Брейн Сторм Консулт  itemprop=

Брейн Сторм Консулт

Фирмата предлага цялостен пакет от услуги, в това число бизнес, правни, финансови и данъчни консултации. Нашата мисия от 17 години е да бъдем максимално полезни за вашия бизнес, предоставяйки бързина, коректност и качествено изпълнение. Възможност за автоматизиране на всички бизнес
София, ж.к. Младост 1А, бл. 505А, вх. 2, 1-3-ти етаж

Брейн Сторм Консулт Нашата визия Брейн Сторм Консулт се изгради като динамична гъвкава компания успяла да затвори пълния кръг от бизнес услуги. Фирмата предлага цялостен пакет от услуги, в това число бизнес, правни, финансови и данъчни консултации. Нашата мисия от 17 години е да бъдем максимално полезни за вашия бизнес, предоставяйки бързина, коректност и качествено изпълнение. Възможност за автоматизиране на всички бизнес процеси в дружеството с помощта на: Мираж SQL - Финансово-Счетоводен софтуер Kartell – Система за цялостно управление на бизнеса Брейн Сторм Консулт предлага още: Компютърни и сървърни конфигурации Офис и POS оборудване, решения за retail сферата Обучения - Международни стандарти за вътрешен и външен одит, Данъци и социално осигуряване, Фирмено, управленско и банково счетоводство. Нашето индивидуално отношение към всеки наш клиент гарантира разработването на бизнес стратегии, съобразени със спецификата на дейността на отделните фирмени структури. Нашият екип Успехите на Брейн Сторм Консулт биха били невъзможни без всеотдайността на нашите креативни експерти, притежаващи солидни практически, комуникативни и технологични знания и умения. Очакваме Ви! Услуги Счетоводни услуги и консултации Екипът от квалифицирани счетоводители на Брейн Сторм Консулт ще Ви помогне да развивате своя бизнес професионално и според законовите изисквания. В зависимост от предпочитанията Ви, обслужването се осъществява в нашия офис или на място при Вас. За нашите клиенти предлагаме: Текущо завеждане на входящи и изходящи първични документи; Изготвяне и подаване в срок на Справки-декларации и дневници по ЗДДС по електронен път; Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES - декларации и подаването им в НАП; Следене на оборотите за задължителна регистрация по ЗДДС; подготовка и регистрация; Данъчна защита и представителство пред НАП при провеждане на ревизии по ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, насрещни проверки, проверки от Инспекция по труда и други подобни; Попълване на декларации и отчет за БНБ във връзка със статистиката на платежния баланс и външния дълг; Годишно счетоводно приключване, изготвяне на годишна данъчна декларация и счетоводни отчети, и тяхното представяне пред органите на НАП и НСИ; Изготвяне на платежни нареждания за дължими данъци и такси; Пълна и точна информация за текущо счетоводно състояние; Ежемесечно следене на финансовия резултат; Изготвяне на справки за задълженията и вземанията на фирмата; Изготвяне и поддръжка на инвентарни книги, данъчен и счетоводен амортизационен план. ТРЗ и личен състав Клиентите ни получават следните услуги: Изготвяне на трудови договори на персонала, допълнителни споразумения към тях и заповеди за прекратяването им; Изготвяне на граждански договори и сметки за изплатени суми; Изготвяне и съхраняване на служебни досиета на работещите; Изготвяне и подаване на уведомления по чл. 62 от Кодекса на труда; Изготвяне на ведомости за работна заплата, разходи за персонала, взаимоотношения с бюджета, фишове за заплати; Подаване на декларации образец 1 и 6 по електронен път; Подготовка на файловете за безкасово плащане на заплати; Изготвяне и подаване на платежни нареждания за масово плащане на дължими осигуровки и данъци за персонала и собствениците. При желание от страна на клиента посещение на обслужващата банка с пълномощно; Изготвяне на документи за пенсиониране; Оформяне на трудови книжки; Изготвяне на служебни бележки, удостоверения за доходите на служителите; Обработване на документи за временна нетрудоспособност, бременност и раждане и тяхното подаване в НОИ; Представляване на фирмите пред органите на НАП при ревизии, относно ДОО, ЗО и ДЗПО; Изготвяне на вътрешно-фирмени документи: Заповеди за командировки, Длъжностни характеристики, Правилник за вътрешния трудов ред, Вътрешни правила за работната заплата, График за работните смени; Посредничество за трудова медицина; Консултации