ЗЕАД ЦКБ Живот ЕАД  itemprop=

ЗЕАД ЦКБ Живот ЕАД

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ”ЦКБ ЖИВОТ” е част от “ХИМИМПОРТ” АД – най-голямата публична холдингова компания в България, която обединява 67 водещи дружества, осъществяващи дейността си в различни икономически сектори.
София, бул. Джеймс Баучер № 51, ет. 10

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ”ЦКБ ЖИВОТ” е част от “ХИМИМПОРТ” АД – най-голямата публична холдингова компания в България, която обединява 67 водещи дружества, осъществяващи дейността си в различни икономически сектори. Част от тях, като ЗАД “Армеец”, “ЦКБ“ АД и ПОАД “ЦКБ Сила”, заемат лидерски позиции във финансовата сфера. ЗЕАД ”ЦКБ ЖИВОТ” е създадено през 2007 година и е регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175412887. Дружеството притежава лиценз за застраховане, издаден от Комисията за финансов надзор с Решение № 1333 – ЖЗ от 31.10.2007 год. Основен акционер на ЗЕАД ”ЦКБ ЖИВОТ” е „ЦКБ Груп” АД. Емитентът притежава 100,00% от капитала на Компанията. Застрахователното дружество е с капитал 6 400 хил. лева. То инвестира в следните активи: държавни ценни книжа, издадени и гарантирани от Република България; банкови депозити; акции. ЗЕАД ”ЦКБ ЖИВОТ” осъществява своята дейност на територията на цялата страна чрез развитата клоновата мрежа на ЗАД ”Армеец” и водещи застрахователни брокери. Компанията разполага с екип от висококвалифицирани служители, който гарантира бързото и качествено обслужване на всички клиенти и партньори. ПРОДУКТИ ЗЕАД ”ЦКБ ЖИВОТ” стартира продажбата на висококонкурентни рискови застраховки “Живот”, осигуряващи финансово обезпечение срещу рискове от злополука и заболяване, компенсация на доход при загуба на работоспособност и изплащане на медицински разходи при доболнично и болнично лечение. Комплексният характер на застрахователните продукти дава възможност да се избере оптимален вариант за всеки един конкретен случай. ИНДИВИДУАЛНА РИСКОВА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ Рискова застраховка „Живот” предлага защита срещу небпагоприятни събития, които биха могли да нарушат финансовата стабилност на Вас и Вашето семейство. Тази застраховка е подходяща за семейства с деца, а също така и за хора, носещи финансова отговорност към близките си. Покрити риксове Основен пакет рискове, покрити от рискова застраховка „Живот”: - Смърт вследствие злополука - Смърт вследствие заболявяне - Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука Допълнителни рискове По желание на застрахования към основното покритие могат да бъдат добавяни допълнителни рискове срещу увеличение размера на премията. Такива рискове са: - Времена загуба на работоспособност вследствие злополука - Времена загуба на работоспособност вследствие заболяване - Медицински разходи вследствие злополука - Медицински разходи вследствие заболяване ГРУПОВА РИСКОВА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ Чрез групова рискова застраховка „Живот” Вие можете да осигурите защита на Вашите служители и техните семейства срещу неблагоприятни събития. Тази застраховка представлява важен инструмент за допълнително стимулиране на служителите в съвремената корпоративна среда. Tя Ви дава възможност: - да осигурите за всички Ваши служители и работници застрахователна защита срещу рисковете злополука и заболяване - да осигурите допълнителни стимули и мотивация за хората, които работят за Вас - да направите служителите на всички нива съпричастни към проблемите на компанията Основни параметри: При групова рискова застраховка „Живот” Застраховащ е работодателят, а застраховани са служителите. Размерът на застрахователната премия зависи от: - броя застраховани лица - рисковия клас на застрахованите - срока на застраховката - избраната застрахователна сума - избраното покритие