Военна академия Георги Стойков Раковски  itemprop=

Военна академия Георги Стойков Раковски

Военна академия "Георги Стойков Раковски" в София е най-старото висше военно училище в България. Създадена е на 1 март 1912 г. Академията има уникален принос не само за създаването на българския офицерски корпус, а и за изграждането на новата българска държава, за възпитаването на
София, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" No 82

Военна академия "Георги Стойков Раковски" в София е най-старото висше военно училище в България. Създадена е на 1 март 1912 г.  Академията има уникален принос не само за създаването на българския офицерски корпус, а и за изграждането на новата българска държава, за възпитаването на народа в духа на европейските ценности. Днес тя е национална институция за висше образование, квалификация и научни изследвания по въпроси на националната сигурност и отбраната. Мисията на Военна академия "Г. С. Раковски" е да подготвя военни лидери и граждански лица във всички области на изграждането и използването на въоръжените сили в мирно време, при предотвратяването и разрешаването на кризи и конфликти и при война с фокус върху стратегическото и оперативното равнище. Тя е основната образователна институция по въпроси на международната и националната сигурност, гражданско-военните отношения, военното изкуство и оперативната съвместимост с армиите на НАТО. Военна академия "Г. С. Раковски" включва в структурата си четири основни звена: Факултет "Национална сигурност и отбрана", Факултет "Командно-щабен", Департамент "Мироопазващи операции и езиково обучение" и Институт за перспективни изследвания за отбраната. Обучението се извършва по 12 акредитирани магистърски специалности и голям брой курсове за следдипломна квалификация. Годишно в тях се обучават около 1500 офицери и граждански лица. Академията има акредитация като висше училище с "много добра" оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация. Военна академия "Г. С. Раковски" включва в структурата си четири основни звена: Факултет "Национална сигурност и отбрана", Факултет "Командно-щабен", Департамент "Eзиково обучение" и Институт за перспективни изследвания за отбраната. Обучението се извършва по 14 магистърски специалности oт акредитираните професионални направления "Национална сигурност" и "Военно дело" и по 12 акредитирани научни специалности за обучение в докторантура. В курсовете за следдипломна квалификация в академията се обучават около 1000 офицери и цивилни служители годишно. Академията е избрана от ДКСИ за обучаваща организация в областта на защитата на класифцираната информация. Военна академия "Г. С. Раковски" представлява България в Конференцията на началниците на военни академии от страните, членки на НАТО и е член на Консорциума на военните академии и институтите за изследване на сигурността по програмата “Партньорство за мир“. Във Военна академия "Г. С. Раковски" работят 105 висококвалифицирани преподаватели и изследователи – офицери и цивилни служители, като 43 от тях са хабилитирани, 3 са доктори на науките, а 61 са доктори. Обучаващи звена: Факултет "Национална сигурност и отбрана" Факултет "Командно-щабен" Институт за перспективни изследвания за отбраната Департамент "Езиково обучение" Център за мироопазващи операции и компютърни симулации

Военна академия Георги Стойков Раковски - отрасли:


Наука и Образование, Университети, Читалища, Библиотеки, Научна Дейност, Курсове, Академии,