ПОЛИКОНТ - Вижте още

ПОЛИКОНТ

ПОЛИКОНТ е софтуерна система за управление на предприятието. Той автоматизира работата в областта на следенето на поръчките, ресурсното и календарно планиране на производството, плановата и фактическа себестойност, счетоводната и складова дейност.
 С + С АУТОМАТИОН ООД

ПОЛИКОНТ ERP

ПОЛИКОНТ ERP е софтуерна система за управление на предприятието. Тя автоматизира работата в областта на следенето на поръчките, ресурсното и календарно планиране на производството, плановата и фактическа себестойност, счетоводната и складова дейност, реализацията на продукция, управлението на човешките ресурси и работната заплата.

За нас:

 С + С АУТОМАТИОН ООД
„С+С Аутоматион“ ООД е компютърна фирма, специализирана в проектиране и изграждане на софтуерни системи.

Основен продукт на фирмата е системата ПОЛИКОНТ ERP. Тя представлява интегрирано решение за управление на производствените, финансови и човешки ресурси на предприятието.

Екипът ни се състои от математици, инженери и икономисти с богат опит и разностранни компетенции.

Това, което ни отличава, е реализацията на нашите проекти в изключително кратки срокове. Същевременно клиентите ни получават продукти с отлично качество. Резултатите от нашата работа са видими веднага след внедряването.

СИСТЕМАТА ПОЛИКОНТ:

ПОЛИКОНТ ERP е интегрирана система, изградена на модулен принцип. Съдържа 35 модула, които се конфигурират според спецификата и бизнес целите на организацията - потребител.

 С + С АУТОМАТИОН ООД
Работи в мрежа и през Интернет, може да обслужва много фирми едновременно. Отличава се с богата функционалност, универсалност, надеждност, простота на експлоатация и разумна цена.

Основните модули на системата са:
Счетоводство; Складове; Фактури; Платежни документи; Поръчки; Себестойност; Дълготрайни активи; Маркетинг; Кадри; Работна заплата; Граждански договори; Финансов контрол.

За обработка на някои специфични дейности предлагаме спомагателни модули: Държавни служители, Щатни разписания, НАП – осигурени лица, НАП – уведомления, НОИ - обезщетения, Ресурсно планиране, Календарно планиране, Сумирано работно време, Нормена заработка, Разходни центрове, Интерфейс към други счетоводни програми и др. Услугите, които предоставяме, покриват изцяло изпълнението на софтуерните проекти „до ключ“. Те са свързани с проучване спецификата на обекта, импортиране на данни от предходни източници, настройки и инсталация на системите, обучение, помощ при внедряване и помощ при приключване.

Започването на работа с ПОЛИКОНТ ERP изисква минимални усилия. Потребителите получават половин до един ден безплатно обучение за всеки модул, за да усвоят основните функционални възможности.

Поддръжката след внедряване се състои в редовни актуализации, консултации за работа с продукта и решаване на различни възникнали казуси в процеса на експлоатация.

ПОЛИКОНТ ERP се развива непрекъснато. Актуализациите отразяват промените в законодателството, заявките за подобрения по инициатива на потребителите и усъвършенстване на алгоритмите и потребителския интерфейс от екипа на фирмата.

В ПОЛИКОНТ ERP са вградени средства за проверка на базата данни и автоматично архивиране, които гарантират нейната консистентност.

www.polikont.bg