Колеж по телекомуникации и пощи  itemprop=

Колеж по телекомуникации и пощи

Колежът по телекомуникации и пощи обучава до образователно - квалификационна степен "Специалист по ..." по специалностите: "Комуникационна техника и технологии", "Радио - телевизионна техника" и "Икономика на съобщенията". Формите на обучение са:
София, ул. Акад. Ст. Младенов № 1

Колеж по телекомуникации и пощи (КТП) е държавно висше учебно заведение. На 21 декември 1881 г. с Указ на княз Александър I е основано Държавното Телеграфо - Пощенско училище, а на  30 ноември 1922 г. Деветнадесетото Обикновено Народно събрание приема Закон за откриване на две Държавни училища - Телеграфопощенско и Железопътно, утвърден с Указ № 60/ 1923 година на Цар Борис III.  На 18 февруари 1948 г. Шестото Велико Народно събрание приема Закон за Държавен телеграфопощенски институт с ранг на полувисше специално учебно заведение с курс на обучение две учебни години. През 1954 г. наименованието е променено на Полувисш институт по съобщенията /ПИС/, с тригодишен курс на обучение. Тридесет и осмото Народно събрание с Решение от 17 юли 1997 г., /ДВ, брой 59 от 25 юли 1997 г./ преобразува Полувисшия институт по съобщенията в Колеж по телекомуникации и пощи - самостоятелно държавно висше училище. След присъединяването на България към Европейския съюз и хармонизиране на висшето образование в България с Европейското образователно пространство, във висшите професионални училища тази степен прерасна в БАКАЛАВЪР - ”профeсионален бакалавър по...”. (ДВ, брой 41 от 22 май 2007 г.)  Така през 2011 г. се навършват 130 години от създаването на настоящето Висше училище " Колеж по телекомуникации и пощи". Висшето училище КТП е съосновател на консорциума ”Semeistvo”, обединяващ университети и висши училища от Германия, Испания, Франция, Словакия и Унгария, подготвящи кадри за съобщенията.  Колежа е въведена Европейската система за натрупване и трансфер на кредити – ECTS. В колежа се обучават студенти по специалностите : Телекомуникационни техологии Телекомуникационна информатика Безжични комуникации и разпръскване Мениджмънт и информатика в телекомуникациите и пощите Те са интегрирани с университетите от консорциума. Занятията се провеждат в отлично оборудвани зали и лаборатории. Възможностите, авторитетът и мястото на Колежа в образователната система на България са оценени по достойнство с акта за акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Колежът е акредитиран по закона за висше образование до 2013 г. Нашите възпитаници се включват успешно в процесите на поддръжка, експлоатация, инженеринг и управление, предпоставка за което е много добрата практическа подготовка, съгласно европейски норми. Завършилите Колежа се реализират успешно в областите на изучаваните от тях специалности в страната и чужбина. Те могат да продължат образованието си в други ВУ за придобиване на следващите образователно – квалификационни степени на висшето образование в Република България. При добър успех и владеене на чужд език, могат да продължат образованието си във висши училища от Консорциума. Във висшето училище на Дойче Телеком в Лайпциг могат да продължат за МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН.