Областни градове

Координацията и контролът на дейността в областта на железопътния транспорт се осъществяват от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" със седалище София и с териториални звена. Изпълнителната агенция "Железопътна администрация" изпълнява функциите на регулаторен орган в

Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) е юридическо лице със седалище София - второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Министерството на земеделието и храните. Министърът на земеделието и храните осъществява държавната политика в областта на

Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) е създадена на основание чл. 66, ал. 2 от Закона за виното и спиртните напитки. Aгенцията осъществява контрол по спазването на изискванията на Закона за виното и спиртните напитки по отношение на лозовите насаждения, гроздето, предназначено

Изпълнителната агенция по трансплантация е компетентният орган за управление, координация и контрол на трансплантацията в Република България. Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на

Агенцията по обществени поръчки е създадена на 12.03.2004 г. с Постановление № 56 на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 24 от 23.03.2004 г.) съгласно Закон за обществените поръчки в сила от 01.10.2004 г., който предвижда създаването на самостоятелна административна структура в тази област.

Националният институт за помирение и арбитраж е създаден с изменението и допълнението от 2001 г. на Закона за уреждане на колективните трудови спорове. Той е юридическо лице към министъра на труда и социалната политика със седалище в София и с ранг на изпълнителна агенция. Институтът е

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" към министъра на финансите е създадена с Постановление № 305 на Министерския съвет от 11.12.2008 г. Агенцията е правоприемник на дирекция „Одит на средствата от Европейския съюз" в Министерство на финансите.

Основни административни услуги, предоставяни от ИАЛ. Отчет за изпълнение на целите за 2010 г. и утвърдени цели за 2011 г. Харта и анкетна карта на клиента Издаване на разрешение за употреба на лекарствен продукт по процедура по взаимно признаване Издаване на разрешение за употреба на

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури осъществява дейностите, свързани с държавното и оперативното управление на сектор “Рибарство” в рамките на Общата политика по рибарство на Европейския съюз (ЕС), държавния надзор, контрола върху риболовните дейности в рибностопански води,

Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ) е създадена през 2002 и има статут на изпълнителна агенция към министъра на икономиката, енергетиката и туризма. АЕЕ сътрудничи активно с министерствата и ведомствата, браншовите организации, областните администрации и органите на местната власт и

Изпълнителни АгенцииПрочети повече
Затвори

Партньори