Център Фонд за асистирана репродукция - Вижте още

Център Фонд за асистирана репродукция

От 1 април 2009 "Фонд Асистирана репродукция" официално приема заявления за финансиране. Необходимите документи за това са приложени към Правилника, регламентиращ работата на Фонда, който е достъпен на интернет-страницата на Министерството на здравеопазването, секция “Нормативни актове”
София, бул. “Акад. Иван Гешов” № 15, ет. 11

Център Фонд за асистирана репродукцияОт 1 април 2009 "Фонд Асистирана репродукция" официално приема заявления за финансиране. Необходимите документи за това са приложени към Правилника, регламентиращ работата на Фонда, който е достъпен на интернет-страницата на Министерството на здравеопазването – www.mh.government.bg, секция “Нормативни актове”.  Документите включват съгласие с условията на Фонда, декларации с лични данни на жената и партньора, гражданство, семейно положение и др.  Преди да подадат молби в Центъра “Фонд за асистирана репродукция”, двойките трябва да са избрали медицински център за асистирана репродукция, който има подписан договор за работа с Фонда. Този избор трябва да е изрично посочен в молбата до Фонда.

Изискванията към медицинските центрове включват акредитация от Министерството на здравеопазването и разрешително за дейността асистирана репродукция. При подаване на документите в Центъра “Фонд за асистирана репродукция” пациентките трябва да представят експертиза от избрания медицински център за асистирана репродукция, която да посочва, че имат показания за ин витро процедури. Самата процедура ще бъде извършена в посочения от пациентите медицински център. 

Готовите документи могат да се подават лично или по пощата в администрацията на Центъра “Фонд за асистирана репродукция” – София 1431, бул. “Акад. Иван Гешов” № 15, ет. 11, ст. 36. Документите могат да се подават по пощата и на адреса на Министерството на здравеопазването – пл. “Св. Неделя” № 5. 

Центърът “Фонд за асистирана репродукция” ще дава отговор на подадените молби в едномесечен срок от постъпването им. 

Общественият съвет заседава веднъж седмично, а при необходимост – и по-често, за да бъдат разгледани в регламентирания едномесечен срок всички постъпили молби. Документите които се подават от пациентите се състоят от две части - чисто административна, т.е. лични данни за пациентите и медицинска част. 

Разглеждат се на два етапа: Първият етап е дали всички необходими документи са представени. Това се извършва от звеното за подпомагане на фонда в Министерството на здравеопазването в срок от 7 дни. Вторият етап е вече разглеждането на документите, медицинската част от представители на фонда и двама докладчици от ОС. След като се изготви доклад се представят за удобрмение от ОС. Срока е един месец, като Общественият съвет може да разглежда съгласно правилника между 200 и 400 молби на месец. Разбира се, ако постъпят много повече и е физически възможно, за да се спази срока ще е необходимо да се разглеждат повече, но всичко това ще се решава в хода на работата.

Център Фонд за асистирана репродукция - отрасли:


Администрация, Общини, Администрация с Постановление на МС,