Общинска администрация Гулянци - Вижте още

Общинска администрация Гулянци

Гулянци е малък град, недалеч от гр. Плевен (на около 34 км). В близост до Гулянци са селата: Милковица (2-3км на югоизток), Брест (8 км на запад), Комарево (8 км на запад), Крета (5 км на запад). Други села от общината са Гиген, Долни вит, Сомовит, Дъбован, Загражден, Ленково и Шияково,

Общинска администрация ГулянциГулянци е град в Северна България. Той се намира в Област Плевен и е в близост до град Никопол. Градът е административен център на община Гулянци.

География

Гулянци е малък град, недалеч от гр. Плевен (на около 34 км). В близост до Гулянци са селата: Милковица (2-3км на югоизток), Брест (8 км на запад), Комарево (8 км на запад), Крета (5 км на запад). Други села от общината са Гиген, Долни вит, Сомовит, Дъбован, Загражден, Ленково и Шияково, Искър. . Около 7-8 км на североизток е нейното устие в Дунав, която се намира на 4 км на север от града.

История

ГулянциГулянци е наследник на римския военен лагер Utus, възникнал на левия бряг на Утус /тракийско наименование на р. Вит/, като крайпътна станция на крайдунавския път. Турците кръщават селището Гюлян /роза/ заради белите и алени трендафили, отрупвали дворовете и околностите му. С течение на времето наименованието се трансформирало в Гюлянде, Гюлянци до сегашното Гулянци. На 4 септември 1974 г. с Указ № 1942 на Държавния съвет на Народна Република България, Гулянци е обявен за град. Сбъдва се отколешната мечта на поколения, които с труда си изграждаха и оформяха Гулянци от едно малко селце в добре развито българско село от градски тип. През 1974 г. Гулянци е център на малка община в която влизат: Ленково, Шияково, Крета и Дъбован. На 5.12.1977 г. се обособява селищна система Гулянци с 9 селища: Гиген, Брест, Дъбован, Загражден, Милковица, Ленково, Долни Вит, Сомовит, Гулянци и три пълномощничества: Искър, Крета и Шияково. С Указ на Държавния съвет № 2295 от 26.12.1978 г., Гулянци става административен център на община включваща 12 кметства.

Религии

Православие,малка част са протестанти. Тук се намира и Християнска баптистка църква. Църквата в Гулянци се е родила чрез едно момиче на име Тодорица Маринова Нейкова, която е била на 11 години. Смята се, че това се е случило през 1914 г. В Гулянци е идвал един мисионер на име Авраам Барба, който е бил пастир в с. Мъртвица (Подем). То се намира на 10 км от Гулянци. Църквата се е събирала в дома на Линка. Всяка неделя няколко човека са ходили пеша до с. Мъртвица. От 1918 г. решават да се събират в Гулянци. Групата започва да расте. Започнали да ги посещават и други пастири. През 1923 г. в гр.Гулянци е проведен конгрес на Баптистките църкви в България. Той се е състоял в двора на къщата, където са се събирали. Имало е и много гости от чужбина. До 1944 г. църквата се е развивала много добре, но с идването на комунистите на власт, църквата е била затворена. Няколко семейства са се събирали в домовете си. Това е продължило до 1990 г. До 2003 г. църквата се събира в дома на сем. Нейкови. През 2002 г. е започнат строеж на нова сграда с помощта на църква Хайтс в щата Тексас, САЩ. През 2003 г. се пренасят в едно помещение на новата сграда, а на 19.09.2004 г. църквата беше официално открита. В момента нейният пастир е Иван Василев.

Екология

Околната среда в Община Гулянци се отличава с естествено разнообразие и силно изразена съхраненост на природните дадености. Това е от изключително значение за отношението към природата, гарантиращо непрекъснат стремеж към осъществяване на дейности, подпомагащи опазването на природната среда чрез разумни и постоянни грижи за въздуха, водите, почвите, защитените територии и биологичното разнообразие.
Сред редките и застрашени видове в района се срещат кокичето (Galanthus nivalis), горската съсънка (Anemone sylvestris), мехурката (Utricularia vulgaris), и др. Ендемит за района е дегеновият скален копър (Seseli degeni).

Сред горската растителност преобладават предимно акация, топола и сребролистна липа.

Фауната на територията на общината е съставена предимно от широко разпространени в страната видове. Това се наблюдава при безгръбначните, рибите, влечугите и земноводните и бозайниците. Характерно е участието на някои "степни" видове, особено сред насекомите (например паяците от род Lycosa, някои скакалци, като житното пиле (Bradypus dasypus) и др.).
Птиците се отличават с най-голямо разнообразие. Срещат се и някои петрофилни видове, застрашени в национален мащаб, като черен щъркел (Ciconinia nigra), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), орел-змия (Circa?tus dallicus), a доскоро и египетския лешояд (Neophron percnopterus) и др.

На територията на общината няма индустриални и екологични замърсители и замърсяване на околната среда, района e екологически чист и подходящ за здравословно обитаване.

Забележителности

Всяка година в гр.Гулянци се провеждат панаирни дни те се състоят в последните петък, събота и неделя от месец май. Всяка година на 4 септември се отбелязва обявяването на селището за град.

Общинска администрация Гулянци - отрасли:


Администрация, Общини, Общинска Администрация,