ИнертматАД - Стара Загора  itemprop=

ИнертматАД - Стара Загора

производство и пласмент на инертни материали - пясък и чакъл за бетонни смеси и пътни настилки, пробивно - взривни работи, транспортни услуги, търговия и внос, маркетинг.
Стара Загора, бул."Патриарх Евтимий" № 93А

Фирма "Инертмат" е с основна дейност: производство и пласмент на инертни материали - пясък и чакъл за бетонни смеси и пътни настилки, пробивно - взривни работи, транспортни услуги, търговия и внос, маркетинг. Предприятието е възникнало като обединение на съществуващите кариери в бившия Старозагорски окръг, а от 1996 год. е акционерно дружество. "Инертмат" АД, притежава три кариери, а именно : 1. цех "Братя Кунчеви" - цехът съществува от 1964 год. и се намира в близост до с. Братя Кунчеви, община Стара Зогора, на 25 км. източно от гр. Стара Загора и северно от пътя Стара Загора - Нова Загора. За нуждите на производство са отчуждени 700 дка за изграждане на кариера. Промплощадката за ТМСИ / трошачно-миачна сортировачна инсталация / и други съоръжения е върху 169 дка. Добиване андезитови туфи след преработки в ТМСИ, във вид на фракциции, се използва за бетонни смеси, пътни настилки и Ж.П. баласт Кариера "Братя Кунчеви", разполага с Ж.П. товарищес техническа възможност за натоварване на композиция от 20 вагона за 1 ч. и 40 мин. до 2ч. и 20 мин. /5 до 7 мин. на 50 тонен вагон/ и ведомствен Ж.П. клон до гара Хан Аспарух, където се осъществява връзкатас националната Ж.П. мрежи. 2. Цех "Зимница" - цехът съществува от 1969 год. и се намира до с.Зимница, община Мъглиж. Находище "Зимница" заема част от незаливната терасаи руслото на р.Тунджа. През 1969 год. е изградена промивно - пресевна инсталация за преработка и сортиране на добивна баластра във вид на фракции, вземлището но с.Зимница, община Мъглиж. Отчуждената площ на кариерата баластриерата- 1200 дка. Промишлени запаси от баластра в находище "Зимница" - участък 1 и 2 - 6 млн. куб. м 3. Цех "Скобелево" - цехът съществува от 1983г., като е изградена пресевна инсталация край с. Скобелево. от 1998 год., терена за добив е с площ от 20 дка ии представлява полуостров, образуван в ниската заливна тераса на р. Марица. Съгласно решение по ОВОС № 60 - 15/2000год. Министерство на околната среда и водите, разришава добива на баластра от руслото на р.Марица и преработка в цех "Скобелево".

ИнертматАД - Стара Загора - отрасли:


Енергетика, Инертни Материали,