POLIPLAST PM EOOD - industry:


Polyethylene film, stretch film, shrink film,