МИНЕРВА КОНСУЛТИНГ ООД  itemprop=

МИНЕРВА КОНСУЛТИНГ ООД

Счетоводна кантора Минерва Консултинг ООД е създадена от висококвалифицирани млади специалисти с дългогодишен опит в счетоводството на компании от различни бизнес сфери. Ние сме мотивирани, амбициозни и всеотдайни. Ние знаем, че всяко начало е трудно.За това Ви предлагаме да се
За нас : Счетоводна кантора Минерва Консултинг ООД е създадена от висококвалифицирани млади специалисти с дългогодишен опит в счетоводството на компании от различни бизнес сфери. Ние сме мотивирани, амбициозни и всеотдайни. Ние имаме опит в организацията и изграждането на счетоводната отчетност и счетоводния екип. Ще бъдем до Вас, за да подпомагаме вашите решения за развитие на бизнеса, чрез различни счетоводни справки и отчети. Ще бъдем до вас при разработване на вашият Бюджет и контрола на оперативните ви разходи, както и при изготвяне на модел за себестойността на вашата продукция. Ще защитаваме интересите Ви пред всички държавни и финансови институции. Можете да разчитате на нас за разрешаване на всякакви счетоводни казуси възникнали в процеса на работа. За нас работата е удоволствие и страст! Счетоводни услуги Изготвяне на Счетоводна политика и индивидуален сметкоплан Месечно осчетоводяване на документация и информация, съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти Складово стопанство - отчитане Организиране на цялостния процес по провеждане на инвентаризации на стоково-материални запаси, готова продукция, стоки, дълготрайни активи. Заповеди, Инвентаризационни описи, Сравнителни ведомости, Доклади и др. Данъчни услуги Изготвяне на справки, декларации и дневници по ДДС, VIES декларации Представителство при извършване на данъчни проверки и изготвяне на всички свързани с това справки и документи Подаване на всички декларации свързани с доставката и получаването на горива Участие в срещи и обсъждане на проблемни моменти, установени при ревизии и др. Администриране на възнаграждения Администриране и управление на процесите, свързани с наемане, назначаване и прекратяване на персонал. надлежната му регистрация в съответните държавни институции Изготвяне на трудово досие и окомплектоване на цялата необходима документиция Изготвяне на Длъжностни характеристики съобразно спецификата на компанията и длъжността Съставяне на месечни ведомости за заплати и прилежащите им документи Изготвяне на банкови платежни документи за социални и здравни осигуровки, данъци и такси. Работа с ел.банкиране, за да пестим време и ресурс. Деклариране пред НАП, НОИ, ИТ и друго представителство и др.