Областни градове

Мисията на Института е да провежда обучение на служителите от администрацията, с което да допринесе за модернизирането на държавната администрация. В своята дейност ИПА преследва следните стратегически цели:да стане водеща институция в обучението на държавните служители

ИНСТИТУТЪТ подпомага и работи за приоритетното изпълнение на национални и международни културни проекти и програми. Съдейства на българските дипломатически мисии в чужбина за разширяване на двустранните и многостранни връзки и сътрудничество в областта на културата. Поддържа, разширява и

Научно - информационно обслужване на целулозно-хартиената промишленост. Извършва изпитвания на целулоза, хартия, картон. Произвежда лепила за етикети и опаковки, фитопрепарати, рекламни материали.Търговия с хартии, картони и опаковки.

Институтът по отбрана е научноизследователско, опитно-конструкторско и експертно-техническо звено към министъра на отбраната със седалище София. Институтът по отбрана е създаден с Постановление на Министерския съвет № 140 от 04.06.2009 г. като юридическо лице по чл. 60 от Закона за

Акт, с който е създадена административната структура Административната структура е създадена със Постановление № 209 от 23 септември 2003 г. за създаване и закриване на административни структури към министъра на външните работи

БИМ е специализиран институт за изпълнение на държавната политика в областта на научната, индустриалната и законовата метрология. Българският институт по метрология е: Лице за оценка на съответствието (ЛОС) №1957 на везни с неавтоматично действие по Директива 90/384/EEC

Главната цел на развитието на НСС през периода 2008-2012 г. е да се усъвършенства разработването, производството и разпространението на статистическа информация за всички групи потребители чрез подобряване на институционалния капацитет на системата и ускорено внедряване на

Институтът има висококвалифицирани специалисти във всички области на животновъдството, птицевъдството, бубарството и пчеларството.

Научно-изследователски институт по строителни материали НИИСМ е основан като самостоятелна научно-стопанска организация от 01.01.1963 год. Основните научни звена-секции са обособени по отделните подотрасли на строителната индустрия за разработване на

ИНСТИТУТЪТ Е СПЕЦИАЛИЗИРАН В: Синтез на полимери по традиционни и авангардни методи. Изготвяне и охарактеризиране на полимерни композити, носители, мрежи и гелове, наноматериали. Фармакокинетични изпитания на лекарствено-полимерни системи. Обучение. зследователската политика на ИП е в

Археологическият институт с музей при БАН представя материалната и духовна култура на племената и народите, населявали днешните български земи от най-дълбока древност до ХVІІІ в. Националният археологически музей е най-старият музей в България. Със своя фонд от 55 000 основни единици и

Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

ИФК ИЗВЪРШВА научно-изследователска, приложна и консултантска дейност в областта на фуражното производство и хранене на преживните животни.

Добруджанският земеделски институт е изследователски център с дългогодишни традиции в аграрната сфера.

Извършва приложни научни изследвания по отглеждането на земеделски култури като главно е специализиран за памук и твърда пшеница.

Институтът за стратегическо управление е организация имаща за свои основни стратегически цели следното: Системи за управление на качеството ISO 9000 ISO 9001:2000; Системи за управление на безопасно производство на хранителните продукти /Анализ на

Цялостно проектиране, създаване на документация за изработка на детайли за: - механизми - конвенционални и уникални машини и устройства - автомати, манипулиращи устройства, роботи и роботизирани работни линии - периферни устройства Оформяне на

Институт по приложна психология и физиопрофилактика – работи в сферата на здравната профилактика, корекция и лечение на широк спектър от здравословни и психоемоционални проблеми, физическо и психоемоционално здраве ипостигане на психоемоционален баланс,

Подготовка на специалисти редовно, задочно и платено обучение с образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър по специалностите: технология на храните, технология на напитките, технология на млякото и виното, биотехнология, машиностроене

За BUSINESS.bg


Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?