Булкредо  itemprop=

Булкредо

Булкредо ЕООД е основана през 2004 година за търговия, рециклиране и третиране на отпадъци от черни и цветни метали. През периода на своето присъствие на пазара, фирмата заема стабилни позиции в областта на управление на отпадъците от черни и цветни метали, пластмаси и хартия.
Варна, ул. Цариброд 45, ет. 4, офис 5

Булкредо ЕООД осъзнава силно изразената социална и икономическа значимост на дейността по оползотворяване на отпадъците. Извършва дейността си с висока отговорност и с ясното разбиране по отношение важността на дейностите по опазване на околната среда, във взаимодействие с държавни и обществени органи и организации, както и в партньорство с всички организации в бранша. Стреми се чрез дейността си да повишава общественото доверие и да спомага за ориентиране поведението на своите клиенти в посока на минимизиране на отрицателните ефекти върху околната среда. Съблюдава безусловно екологосъобразното управление на отпадъците с цел опазване на човешкото здраве и околната среда. Булкредо ЕООД разполага с площадки на територията на Варненска област за изкупуване, събиране, транспортиране, съхраняване, оползотворяване и предварително третиране и обработка на отпадъци в промишлените зони на градовете: Варна, Балчик, Добрич, Долни Чифлик, Игнатиево. Наред с изкупуването на отпадъци на собствените си площадки, Булкредо ЕООД, предлага на своите клиенти Договори за обслужване и извозване от място на клиента. Наши приоритети: Коректност, прецизност и гъвкавост при работа с клиенти и партньори; Висока ефективност на база инвестиции в оборудване и компетентност; По – добри пазарни позиции с отговорност за по- добра околна среда. Нашето мото : Всеки ден - Зелен ден! Дейности Изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали Изкупуване на Излезли от Употреба Моторни Превозни Средства /ИУМПС/ Изкупуване на Излязло от Употреба Електрическо и Електронно Оборудване /ИУЕЕО/ Изкупуване на хартия и картон Изкупуване на пластмаса Изкупуване на Негодни за Употреба Батерии и Акумулатори /НУБА/ Услуги Транспортни услуги Демонтаж на съоръжения Абонаментни договори Контакти Централен офис гр. Варна, ул. Цариброд 45, ет. 4, офис 5 Тел./факс: +359 52 603 365 Офис: +359 899 941 124 Email:office@bulcredo.com База Варна гр. Варна Управител база: +359 899 180 898 Тел.: +359 525 022 17 Email:office@bulcredo.com База Игнатиево гр. Игнатиево Управител база +359 899 941 110 Тел.: +359 51 192 964 Email:office@bulcredo.com База Добрич гр. Добрич Управител база: +359 899 941 116 Тел.: +359 58 602 613 Email:office@bulcredo.com База Балчик гр. Балчик, Промишлена зона, ул. Варненска Управител база: +359 899 941 120 Тел.: +359 57 997 979 office@bulcredo.com База Долни Чифлик  гр. Долни Чифлик (под Топливо) Управител база: +359 895 442 340 office@bulcredo.com