Център Фонд за лечение на деца - Вижте още

Център Фонд за лечение на деца

Осъществява дейност по организационно и финансово подпомагане на български граждани до 18 години, нуждаещи се от диагностични и лечебни процедури, за които няма условие за извършване в страната

Център Фонд за лечение на децаОсъществява дейност по организационно и финансово подпомагане на български граждани до 18 години, нуждаещи се от диагностични и лечебни процедури, за които няма условие за извършване в страната

Фондът осъществява следните дейности:
1. организационно и финансово подпомага български граждани на възраст до 18 години, които се нуждаят от:
а) диагностични и лечебни процедури, които не могат да бъдат извършени своевременно или за които няма условия за извършването им в Република България;
б) лечение на редки заболявания, което не се заплаща от републиканския бюджет и е извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;
в) неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти при спазване на условията и реда, определени за тях с наредба на министъра на здравеопазването по чл. 9, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, когато лечението на пациента е започнало със средства, предоставени от фонда;
г) медицински изделия, посочени в списък на фонда, които не могат да бъдат осигурени в Република България или които не се финансират от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) в рамките на планирано лечение в страната по клинични пътеки, с изключение на медицински изделия, помощни средства, съоръжения и приспособления, осигурявани по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания;
д) високоспециализирани медицински апарати и уреди за индивидуална употреба от пациента в случаите, когато тяхната липса е причина за невъзможността да се извършва адекватно лечение на пациента в Република България;
2. организира и финансира участието на чуждестранни медицински специалисти в диагностични и лечебни процедури на лицата по т. 1 в Република България в случаите, когато няма български медицински специалисти в съответната област и/или това е необходимо за лечебния процес;
3. популяризира, организира и провежда мероприятия за набиране на финансови средства за осъществяване на своята дейност;
4. създава и поддържа регистри на:
а) лицата, които са получили организационно и финансово подпомагане от фонда за дейности по т. 1, резултатите от тях и отпуснатите суми;
б) лечебните заведения, в които са осъществени или могат да бъдат осъществени дейности по т. 1;
в) медицински специалисти по т. 2;
г) дарители.

Център Фонд за лечение на деца - отрасли:


Администрация, Общини, Администрация с Постановление на МС,