Национална академия за театрално и филмово изкуство  itemprop=

Национална академия за театрално и филмово изкуство

Националната Академия за Театрално и Филмово Изкуство е първото българско висше училище и една от най-престижните Европейски образователни институции в областта на сценичните и екранни изкуства. Създадена през 1948 г., тя е единственото учебно заведение от този род, което се финансира от
София, ул. "Независимост" 22

Националната Академия за Театрално и Филмово Изкуство е първото българско висше училище и една от най-престижните Европейски образователни институции в областта на сценичните и екранни изкуства. Създадена през 1948 г., тя е единственото учебно заведение от този род, което се финансира от държавата.  Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) "Кръстьо Сарафов" чества своя 60 годишен юбилей през 2008 година. Започнала своята история като двугодишна театрална школа към Народния театър "Иван Вазов", впоследствие тя прераства в първото българско Държавно висше театрално училище през 1948г. От 1954г. Държавното висше театрално училище става Висш институт за театрално изкуство “Кръстьо Сарафов” (ВИТИЗ). С Решение на Народното събрание от 21.07.1995 г. ВИТИЗ е преобразуван в академия и получава названието “Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов”. ФАКУЛТЕТИ:  ФАКУЛТЕТ "СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА" (ФСИ) е създаден през 1948 г. и има огромен принос в развитието на сценичните изкуства в България. Динамичен и новаторски, с интензивна програма, той създава условия за развитието както на професионализма, така и на индивидуалния подход и оригиналност.  В преподавателския състав на ФСИ са едни от най-талантливите, международно известни, практикуващи актьори и режисьори. Политиката на НАТФИЗ изисква гостуващите преподаватели да са на най-високо професионално ниво и да представят различни театрални аспекти и стилове, като по този начин осигурява на студентите възможност да се срещнат с водещи фигури от всички области на сценичните изкуства.  ФАКУЛТЕТ "ЕКРАННИ ИЗКУСТВА" - първоначалните образователни програми започват през 1973г. Учебните планове в него съчетават професионално обучение с изучаване на свободни изкуства.Студентите имат възможност да придобият творчески опит – от основни до задълбочени познания, както в концептуалната, така и в продуктивната фаза на филмови, телевизионни и видеопродукти, класическа и компютърна анимация.  Преподавателският състав включва най-добрите български режисьори, оператори, сценаристи, кинематографи, монтажисти, дизайнери, фотографи, и критици доказали високия си професионализъм в страната и чужбина. Те не само споделят своя опит, но и развиват собствени програми в областта, в която работят, давайки възможност за индивидуални, артистични и методологични подходи.  Академията непрестанно разширява, осъвременява и обогатява своята дейност. Днес тя предлага на своите студенти широк спектър от специалности и програми, някои от които са уникални за страната и могат да се изучават единствено в Академията. В НАТФИЗ преподават висококвалифицирани специалисти с богат творчески и педагогически опит. Процесът на прилагане на теорията към професионалната практика е съществен за образователната философия. Възпитаниците на НАТФИЗ придобиват широки творчески, критически, изпълнителски и постановъчни умения и квалификации. Много от тях изграждат блестящи кариери в България и в чужбина. Издаваните от НАТФИЗ документи за придобита професионална правоспособност и образователно-квалификационна степен са валидни не само в страната, но и в чужбина в съответствие и въз основа на всички сключени от държавата конвенции НАТФИЗ се утвърждава като уникален учебен, творчески и научен център с висок национален и международен престиж. Показателен е устойчивият интерес към специалностите в НАТФИЗ, в условията на бързо нарастваща конкуренция на пазара на образователни услуги. Международното сътрудничество на всички нива на артистичен и академичен обмен винаги е било сред водещите приоритети на НАТФИЗ. Изключителните постижения на завършилите НАТФИЗ се доказват от годишните им участия в много национални и международни студентски и професионални фестивали, ателиета, семинари, конгреси, конференции и симпозиуми. НАТФИЗ участва активно в много международни проекти в областта на театралното и филмовото изкуство, както и в областта на образованието по изкуствата. От 1982 г. НАТФИЗ е пълноправен член на СИЛЕКТ (Международната асоциация на филмовите и телевизионните училища), а от 1990 г. е пълноправен член на ЕЛИА – Европейската лига на институтите по изкуства. От 2008 г. Академията е член -учредител на Международната асоциация на театралните училища към UNESCO - ITI. НАТФИЗ е също член на УНИМА (Международната асоциация на училищата за куклен театър). Установени са дългосрочни контакти с университети и академии по изкуствата в целия свят и ползотворни партньорства в проекти, развиващи се по различни образователни програми, между които ТЕМПУС, ЕРАЗМУС, СОКРАТ и други. Академията разполага със солидна и добре оборудвана материално-техническа база: Учебен драматичен театър, три камерни сцени, Учебен куклен театър, Учебен аудио-визуален комплекс със Кино и видео зали (голяма – 50 места и малка – 12 места. Учебна киностудия, Учебен телевизионен център, Дигитален мултимедиен център, Академична библиотека и архив, зали за танци, модерни аудитории, студия, лаборатории и разнообразие от високо професионални ателиета, които допълват имиджа й на място, където професионализмът може да бъде овладян.  