и съдействие при наемане на персонал. Данъчни консултации и защита Услуги по спазване, разясняване и прилагане на националното данъчно законодателство Консултации и изготвяне на документи във връзка с международно данъчно облагане Консултации и предоставяне на услуги в областта на социалното и здравното осигуряване Консултации и услуги във връзка с преобразуване Съдействие при данъчни ревизии и данъчна защита Управленски и правни консултации Пред всяко дружество стоят стратегически, оперативни, технологични и други задачи от управленски характер. Брейн Сторм Консулт предоставя необходимите ресурси и ноу-хау за тяхното решаване. В тази връзка предлаганите от нас услуги обхващат следните направления: Управленски консултации Изготвяне на стратегии за развитие и планиране на бизнеса - развитие на мениджмънта; сливания и придобивания; организационен дизайн; финансово планиране и бюджетиране. Анализ на риска и финансовото състояние, което включва: Анализ на паричните потоци; Анализ на печалбата; Анализ на балансовата структура; Анализ на конкурентноспособността на фирмата; Анализ на човешките ресурси; Изготвяне на бизнес план; Консултации по стратегическо финансиране, включително финансово прогнозиране, моделиране и оценки. Оптимизиране на оперативната дейност – изследване и подобряване на бизнес процесите; оперативен преглед и оценка; управление на разходите. Откриване на злоупотреба на мениджъри, счетоводни и материално отговорни лица. Консултантски услуги при сделки (Дю дилиджънс): Финансов и данъчен дю дилиджънс; Дю дилиджънс осъществяван от продавача ( Vendor due diligence); Оценка на ръководството в периода преди инвестицията и след инвестицията; Подобряване на представянето; Дю дилиджънс на информационни технологии; Заключителни отчети. Правни консултации: Компанията ни осъществява правната си дейност чрез партньори, извършващи цялостно правно обслужване на търговски дружества и граждани, която включва: Регистрация на фирми, еднолични търговци, юридически лица с нестопанска цел и др., както и промяна в обстоятелства; Изготвяне на договори, защитаващи правата и интересите на нашите клиенти: Правни консултации и съвети в областта на корпоративното, търговското, данъчното, трудовото, банковото, митническото и валутното законодателство; Защита пред съд и арбитраж по съдебни дела във връзка с търговски и граждански сделки; Представителство и съдействие по приватизационни сделки, концесионни процедури, процедури по възлагане на обществени поръчки; Консултации по правните аспекти на сделки с ценни книжа; Изготвяне на договори за франчайзинг; Осъществяване на сделки с недвижими имоти в полза на чужди граждани и дружества; Осъществяване на контакти с местни и централни органи на държавната власт. Одиторски услуги Брейн Сторм Консулт предлага широк набор одиторски услуги, които да отговарят на нуждите Ви целогодишно. Дългогодишният ни опит позволява да опознаем Вашия бизнес в ДЕТАЙЛИ, да идентифицираме и оценим адекватно РИСКОВЕТЕ, които Ви застрашават, да разкрием ВЪЗМОЖНОСТИТЕ, които Ви предлага икономическата обстановка в България, Европа и Света. Нашите услуги включват: Независим финансов одит на годишни финансови отчети в съответствие с Международните Одиторски Стандарти (МОС); Одит със специално предназначение (на определени обекти, отчети, контролни и счетоводни системи, на условия по договори); Оценка на риска и препоръки за управление; Преглед на системата за вътрешен контрол; Ограничен преглед на финансови отчети; Изпълнение на договорени процедури на отчети и доклади по различни проекти, финансирани със специални средства; Проверки във връзка с преобразуване на търговски дружества по реда глава XVI от Търговския закон; Тематични проверки на обекти по преценка на ръководството/собствениците; Заверка на прогнозна финансова информация; Одит на отчети по проекти, финансирани по програми на Европейския съюз; Свържете се с нас, за да Ви представим нашата оферта и информация с какво ще Ви бъдем полезни. Услуги по европейски проекти Счетоводно отчитане и администриране на проекти по програми на ЕС Спечелили сте финансиране от Европейските фондове за изпълнение на проект по Оперативните програми на Европейския съюз, но финансовото отчитане и съблюдаването на всички изисквания Ви затруднява? Ние можем да Ви бъдем полезни с опита, който