Здравноосигурителен фонд Медико – 21 АД  itemprop=

Здравноосигурителен фонд Медико – 21 АД

ЗОФ Медико-21 АД е първият лицензиран фонд за доброволно здравно осигуряване на територията на България /Лицензия №1/15.08.2003 на Комисията за финансов надзор на Република България/. Той е акционерно дружество, наследник и продължител на традициите и
София, бул. Кн. Мария Луиза № 92

ЗОФ Медико-21 АД е първият лицензиран фонд за доброволно здравно осигуряване на територията на България /Лицензия №1/15.08.2003 на Комисията за финансов надзор на Република България/. Той е акционерно дружество, наследник и продължител на традициите и опита на създадения през 1997г. здравно-осигурителен фонд “Здраве” АД. “ЗОФ Медико-21” АД съхрани постигнатия от ЗОФ “Здраве” АД висок стандарт на коректност и почтеност във взаимоотношенията си с потребителите и широката мрежа от изпълнители на здравни услуги и стоки, прецизно и отговорно изпълнявайки сключените договори. В концепцията на “ЗОФ Медико-21” АД са заложени идеите и философията, високите изисквания и стандарти на съвременното европейско здравно осигуряване за комплексен подход на основата на профилактика на заболяванията и промоция на здравето. “ЗОФ Медико-21” АД има своя мисия, основни приоритети и специфични дейности като един от стабилните участници със самостоятелен сегмент от пазара на здравноосигурителни услуги на територията на Р.България. Мисията на “ЗОФ Медико-21” АД е чрез комплексна, гъвкава и модерна организация да предостави висококачествени здравни услуги, насочени към опазване на доброто здраве, бърза диагностика, ефективно лечение, рехабилитация и непрекъснати грижи при възникнало заболяване според най-съвременните технологии и стандарти на добрата медицинска практика, базирана на научни доказателства. Основни приоритети: 1. Гарантирана здравна сигурност на всяко доброволно здравноосигурено лице. 2. Гарантиране на бърз, безусловен и безотказен достъп до договорените здравни услуги и стоки. 3. Гарантиране на високо качество, доказана ефективност, индивидуална грижа и спазване на правилата за добра медицинска практика при оказване на здравна помощ. 4. Гарантиране на гъвкава организация, постоянна координация и контрол по целия път на движение на здравноосигуреното лице през нивата на здравната система. Основни акценти в дейността на дружеството: 1. Първостепенен акцент върху профилактиката, промоцията на здравето и предпазването от заболяване Предлаганите превантивни прегледи в съответните здравноосигурителни пакети осигуряват откриване във възможно най-ранна фаза на отклоненията в здравното състояние с цел своевременно лечение. Системната профилактика и нейното съчетание с мероприятия по промоция на индивидуалното, семейното и груповото здраве е предпоставка за позитивно здравно възпроизводство и поддържане на желаното равнище на здравно състояние на обслужваните лица. “ЗОФ Медико-21” АД работи в тясно взаимодействие и партньорство с две от най-добрите служби по трудова медицина в страната. Това голямо предимство за нашите корпоративни клиенти им осигурява спокойствие и сигурност, както по отношение на индивидуалните здравни проблеми на служителите, така и за гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд и профилактика на специфичните за съответното производство професионални заболявания. 2. Ясни правила и опростена организация на достъпа до необходимите специалисти По всеки здравен въпрос, независимо от мястото на възникването му, осигурените лица взаимодействат с лекар-координатор на “ЗОФ Медико-21” АД, който подпомага техните решения и организира поведението им за бързо и успешно разрешаване на проблема. Освен това клиентите на фонда могат да получат в най-кратък срок по телефона, в близък медицински център или в дома си съвет, реално съдействие или необходимата консултация. Основно предимство на “ЗОФ Медико-21” АД е разумното съчетаване на договорните взаимоотношения със съвременна организация при предоставяне на медицински услуги и стоки, гарантиращи ранна профилактика, безусловен и своевременен достъп до най-добрите специалисти, ефективно решаване на всеки здравен проблем на индивидуално, семейно и групово равнище. 3. Висок стандарт и качество на диагностичната и лечебната дейност “ЗОФ Медико -21” АД работи по договор с широка мрежа от изпълнители – лекари и лечебни заведения на територията на цялата страна. Основни изисквания при техния подбор са наличието на висока квалификация, професионален опит и безупречна професионална репутация. Фондът изисква от тях своевременна и качествена медицинска помощ съгласно правилата за добра медицинска практика, базирана на научни доказателства. “ЗОФ Медико-21” АД осъществява диагностика и лечение за осигурените си пациенти във водещи университетски, столични и регионални болници и медицински центрове в цялата страна. Още при първия преглед те могат да посетят най-добрия специалист по съответния здравен проблем. Към момента “ЗОФ Медико-21” АД разполага със собствени медицинскицентрове и екипи в градовете София, Бургас и Варна (Девня), както и представителство в град Пловдив. През 2007 г. фондът отвори врати на ЦЕНТЪР ЗА РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ с най-модернитетехнологии за in vitro оплождане. В системата на “ЗОФ Медико-21” АД времето за придвижване на пациента по веригата “личен лекар – специалист – водещ за страната специалист” е сведено до възможния минимум. Гарантиран е и достъп до най-съвременна диагностична и лечебна апаратура. Проблемът с талони за изследвания и консултации не съществува. Възможна е незабавна смяна на лекар или лекаря – координатор при констатирани проблеми, некоректно отношение, или по желание на пациента. 