Застрахователна компания „Орел живот АД  itemprop=

Застрахователна компания „Орел живот АД

първата частна застрахователна компания с предмет на дейност животозастраховане.
През 1992г. в системата на "Орел-Г-Холдинг" се роди ЗК "Орел живот" АД -първата частна застрахователна компания с предмет на дейност животозастраховане. В своето близо десетгодишно развитие ЗК „Орел живот"се утвърди като компанията с най-висок пазарен дял (над 35%) сред частните животозастрахователни дружества. ПЪТЯТ С развитието на дейността и нарастването на портфейла от застраховки "Живот", като гаранция за финансовата стабилност на компанията, акционерният капитал на фирмата бе неколкократно увеличен, за да достигне в момента до 4,8 млн. лв. През 2000г. ЗК "Орел живот" АД се утвърди като втората по големина животозастрахователна компания на българския пазар, с най-висок темп на нарастване на премийния доход (към 30.06.2001г. ЗК „Орел живот” притежава около 35% от животозастрахователния пазар и над 70% от пазарният дял на частните животозастрахователни компании). В момента застрахователната закрила на ЗК "Орел живот" ползват над 300 000 души. Активите на компанията към30.06.2001г. надхвърлят 13 млн. лв., а застрахователно-техническите резерви са над 6млн.лв. Сред нашите уважавани клиенти саНародно събрание на Р България, "ШЕЛ БЪЛГАРИЯ" АД, „МЕТРО БЪЛГАРИЯ”АД, „Тексимбанк” АД, КЦМ - Пловдив, Асарел-Медет-Панагюрище, ОЦК-Кърджали, Марица-изток, пристанищен комплекс - Варна, „Петър Караминчев” - Русе, Аркус-АД - Лясковец, Хофман Ларош – България и много други държавни и частни фирми със значително място в икономическия живот на страната. Гаранция за сигурността на застрахованите и за нарасналия международен престиж на компанията е закупуването на 29% от акционерния капитал на "Орел-Г-Холдинг" от световния лидер в застраховането MUNICH RE - Германия. Компанията осъществява своята дейност чрез повече от 100 модерни офиса, разположени във всички по-големи градове на страната. ПРИЗНАНИЕТО През 1997г. ЗК "Орел живот" АД получи високо международно признание. Компанията беше удостоена от Международната асоциация за маркетинг и качество със седалище в Мексико, с международната награда "Златно слънце за отличие", съпроводена с грамота, за отличния професионализъм и качествено изпълнение на услугите. На 15.06.1998 г. ЗК "Орел живот" АД получи лиценз за извършване на животозастрахователна дейност с протокол No 5 Националния съвет по застраховане. ЗК "Орел живот" АД беше първата частна животозастрахователна компания, която получи разрешение за застрахователна дейност. БЪДЕЩЕТО Основните акценти в бъдещата дейност на компанията са: - нова стратегия за маркетинг и реклама; - нови застрахователни продукти, отговарящи на потребностите на обществото; - използване на чуждестранния опит в обучението на агентската мрежа; - усъвършенстване на административното обслужване чрез внедряване на върховите постижения на съвременните технологии (Интернет, система за електронни разплащания с клиентите и др.); - постоянна квалификация на кадрите на всички нива; - активизиране на инвестиционната политика. ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ Когато купувате застраховка, Вие искате да сте сигурен, че влагате своите пари в една мощна и финансово стабилна компания. Ние обръщаме изключително сериозно внимание на тези показатели и резултатите в момента потвърждават нашите думи: - собствените средства на компанията са над 8 млн. лв.; - застрахователно-техническите резерви надхвърлят 6 млн. лв.; - изплатените обезщетения по застраховки за 2000г. са над 10 млн.лв.; - само за първите 6 месеца на 2001 г. ЗК "Орел живот" АД е отчела брутен премиен приход от над 7.5млн.лв., което представлява ръст от близо 70% спрямо същият период на 2000г. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗК „Орел живот" АД предлага всички видове застраховки „Живот", женитбени и дестки застраховки, застраховка „Злополука" както и застраховка „Живот" свързана с инвестиционен фонд. Тези продукти са разработени в над 40 различни тарифи и застрахователни комбинации насочени към задоволяване на потребностите на всеки един клиент от адекватна застрахователна закрила. Най-популярните продукти предлагани от компанията са: - дългосрочна рискова застраховка "Живот" - индивидуална рискова застраховка на кредитополучател, погасяващ кредита при свободен погасителен план - индивидуална рисковазастраховка накредитополучател, погасяващ кредита с равни месечни погасителни вноски - класическа смесена застраховка „Живот" с валутна клауза - смесена застраховка "Живот" с периодично изплащане на 30% отзастрахователната сума на всеки три години - смесена застраховка "Живот" с10% ежегодно нарастване назастрахователната сума - семейна смесена застраховка - застраховка за отсрочена пожизнена пенсия при разсрочено плащане на премиите - застраховка за срочна или пожизнена пенсия с еднократна премия - застраховка за отсрочена пожизнена пенсия, с еднократна премия - застраховка "Стил на живот" - комплексназдравна застраховка - комбинирана здравна застраховка с рисково покритие и спестовен елемент - застраховка за женитба - детска застраховка за стипендия - застраховка "Злополука" - застраховка "Злополука и медицински разноски"

Застрахователна компания „Орел живот АД - отрасли:


Банки, Застраховане, Застраховане, Гражданска Отговорност,