Общинска банка АД  itemprop=

Общинска банка АД

Мажоритарен собственик на банката е Столична община. Останалите акционери са общински фирми с утвърдено присъствие в столичната и националната икономика.
София, ул. Врабча № 6, п.к. 1000

"Общинска банка" АД е създадена през 1996г. със статут на универсална търговска банка. Мажоритарен собственик на банката е Столична община. Останалите акционери са общински фирми с утвърдено присъствие в столичната и националната икономика. С участие в капитала на банката са и общините Благоевград, Варна, Габрово, Ловеч, Плевен, Пловдив и Русе. В момента банката обслужва своите клиенти чрез 33 поделения, открити в 20 населени места в страната. Клиентите на банката ползват сърверенен банков продукт за отдалечено електронно банково обслужване. Има възможност да се извършат плащания и други операции на територията на страната с електронни дебитни карти чрез АТМ и ПОС, както и черз Интернет. Банката кредитира проекти от всички отрасли на икономиката при доказана ефективност и осигурена своевременна възвръщаемост на кредитните ресурс Предоставят се кредити и на физически лица за инвестиционни цели и за текущо потребление. Лихвените проценти по кредитите се определят в зависимост от оценката на риска, срока и целта на кредитирания проест и др. При предоставянето на кредитите банката приема всички предвидени в Търговския закон и другите действащи нормативни актове обезпечения. Лихвената политика и политиката, свързана с таксите и комисионните на банката може да бъде определена като умерена и гъвкава. Международната дейност на "Общинска банка" АД обхваща целия спектър от търговски плащания чрез сметки, открити във водещи европейски и американски банки. Банката е официален консулнатн на Столичната община по реализацията на първият за страната проект за емисия на еврооблигационен заем и участва непосредствено в реализацията на всички споразумения, свързани с различни форми на финансиране. Цялостните резултати от работа на "Общинска банка" АД и спазването на всички изисквания за осъществяване на банкова дейност са оценени от управление "банков надзор" при БНБ с възможно най-висока оценка в съответствие с унифицираните показатели, включени в системата CAMELS. През м.май 2001г. международната рейтингова агенция STANDART&POOR'S потвърди присъдения на "Общинска банка" АД дългосрочен кредитен рейтинг "В" с положителна переспектива, което поставя банката на водещо място в банковата система в страната. Одитор на банката е международната одиторска компания "Делойт и Туш". Централно управление: 1000 София, ул. Врабча № 6 тел.: 02/ 930 01 11 факс: 981 51 47 телекс: 2 30 34 S.W.I.F.T.& SOMBBGSF Reuters: SMBK

Общинска банка АД - отрасли:


Банки, Застраховане, Банки,