Дирекция за Национален Строителен Контрол - Вижте още

Дирекция за Национален Строителен Контрол

Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/ е юридическо лице със седалище гр.София, бул. “Христо Ботев” №47, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към МРРБ и упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията

Дирекция за Национален Строителен КонтролДирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/ е юридическо лице със седалище гр.София, бул. “Христо Ботев” №47, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към МРРБ и упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряването на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към всички строежи на територията на Република България.

Всяка държава е длъжна да се грижи за живота, здравето и безопасността на гражданите си. Нещо повече - да ги гарантира. Това е основна нейна функция.

В отрасъл строителство, начинът да се постигне това е чрез ясни и строги системи за контрол по време на целия инвестиционен процес - от постъпване на заявлението за одобряване на инвестиционни проекти до получаване на разрешение за ползване.

Действащата нормативна база в областта на устройството на територията регламентира задачите и функциите на ДНСК, като основен държавен орган на изпълнителната власт, който следи за законосъобразността на строителството от неговия начален момент – проектирането на един строеж, преминава през самото строителство и приключва с дейността по разрешаване ползването на вече завършения и годен за експлоатация, обект.

ДНСК упражнява контрол върху законосъобразността на разрешеното и извършваното строителство, въвеждането в експлоатация на строежите и законосъобразността на въведените в експлоатация строежи, контрол при прилагане на нормативните актове по проектиране и строителство, съответствието на строежите с предвижданията на подробния устройствен план, строителните правила и нормативи и съществените изисквания към строежите.

Дирекцията за национален строителен контрол упражнява контрол по проектирането и строителството, в това число влагането на качествени строителни материали и изделия, с оглед осигуряването на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.

 

Дирекция за Национален Строителен Контрол - отрасли:


Администрация, Общини, Административни Структури,