Последни новини


Енергийният мениджмънт и неговото нарастващо значение в съвременния свят

Виж още..

Грешки с опаковането на продукти, които да не допускате

Виж още..

Как да изберете автомобилен товарен превозвач според вашите нужди?

Виж още..

Дизайн груп ООД  itemprop=

Дизайн груп ООД

Дизайн груп ООД е компания за директен внос на висококачествени мебели за вътрешно и външно обзавеждане на хотели, заведения, градини и домове, както и на цели апартаментни комплекси.
Ди­зайн­ Г­руп ООД е ком­па­ния за ди­рек­тен внос на ви­со­ко­ка­чес­т­ве­ни ме­бе­ли за вът­реш­но и външно об­за­веж­да­не на хо­те­ли, рес­то­ран­ти, клу­бо­ве, апар­та­мен­т­ни ком­п­лек­си, пла­жо­ве, гра­ди­ни и до­мо­ве. В нашите модели Вие ще откриете съчетание на иновационни материали във вълнуващи форми, създадени от професионални дизайнери. Разнообразието от идеи е превъплътено във въздействащи колекции и определя бъдещото светоусещане за по-възвишен стил на живот. Страст­та и енер­ги­я­та, ко­я­то вла­га­ме от под­бо­ра на про­дук­ти­те до мо­мен­та на дос­тав­ка е ви­со­ко оце­не­на от Вас - на­ши­те кли­ен­ти, ко­е­то ни пра­ви осо­бе­но щастли­ви и ни ка­ра да ра­бо­тим още по-все­от­дай­но! Шоу рум – град Варна Адрес: гр. бул. Приморски № 23 Тел.: 052/ 62 07 99 E-mail: designgroupvarna1@gmail.com varna@designgroup.bg Шоу рум – град София Адрес: гр. София, бул. Черни Връх № 69 Тел.: 02/ 86 87 442; 0898 497 412 E-mail: sofia2@designgroup.bg

Последни новини


Енергийният мениджмънт и неговото нарастващо значение в съвременния свят

Виж още..

Грешки с опаковането на продукти, които да не допускате

Виж още..

Как да изберете автомобилен товарен превозвач според вашите нужди?

Виж още..