имаме в тази сфера, поемайки изпълнението на финансово – счетоводната дейност на проекта: Изготвяне на индивидуални сметки, ведомости, рекапитулации, платежни нареждания за възнагражденията по трудови и граждански договори по проекта; Изготвяне на обобщаващи ведомости за възнаграждения, справки за вноски на работодателя по трудови договори, справки за изплатените осигуровки по граждански договори според изискванията на конкретната оперативна програма; Изготвяне на командировъчни заповеди и отчитане на командировките; Съблюдаване на срокове за плащане и отчитане според бюджетната рамка; Текущ месечен мониторинг на изпълнението на бюджета на съответната програма в лева и евро; Поддържане на аналитична система за отчитане на преките и непреките разходи по проекта (разходи по банков път, разходи в брой, разходи по отделните пера на бюджета); Изготвяне на междинен финансов отчет и на окончателен финансов отчет с всички необходими финансови справки към него (според изискванията на договора); Съблюдаване на срокове на плащане и отчитане според бюджетната рамка; Изготвяне на годишни и междинни финансови отчети освен на български, на английски или друг език. Дейностите се извършват при спазване на изискванията на клиента и съблюдаване на принципите за конфиденциалност включени в договора с Брейн Сторм Консулт. Софтуерни приложения Ако във Вашия проект в част „Инвестиции” е предвидено закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи – софтуерни приложения, пряко свързани с производствения процес, то ние можем да Ви предложим следните софтуерни продукти: Финансово-счетоводен софтуер „Мираж” – интегрирано софтуерно приложение, осигуряващо цялостното функциониране на финансово-счетоводната дейност. ERP Kartell – интегрирано софтуерно приложение, осигуряващо пълно автоматизиране и контрол на всички процеси в предприятието. Финансово-счетоводен софтуер Мираж При първото си представяне на Пловдивския технически панаир през 1999 година, Финансово-счетоводния софруер "МИРАЖ" печели златен медал. Финансово-счетоводен софтуер "МИРАЖ" представлява интегрирана система, осигуряваща цялостното функциониране на финансово-счетоводната дейност. Тя предоставя пълна, своевременна и детайлна информация за нуждите на управлението. Логиката на разработка на ФСС "МИРАЖ" е насочена към универсалност на приложението без ограничения за настройка при всякакъв предмет на дейност, структура и мащаби на фирмата. Независимо дали фирмата е в сферата на Услугите, Търговията или Производството може да се постигне пълна автоматизация на счетоводния процес. ФСС "МИРАЖ" е предназначена за широк кръг потребители чрез уникалната си система от предварително дефинирани счетоводни контировки. С програмата могат да работят и несчетоводители. ERP Kartell KARTELL е интегрирано софтуерно приложение от клас ERP система (Enterprise Resource Planning). Продуктът е съобразен със съвременния стил на управление , изискващ пълно автоматизиране, оптимизиране и контрол на процесите в предприятието. KARTELL работи в реално време, с пълна синхронизация на данните между отдалечените работни места и осигурява еднократното им въвеждане и съхранение в единна база данни. KARTELL предоставя възможност за дефиниране на индивидуални потребителски права за достъп и работа с всяка една функционалност на системата, в зависимост от длъжностните характеристики на служителите във фирмата и извършваните от тях дейности. ПРЕДИМСТВА Пълен обхват на всички бизнес процеси в предприятието; Получаване на своевременна, реална информация, спомагаща за вземане на адекватни и навременни управленски решения; Повишаване на производителността на труда, ефективността и рентабилността; Изключително лек и достъпен потребителски интерфейс; Лесно адаптиране на системата към промените във фирмата - подчертано мобилна среда; Безрисково внедряване при минимални разходи; Постоянен контрол над дейността на служителите; Работа в реално време в интернет пространството, което дава възможност от всяка точка на света да се получава информация за всички процеси; Връзка с PDA устройства; При извършване на дейност чрез няколко търговски дружества, системата дава възможност информацията да се консолидира на аналитично ниво. Автоматично се елиминират сделките между предприятията в групата; Автоматизация при договор за услуги.