АЕЦ Козлодуй ЕАД  itemprop=

АЕЦ Козлодуй ЕАД

АЕЦ Козлодуй ЕАД е еднолично държавно акционерно дружество с предмет на дейност
АЕЦ Козлодуй ЕАД е еднолично държавно акционерно дружество с предмет на дейност "Използуване на атомна енергия за производство на електрическа и топлинна енергия". Дейността се извършва при наличието и поддържането на: валидна лицензия за извършване на производство на електрическа и топлинна енергия от определена в нея електропроизводствена мощност, валидно разрешение за извършване на производствена дейност от Инспекцията по безопасно използуване на атомната енергия при Комитета за използуване на атомната енергия за мирни цели от определеното в него производствено съоръжение, внос и износ на свежо и отработено ядрено гориво, инвестиционна дейност във връзка с дейността на дружеството, определена в предмета на дейност, строителна, монтажна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството, продажба на електроенергия на високо и средно напрежение и на топлинна енергия. Дружеството се управлява от Съвет на директорите: Антон Любомиров Иванов Йордан Здравков Йорданов Йонко Стоянов Гледачев Иван Василев Хиновски Екатерина Димитрова Стефанова и представлява от Изпълнителния директор Йордан Здравков Йорданов, а в негово отсъствие и с негова изрична заповед от зам. изпълнителния директор Йонко Стоянов Гледачев.

АЕЦ Козлодуй ЕАД - отрасли:


Енергетика, Електрически Централи,