Хемус - М АД  itemprop=

Хемус - М АД

Хемус - М АД - гр. Мездра е основано през 1949 г. като фабрика "Червена звезда" с предмет на дейност добив и обработка на скалнооблицовъчни материали и изделия от врачански варовик,
Хемус - М АД - гр. Мездра е основано през 1949 г. като фабрика "Червена звезда" с предмет на дейност добив и обработка на скалнооблицовъчни материали и изделия от врачански варовик, облицовъчни плочи, блокове, разнокаменни изделия. През 1952 г. се преобразува в ДП "Каменни кариери" заедно с кариерите "Върбешница", "Царевец", "Горна Кремена", "Монастирище" и "Паважни кариери". След поредица от реорганизации през периода 1953 - 1962 г. предприятието преминава към Министерстовто на промишлеността, управление "Инертни материали" и е преименувано като ДП "Каменни кариери" - Мездра. От 1 април 1968 г. ДП "Каменни кариери" - Мездра преминава към ОСП "Мрамор и гранит" - София и се преименува в ДП "Мрамор и гранит" - Мездра. От 1 януари 1971 г. след реорганизация на ОСП "Мрамор и гранит" - София предприятието преминава към ДСО "Каменна промишленост и строителни изделия". Самото предприятие се преобразува в Клон за обработка на скални материали към същото ДСО. От 1 септември 1976 г. предприятието се преименува в Завод за обработка на скални материали "Генерал Иван Кинов" - гр. Мездра. През 1989 г. в изпълнение на Указ №56 за стопанската дейност предприятието се пререгистрира във фирма "Мрамор", от 1 юли 1991 г. се пререгистрира като Хемус - М ЕООД, а от 18 декември 1995 г. с Решение № 1826 е пререгистрирано като Хемус - М ЕАД - гр. Мездра. Основните продукти на дружество Хемус - М АД са доста разнообразни както по вида на суровината, така и по формата и начина на изработка. Продукцията може да се раздели на следните основни групи: - варовикови блокове - обработени плочи за облицовка от врачански варовик - плочи от мрамор - разнокаменни изделия - специални детайли - парапети, балустри, камини Хемус - М АД - гр. Мездра притежава търговска марка Враца за облицовъчни плочи, регистрирана на 29 декември 1993 г. и издадено свидетелство от патентното ведомство. Акционерно дружество Хемус - М - гр. Мездра е приватизирано в началото на 2000 г. чрез кешово плащане от американски и гръцки инвеститори, от който момент започва и възходящото развитие, а именно: - Увеличена е средната работна заплата с близо 80 % - Средносписъчният състав на работниците и служителите е съхранен и дори увеличен, като понастоящем е 190 души - Погасени са всички стари дългове и краткосрочни задължения, въпреки пожелателния характер за плащането им от страна на Агенцията за приватизация, общо в размер на 421 000 лева През изтеклите повече от 2 години от приватизацията са инвестирани повече над 3,5 милиона лева за подобряване условията на труд във фирмата, изразяващо се в извършване на основни ремонти на машини, съоръжения, на производствени и административни сгради, закупуването и обновяването на автомобилния парк, на повдигателните и подемни съоръжения. Всичко това е от съществено значение за подобряване качеството на продукцията и увеличаване обема на производството с оглед създаване и утвърждаване на международното име на фирмата в страни като САЩ, Гърция, Великобритания и Германия. Новите собственици на фирмата са предоставили 4-те броя апартаменти, собственост на фирмата, за дългосрочно и безвъзмездно ползване от детски дом - гр. Мездра, както и подпомага същия дом ежемесечно с парични и натурални дарения. Дарени са мебели, медикаменти, играчки и пари на детски и социални домове, подпомагана е и Службата по противопожарна охрана в гр. Мездра.

Хемус - М АД - отрасли:


Енергетика, Технически Камък,