Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

СТМ Бурмекс - ЛБ ООД - Вижте още

СТМ Бурмекс - ЛБ ООД

Реализирайки идеята за създаване на специализирана фирма, работеща по проблемите на безопасността и здравето при работа, “БУРМЕКС-ЛБ” ООД стана съучредител на Националното сдружение за здравословни безопасни условия на труд.
Служба по трудова медицина София СТМ Бурмекс - ЛБ ООД

За нас

Решение на всички изисквания към работодателите за здравословен и безопасен труд

Служба по трудова медицина София СТМ Бурмекс - ЛБ ООД

"БУРМЕКС-ЛБ" ООД е регистрирано през 2003 г. в гр. София и от самото си създаване става член на Българската браншова камара по електронна промишленост и информатика /ББКЕПИ/, Българска стопанска камара /БСК/, Съюз на специалистите по качеството в България /ССК/, Българска търговско-промишлена палата /БТПП/ и Съюз за стопанска инициатива /ССИ/

Реализирайки идеята за създаване на специализирана фирма, работеща по проблемите на безопасността и здравето при работа, “БУРМЕКС-ЛБ” ООД стана съучредител на Националното сдружение за здравословни безопасни условия на труд.

“БУРМЕКС-ЛБ” ООД разработва и предлага пълен обем от задължителни дейности съгласно българското и европейско законодателство и Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Към “БУРМЕКС– ЛБ” ООД са създадени:

 • Служба по трудова медицина /СТМ/, регистрирана в Министерство на здравеопазването с Удостоверение № 665 от 8.02.2005 г., и пререгистрирана по Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн. ДВ. бр.14/12.02 2008 г.) с Удостоверение № 080-3 от 20.11.2013 г.

 • Орган за контрол от вид “C”, акредитиран от ИА “БСА” със Сертификат рег. № 321 ОКС от 3.09.2012 г. с обхват на акредитация: микроклимат (работна среда), изкуствено осветление (работна и битова среда) и шум (работна, битова и околна среда).

 • Екип от специалисти за консултации и внедряване на системи за управление на опасностите при производство и продажба на храни НАССР.

 • Тясно сътрудничество на една и съща територия и общо управление с “МДО КОНСУЛТ” ООД, извършваща професионални консултации относно привеждане и организиране дейността на фирмите в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд и свързаните с него наредби и правилници, разработване на фирмена документация по здравословни и безопасни условия на труд, професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация по редица професии и специалности /лицензия №200912813 от 27.01.2010 г. на НАПОО/, обучение и издаване на удостоверения за квалификационна група по електробезопасност.

“БУРМЕКС– ЛБ” ООД сътрудничи на работодателите при изпълнение на едно от основните им задължения - осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите чрез оптимизиране факторите на работната среда и намаляване риска на работните места. Положителният резултат от този сложен процес допринася както за подобряване условията на труд, така и за повишаване ефективността на работа във всяка фирма, което естествено довежда и до повишаване стандарта на всеки работещ в обслужваните от нас фирми.

През периода на своята дейност "БУРМЕКС – ЛБ" натрупа значителен практически опит и успя да се наложи като една от водещите фирми в областта по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в ключови отрасли на икономиката: електронна промишленост и информатика, хотелиерство и ресторантьорство, строителство и др. Разработената методика за оценка на професионалния риск показа добра практическа приложимост. Съвместнaта работа с “МДО КОНСУЛТ” ООД осигурява пълния кръг от дейности и дава решения на всички изисквания към работодателите, произтичащи от ЗЗБУТ.

"БУРМЕКС – ЛБ" обслужва над 500 фирми и предприятия с обща численост на личния състав над 5000 човека.

"БУРМЕКС – ЛБ" участва и като представител на ББКЕПИ в експертното разработване на Наредби и подзаконови актове в областта на здравословните и безопасни условия на труд към БСК, БТПП, Министерството на труда и социалната политика, както и в екипи към Фонд "Условия на труд" за оценка на проекти.

Колективът на "БУРМЕКС – ЛБ" благодари на всички настоящи и бъдещи партньори за приятната и успешна съвместна работа и пожелава лични и бизнес успехи!

Служба по трудова медицина София СТМ Бурмекс - ЛБ ООД

Към бъдещите ни партньори се обръщаме с увереност, че в наше лице ще открият екипа, който ще удовлетвори всичките им изисквания и активно ще съдейства за създаване на приятна и здравословна работна среда!

Службата по трудова медицина /СТМ/

Службата по трудова медицина /СТМ/ към “БУРМЕКС-ЛБ” ООД е регистрирана в Министерство на здравеопазването с Удостоверение № 665 от 8.02.2005 г и пререгистрирана по Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн. ДВ. бр.14/12.02 2008 г.) с Удостоверение № 080-3 от 20.11.2013 г.

СТМ развива своята дейност в целия обхват, регламентиран от Наредба № 3 от 25.01.2008 год. за службите по трудова медицина, издадена от Министъра на здравеопазването и сътрудничи на работодателите при изпълнение на едно от основните им задължения - осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите чрез оптимизиране факторите на работната среда и намаляване риска на работните места. Положителният резултат от този сложен процес допринася както за подобряване условията на труд, така и за повишаване ефективността на работа във всяка фирма.

СТМ извършва:

 • Изследване и оценка на професионалния риск и разработване на мерки за намаляване и отстраняване на риска за здравето и безопасността при работа

 • Организиране и провеждане на специализирани периодични профилактични прегледи на работещите в задължителния минимум в зависимост от вредните фактори на труда

 • Наблюдение анализ и оценка на здравословното състояние на работещите

 • Обучение, информация и консултации по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа и долекарска помощ

 • Консултации на фирмите по всички въпроси, свързани с нормативната уредба по здравословни и безопасни условия на труд, хигиената на труда, техническата безопасност и усъвършенстване на фирмената документация
Служба по трудова медицина София СТМ Бурмекс - ЛБ ООДСлужба по трудова медицина София СТМ Бурмекс - ЛБ ООД

Органът за контрол от вид "С" /ОКС/

Органът за контрол от вид "С" /ОКС/ при "БУРМЕКС-ЛБ" ООД извършва контрол на физични фактори на работната среда и е акредитиран от ИА “БСА” със Сертификат рег. № 321 ОКС от 3.09.2012 г. с обхват на акредитация: микроклимат (работна среда), изкуствено осветление (работна и битова среда) и шум (работна, битова и околна среда).

ОКС извършва оценяване на съответствието с нормативните актове или техническа спецификация на физически параметри както следва:

Микроклимат:

 • температура на въздуха
 • относителна влажност на въздуха
 • скорост на движение на въздуха

Измерването се извършва на точки както следва:

 • помещение с площ до 20 м2 - 1 точка
 • помещение с площ от 20 м2 до 50 м2 - 2 точки
 • помещение с площ над 50 м2 – до 4 точки
  /разстояние между точките 10 м/

Изкуствено осветление:

 • осветеност

Измерването се извършва за работно място.

Шум:

 • ниво на шум
 • еквивалентно ниво на шум
 • дневно ниво на експозиция на шум
 • средно седмично ниво на експозиция на шум
 • ниво на върхово звуково налягане

www.burmex-lb.com

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..