Условия за Ползване на Услугата Напиши Мнение в BUSINESS.bg

Добре дошли в BUSINESS.bg

Това са Условия за ползване на Услугата Напиши Мнение на ВИП ШОП ООД - BUSINESS.bg и се създава с цел публикуването на мнения, оценки, коментари и препоръки в Онлайн Каталога BUSINESS.bg , който представлява електронна база данни с реклами и данни на клиентите на BUSINESS.bg .

Тази информация е достъпна на интернет адрес www.business.bg и дава възможност на потребителите да търсят онлайн по вид дейност, продукт/услуга, местоположение, име на фирма или всякакви други въведени от нас критерии.

Всеки потребител на услугата Напиши Мнение, който е изпратил информация в т.ч. мнение и оценка за публикуване в Онлайн каталога ни се счита за запознат и съгласен с тези Условия за ползване.

Потребителите на Онлайн Каталога могат да изпращат за публикуване мнения, коментари и оценки за фирмите, включени в справочника при спазване на разпоредбите на тези Условия за ползване. В тази връзка потребителят трябва да проследи активния линк Напиши Мнение и да посочи в нарочния формуляр трите си имена и имейл адрес, като може да посочи мнението си в графата "Мнение" и маркирайте кутийката поставена до следния текст "С изпращането на това мнение за публикуване в BUSINESS.bg изразявам съгласието си с Условията за ползване на услугата Напиши Мнение".

С изпращането на съответния коментар или мнение към www.business.bg потребителят предоставя на Бизнес Каталогa правото да публикува това мнение онлайн и да посочи като автор на съответното мнение името на потребителя, който го е изпратил.

Оценките, които се показват за оценените фирми, са осреднени стойности от всички оценки изпратени за тези фирми. Всеки потребител има възможност да промени/редактира оценката, която е изпратил, като за целта се свърже с нас по електронната поща. Когато потребителят промени оценката, която е дал за фирмата, предишната оценка ще бъде извадена от калкулацията и средната оценка за тази фирма ще бъде преизчислена.

Всеки потребител носи пълна отговорност за своето мнение и оценка и се съгласява да обезщетява и предпазва "ВИП ШОП" ООД срещу и във връзка с всички и всякакви загуби, вреди или задължения, възникнали или произтичащи от нарушаване на които и да било разпоредби на Условията за ползване от страна на потребителя.

Всеки потребител носи пълна отговорност за своето мнение и оценка и се съгласява да обезщетява и предпазва "ВИП ШОП" ООД във връзка с всички и всякакви действия, съдебни дела, производства, претенции, отговорности, искания, разпореждания, такси и разноски, понесени от "ВИП ШОП" ООД във връзка с каквито и да е действия, съдебни дела, производства или претенции срещу "ВИП ШОП" ООД, резултат от нарушение от страна на потребителя на която и да е от разпоредбите на Условията за ползване.

Нашите практически съвети при използване на услугата Напиши Мнение са:

Пишете кратко и ясно, а оценявайте безпристрастно и аргументирано.
Не използвайте снимки, графични изображения и линкове към други уебсайтове.
Не включвайте и не използвайте по какъвто и да е начин във вашето мнение материали, които са обект на права на интелектуална собственост или на други изключителни права (включително, но не само лични данни, търговска тайна, поверителна информация, ноу-хау) на трети лица без тяхно знание и разрешение.
Не се позовавайте и не отговаряйте на коментари публикувани от други потребители.

Целта на услугата Напиши Мнение

Целта на услугата Напиши Мнение не е да се превърне във форум, не целим също провеждането на дебати и оформяне на блог.
Услугата Напиши Мнение представлява своеобразно поле за изява на лично мнение относно конкретната стока, услуга, фирма. Същевременно фирмите, за които са написани мненията, имат възможност да отговарят на коментарите публикувани за тях. Всяка фирма може да отговаря на всеки коментар, публикуван за нея. Отговорите на самите фирми ще бъдат ясно различими на сайта (с определен цвят и/или шрифт) от мненията на потребителите за тях.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

С настоящето ви уведомяваме, че "ВИП ШОП" ООД не отговаря за точността и достоверността на мненията на потребителите и за съдържанието на мненията, публикувани в Онлайн каталога ни. Когато мненията съдържат предложения и съвети, не гарантираме по никакъв начин практическата им приложимост и не носим отговорност за последствията в случай, че тези съвети и предложения бъдат приложени. Коментарите, мненията, анализите, съветите, препоръките и останалото съдържание на тези мнения не отразяват официалната позиция на "ВИП ШОП" ООД във връзка с публикуваната информация. Публикуването на подобни мнения в www.business.bg не означава, че "ВИП ШОП" ООД одобрява, подкрепя или се съгласява с тяхното съдържание.

"ВИП ШОП" ООД си запазва правото да провери мненията, изпратени за публикуване в Онлайн Каталога дали съответстват на изискванията на тези Условия за ползване и дали са подходящи за публикуване. "ВИП ШОП" ООД си запазва правото да не публикува или да премахва мнения на потребители, които по собствена наша преценка не са в съответствие с тези Условия за ползване. В този случай "ВИП ШОП" ООД не се задължава, но по свое усмотрение може да уведоми потребителя и да изтъкне причини за премахването или отказа за публикуване на мнението.

"ВИП ШОП" ООД не може да добавя премахва или скрива текст, както и да редактира по какъвто и да е начин съдържанието на което и да е мнение.

"ВИП ШОП" ООД има право да събира, съхранява, анализира и използва статистическа информация за употребата на услугата Напиши Мнение с цел да я разкрива на свои клиенти, други заинтересовани лица или да я публикува в медиите.

"ВИП ШОП" ООД гарантира неприкосновеността на личните данни на потребителите, които ще бъдат строго поверителни и няма да бъдат разкривани на трети лица. За да могат да изпратят коментар, мнение, препоръка потребителите на услугата Напиши Мнение на Бизнес Каталога следва да предоставят имейл адреса и името си, като попълнят формуляра за изпращане на мнение.

"ВИП ШОП" ООД има право да използва, анализира и съхранява тази информация само с цел да установи идентичността на потребителя и за да се свързва с него във връзка с услугата Напиши Мнение на Бизнес Каталога, като личната информация на потребителите ще се обработва в съответствие със Закона за защита на личните данни. "ВИП ШОП" ООД е регистриран като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни.

"ВИП ШОП" ООД може да променя тези Условия за ползване по свое усмотрение с нарочен писмен документ, като уведомява потребителите на сайта по подходящ начин (включително чрез публикация в медиите или на сайта си) за промените не по-късно от 5 дни преди влизането им в сила.

Партньори