Welcome to BUSINESS.bg

С достъпа до сайта BUSINESS.bg и неговото ползване вие приемате настоящата политика без  ограничения или условия. По тази причина вашето посещение в сайта BUSINESS.bg става предмет на тази политика и условия, а също така и на всички приложими закони.

Запазено авторско право © ВИП ШОП ООД - BUSINESS.bg

Съдържание

Сайтът BUSINESS.bg съдържа информация за продукти и услуги на фирмите - рекламодатели в BUSINESS.bg, както и собствените материали на BUSINESS.bg. 

Информацията, включена в този сайт, е предимно за ориентировъчно информиране. Сайтът не трябва да се използва, и на него не трябва да се разчита като на заместител на информацията, която е на ваше разположение от упълномощените рекламни консултанти в BUSINESS.bg или фирмите рекламодатели. Информацията включена в  този сайт не поражда никакви правни задължения.

Въпреки че BUSINESS.bg полага всички разумни усилия за гарантиране на коректността на цялата информация на сайта, нейната точност не може да бъде гарантирана, и BUSINESS.bg не поема никаква отговорност за точността,и автентичността на която и да било от информациите на този сайт тъй като информацията в BUSINESS.bg е подадена от фирмите рекламиращи своята дейност, продукти и услуги . Това се дължи и на факта че ние имаме в базата си данни над 161 000 фирми и информацията за тях се обновява ежедневно както от нашите администратори така и от индивидуални акаунти. 

BUSINESS.bg си запазва правото да прави промени, по дизайна на фирмените профили както и информацията находяща се в него по всяко време и без предизвестие и по свое усмотрение с цел по-доброто представяне на конкретния продукт или услуга.

Цени на Банери и Фирмени профили в BUSINESS.bg

Ценовата информация, съдържаща се в или предоставена чрез този сайт, е само за ориентировъчно информиране, и не представлява оферта за продажби на продуктите на BUSINESS.bg. Закупуването на който и да било продукт на BUSINESS.bg трябва да бъде предмет на сроковете и ценовите условия договорени с упълномощен рекламен консултант на BUSINESS.bg и обект на индивидуално споразумение и договор за реклама.

Предупреждение за авторските права, индустриалната и интелектуалната собственост

Както представянето, така и цялото съдържание на този сайт се защитават от правата върху индустриалната и интелектуалната собственост. Можете да използвате информацията, текста, картинките или изображенията, които се съдържат в BUSINESS.bg, за ваше лично ползване (без търговски характер), като не можете да ги възпроизвеждате, променяте, предавате, лицензирате или публикувате - както изцяло, така и частично, с каквато и да било цел, без предварителното писмено съгласие на BUSINESS.bg.

Запазени търговски марки

Всички запазени търговски марки, лога и служебни маркировки, показани на този сайт, са собственост на BUSINESS.bg или на трети страни. Забранено е да ги използвате, „сваляте” за временно или постоянно, размножавате или разпространявате по какъвто и да било начин без писменото разрешение от BUSINESS.bg или от трети страни - фирмите рекламодатели в BUSINESS.bg, в зависимост от конкретния случай.

Връзки

Сайтът BUSINESS.bg съдържа хипервръзки към други Интернет сайтове, които са напълно независими от този сайт. BUSINESS.bg не твърди и не дава гаранция за точността, изчерпателността или автентичността на информацията, която се съдържа във всяка такава хипертекстова връзка или в друг Интернет сайт, и достъпът до всички други Интернет сайтове, свързани с линкове към сайта BUSINESS.bg.

Ограничения на отговорностите за щети

BUSINESS.bg не поема каквито и да било задължения за обезщетяване по отношение на каквито и да било преки или косвени, причинно обусловени или особени щети, възникнали от или свързани по какъвто и да било начин с достъпа до или използването на сайта BUSINESS.bg.

Актуализиране на политиката

BUSINESS.bg си запазва правото да актуализира настоящата политика по всяко време, когато това се наложи от бизнес съображения.

About BUSINESS.bg


How to include your company in BUSINESS.bg for free?
How to have more customers?