Агенция по заетостта - Вижте още

Агенция по заетостта

Агенцията по заетостта е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по насърчаване на заетостта. Осигуряването на заетост позволява пълноценно използуване на възможностите и способностите на отделната личност и защищава правото
София, бул. "Дондуков" 3





Агенция по заетосттаАгенцията по заетостта е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по насърчаване на заетостта.
Осигуряването на заетост позволява пълноценно използуване на възможностите и способностите на отделната личност и защищава правото й на достойно съществуване и пълноценно участие в обществото.
Стратегическите цели по заетоста са:

 • краткосрочна цел - увеличаване на заетостта и ограничаване на безработицата
 • дългосрочна цел - повишаване на икономическата активност и трудовия потенциал на населението.

Агенцията по заетостта осъществява своята дейност в рамките на съответна законова уредба - Закон за насърчаване на заетостта, Правилник за неговото прилагане, Устройствен правилник, Кодекс на труда и други нормативни актове.

Основни функции на Агенцията по заетостта:

 • регистриране на свободните работни места и на лицата, активно търсещи работа
 • посреднически услуги за осигуряване на заетост
 • съвместно участие с общините и работодателите в разработването на общополезни за общината и държавата дейности
 • участие в разработването и реализацията на програми и мерки за заетост и обучение, насочени към точно определени групи от безработни лица, които по различни причини са по-трудно приспособими на пазара на труда
 • изпълнение, самостоятелно или съвместно с други органи или организации, на проекти и програми в областта на заетостта, професионалното обучение и квалификация, социалната интеграция, финансирани от предприсъединителните фондове на Европейския съюз или от други международни организации (в т.ч. и такива с участие на български ресурси)
 • защита и запазване на заетостта
 • организиране на квалификационно и мотивационно обучение за безработни и заети лица
 • посредническа дейност за заетост на български граждани в чужбина и на чужденци в България
 • анализиране на търсенето и предлагането на пазара на труда и прогнозиране на евентуалните промени в него

Агенцията по заетоста предоставя

Услуги за търсещите работа лица

 • посредничество за намиране на работа;
 • професионално информиране и консултиране;
 • квалификационно и мотивационно обучение;
 • включване в подходящи програми и мерки за заетост;
 • посредничество на български граждани за работа в чужбина;
 • включване в процедурите за обучение и заетост по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Услуги за работодателите

 • посредничество за наемане на подходящи кандидати за работа;
 • oбучение на персонала;
 • насочване към подходящи програми и мерки за заетост и ползуване на съответни преференции
 • наемане на чужденци.