Ц-р за интеграция на децата и учениците от етническите малцинства - Вижте още

Ц-р за интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) е създаден с Постановление 4 на Министерския съвет от 11 януари 2005 г. Самото създаване на Центъра е предшествано от приемането на Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от
София, бул."Г.М.Димитров" №52А

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинстваЦентърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) е създаден с Постановление 4 на Министерския съвет от 11 януари 2005 г. Самото създаване на Центъра е предшествано от приемането на Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, одобрена от министъра на образованието на 11 юни 2004 г.

ЦОИДУЕМ е създаден да подпомага реализирането на правителствената политика по отношение на образователните потребности на децата и учениците от етническите малцинства. Тази политика има за своя рамка Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015 г. Програмата извежда като основна цел на системата равния достъп до качественото образование, като изрично отбелязва, че равният достъп "не означава еднаква грижа спрямо всички деца, а диференциране на грижата спрямо техните различни потребности". Това означава, че за "онези деца, които нямат равен старт, е необходимо да се полагат специални грижи с оглед тяхното пълноценно участие в образователния процес".

Стратегията идентифицира проблемите пред образователната интеграция и ги класифицира като общи и специфични за всяка етническа група. Тя извежда три основни стратегически цели, към които ще бъде насочена и дейността на Центъра през следващите три години.

Центърът разработва, финансира и подкрепя проекти, които имат за цел насърчаване на равния достъп до качествено образование и подобряване на резултатите от възпитанието и обучението на децата и учениците от етническите малцинства в България.

Центърът финансира проекти, свързани със съвместно обучение и възпитание на деца и ученици с различен етнически произход в населените места, в които има предпоставки за това, чрез осигуряване на допълнителна учебно-възпитателна работа с ученици, които имат пропуски в обучението

Стратегията идентифицира проблемите пред образователната интеграция и ги класифицира като общи и специфични за всяка етническа група. Тя извежда три основни стратегически цели, които ще определят дейността на Центъра през следващите три години. 
Стратегическа цел  1: Утвърждаване в нормативните документи и в образователната практика на правото на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства и ефективната им интеграция.
Стратегическа цел 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и превръщане на етнокултурното многообразие в източник на взаимно опознаване, уважение и сътрудничество в обща образователна среда.
Стратегическа цел  3: Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и учениците от етническите малцинства и формиране на подходящ социално-психологически климат, който да благоприятства за реализацията на Стратегията.

Дейността на Центъра  ще е насочена и към изпълнение на приоритетите и мерките, заложени в Националния план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005 - 2015 г.", в който образователната интеграция  е изведена като първа и ключова област за интеграция на ромите в българското общество.

Центърът ще работи в две основни направления:

  • Привличане на средства извън държавния бюджет за реализиране и подкрепа на проекти.
  • Финансиране на проекти от Центъра

 

Ц-р за интеграция на децата и учениците от етническите малцинства - отрасли:


Администрация, Общини, Администрация с Постановление на МС,