4. Освобождава пациента и неговите близки от деликатния въпрос: “Необходимо и удобно ли е да се заплаща – на кого, колко, как, кога? Наличието на лекар – координатор и присъствието му по време на консултация, настаняване и изписване от лечебно заведение в съчетание с договореното изискване за ангажирано и доброжелателно отношение на изпълнителя на медицинска помощ, паралелният медицински и финансов контрол, както и задължителната обратна връзка с пациента снемат напрежението около този проблем. Отпадат паричните взаимоотношения между пациента и изпълнителите на здравни услуги. “ЗОФ Медико-21” АД поема и/или възстановява разходите за договорените здравни услуги и стоки. 5. Здравна стабилност и добра продуктивност на човешкия ресурс за успешен бизнес Сключването на договор между “ЗОФ Медико-21” АД и корпоративни клиенти осигурява спокойствие и сигурност на работодателя за здравето и присъствието на своите служители. Организацията на медицинското обслужване гарантира по-малко загубено работно време за диагностика, лечение и възстановяване. Мотивираща е и държавната политика в тази сфера, осигуряваща данъчни облекчения за доброволно здравно осигуряване на фирми и лица. “ЗОФ Медико-21” АД трайно зае едно от първите места на пазара на здравни услуги. В резултат на бързото развитие, непрекъснато повишение на качество на медицинското обслужване, усъвършенстването на организацията на работа, внедряването на нови технологии и процедури, разработвани в съответствие със спецификата на всеки договор през последните 2 години Дружеството отбелязва бързо увеличение броя на здравноосигурените лица. За периода 2003 – 2005 година осигурените в “ЗОФ Медико-21” АД нарастват близо седем пъти. Към настоящия момент “ЗОФ Медико – 21” АД се приема като един стабилен здравноосигурителен фонд, трайно спечелил доверието на своите клиенти като коректен и ангажиран със здравето им партньор. Услуги “ЗОФ Медико – 21” АД покрива индивидуални, семейни и групови потребности от здравни услуги чрез пет здравноосигурителни пакета: Подобряване на здравето и предпазване от заболяване Включва: Периодични и целеви профилактични прегледи от специалисти; профилактични прегледи на професионални рискови групи и оценка на работната среда; изследвания по медицински показания; скрининг за конкретни заболявания с биохимични изследвания; изпълнение на програми за профилактика и промоция на здравето; възстановяване на разходи за здравни стоки и други. Извънболнична медицинска помощ Включва: Първични и вторични медицински прегледи; разработване на програми за здравословен начин на живот; съвети и консултации; посещение и наблюдение в дома; насочване на болен за планова хоспитализация; клинико-лабораторни и клинико-инструментални изследвания и манипулации до овладяване на здравния проблем и възстановяване след заболяване; лечение в извънболнични условия; медико-социални услуги; медицинска експертиза от специалист; възстановяване на разходи за здравни стоки и др. Болнична медицинска помощ Включва: Хоспитализация в лечебно заведение за активно лечение; консултации със специалисти, манипулации, клинико-лабораторни и клинико-инструментални изследвания, лечение, възстановяване на разходи и др. Комбинирана медицинска помощ С този пакет “ЗОФ Медико -21” АД покрива здравни услуги и стоки в два варианта по избор на осигуряващия – покритие “А” и покритие “В”. Те се различават по вид обем и размер на лимита на отговорност. Пакетът включва следните основни раздели: Подобряване на здравето и предпазване от заболяване; извънболнична медицинска помощ; болнична медицинска помощ; възстановяване на разходи; Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия, при предоставяне на медицинска помощ: сестринско наблюдение и грижи, подпомагане на болен с тежък физически недостатък, настаняване на болен в луксозни условия, постоянни грижи за болен/за едно заболяване/, консултация, храна по избор, транспорт на болен. Здравноосигурителен пакет “Стоматологична помощ” Включва: Профилактика, консултации, обучение, контрол; консервативно лечение: лечение на кариес, лечение на пулпит, пародонтално лечение; амбулаторно хирургично лечение; протетично лечение; ортодонтско лечение; стоматологична физиотерапия; възстановяване на разходи и др. Медицински център “София 2000” ООД 1202 София, бул. Кн. Мария Луиза № 92, ет. 4 Основна цел на медицинския център е да предлага медицинска помощ на най-високо ниво при конкурентни цени. На територията на центъра функционират следните специализирани кабинети: - кардиологичен - ендокринологичен - психиатричен - неврологичен - вътрешни болести - дерматовенерологичен - педиатричен - гастроентерологичен - урологичен - ехографски Медицинският център разполага със съвременна апаратура: ЕКГ, ехография, термокоагулация, електрокоагулация, дензитометрия, холтерен мониторинг и манипулационна. Договор с НЗОК Работно време от 8.30 до 19.30 Информация и записване на тел. 02/ 931 04 21; 931 04 37 Център за репродуктивно здраве 1202 София, бул. Кн. Мария Луиза № 92, ет. 1 Специализирани кабинети по акушерство и гинекология, мамология и репродуктивно здраве. Най-модерна апаратура за in vitro оплождане Информация и записване на тел. 02/ 931 00 22; 931 51 09

Здравноосигурителен фонд Медико – 21 АД - отрасли:


Банки, Застраховане, Застраховане, Гражданска Отговорност,