В социално-битов план студентите разполагат със Студентски стол и Студентско общежитие. Образователната философия на Националната академия за театрално и филмово изкуство се основава на културния плурализъм и демократичните ценности на гражданското общество. Академията съблюдава политика на недискриминация по расов, религиозен, етнически и др. признаци, както и при случаи на физически увреждания и заболявания, стига те да не са противопоказни за обучение в дадената специалност. Мисия: Мисията на НАТФИЗ "Кр. Сарафов" е: • да се развива като водеща съвременна научно-образователна и социално-културна институция, предлагаща широк регистър от специалности и програми с теоретико-приложна и научно-теоретична насоченост в областта на сценичните и екранни изкуства, на театрознанието и кинознанието. • Да подготвя висококвалифицирани специалисти, адаптивни към динамично променящите се културни и обществени потребности; да формира знания и умения, които ще осигурят успешната професионална реализация на студентите. • Да развива творческите заложби, аналитичните и комуникативни умения на студентите, да стимулира критическото мислене, да разширява техните културни хоризонти. • Да утвърждава в своята образователна дейност демократичните ценности и принципи на толерантност, диалогичност, сътрудничество, активност и инициативност. Цели: В съответствие с мисията и своеобразието на Националната академия за театрално и филмово изкуство са и нейните главни цели:  • Развитие и по-нататъшно утвърждаване на НАТФИЗ в съвременните конкурентни условия като авторитетно и модерно държавно висше училище и като уникален творчески, културен и научен център за подготовка на високообразовани професионални кадри в областта на сценичните и екранни изкуства, театрознанието и кинознанието. • По-нататъшно провеждане и активизиране на политиката на сътрудничество, обмен и взаимодействие с висши училища и институции със сходен предмет на дейност в България и в чужбина. • Поддържане и повишаване на авторитета на НАТФИЗ като национален и международен център за продължаващо образование, следдипломна квалификация и преквалификация по развитите в Академията образователни направления и специалности. • Поддържане и усъвършенстване на дейността на Академията като център за повишаване на педагогическата квалификация и методическата подготовка на ръководителите на творчески школи, на полу-професионални и любителски творчески състави и колективи. Задачи: Мисията и главните цели на НАТФИЗ “Кр. Сарафов” намират конкретен израз в основните задачи, на които е подчинена образователната, творческа, организационна и обществена дейност на Академията: • Подготовка на студенти, докторанти и специализанти по програми, отговарящи на съвременните образователни изисквания, на новите технологии и постижения в областта на сценичните и екранни изкуства, науката и културата, икономиката и обществения живот. • Укрепване и развитие на основните, обслужващите и спомагателните академични отдели, служби и звена, водещо до разширяване и обогатяване на съществуващите учебни и творческо-научни направления, на техните кадри и материална база, с оглед повишаване качеството на образователните услуги. • Осигуряване на благоприятни условия и на необходимата организация за творческа и научноизследователска дейност на преподавателите, докторантите, специализантите и студентите, както и по фундаментални и фундаментално-приложни направления в областта на и сценичните и екранни изкуства, театрознанието, кинознанието и хуманитаристиката. • Разширяване на дейностите във връзка с ранното издирване на талантливи деца и младежи, работа с тях в школите на НАТФИЗ и осигуряване на подготовка за тяхното по-нататъшно развитие и образование. • По-нататъшно усъвършенстване на конкурсния принцип и на системата на кандидатстудентските консултации и изпити за осъществяване на най-ефективен подбор на кандидатите в различните специалности.  • Разширяване на интердисциплинарната насоченост на обучението, осигуряване на баланс между теория и практика, между фундаментални знания и практически форми на обучение, между специалните и общи умения. • Оптимизиране и ефективно прилагане на академичните стандарти за качеството на обучението и на критериите за оценка по различните предмети, специалности, образователно-квалификационни степени. • Поддържане на пълноценна обратна връзка със студентите, докторантите и специализантите относно качеството на преподаваните знания и умения, степента на тяхното усвояване и критериите на оценяването им. • Спецификата на НАТФИЗ "Кр. Сарафов" позволява Академията да работи не само за изпълнение на националните приоритети и цели в областта на висшето образование, но и на тези в областта на българската култура, така както са формулирани в Закон за закрила и развитие на културата 

Национална академия за театрално и филмово изкуство - отрасли:


Наука и Образование, Университети, Читалища, Библиотеки, Научна Дейност, Курсове, Академии,