Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство  itemprop=

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство

Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив започва своето съществуване през 1964 година като Филиал на тогавашната Българска държавна консерватория в София. В основата на тази инициатива стои именитият български музикант и енергичен пловдивски културен деятел професор Асен
Пловдив, ул. "Тодор Самодумов" No 2

Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив започва своето съществуване през 1964 година като Филиал на тогавашната Българска държавна консерватория в София. В основата на тази инициатива стои именитият български музикант и енергичен пловдивски културен деятел професор Асен Диамандиев. Сериозна заслуга за осъществяването на идеята имат и тогавашните ректори на Българската държавна консерватория, професор Владимир Аврамов и професор Александър Нейнски. През 1972 година Филиалът се преобразува в самостоятелен Висш музикално-педагогически институт. По това време стартира и обучението по музикално-фолклорни специалности, с което мисията на новото висше училище придобива уникален характер. За негов първи ректор е избран професор Асен Диамандиев. През 1975 година започва обучение и по хореографски специалности, което закономерно довежда през 1995 година до ново преименуване на висшето училище - този път в Академия за музикално и танцово изкуство. Скоро след това започва обучение и по специалности от областта на изобразителните изкуства. Това напълно естествено оформя сегашния облик на Академията като Академия по изкуствата. Последователно ректори през този период са: професор Недялчо Тодоров (1979-83), професор Георги Кънев (1983-89) и професор Иван Спасов (1989-96). АМТИИ е едно от четирите висши учулища по изкуствата в България и единственото извън столицата. Тя бе едно от първите висши училища в България, което получи през 1998 година редовна държавна институционална акредитация, както и акредитация на всички специалности, по които се провежда обучение. През 2006 година тя получава отново институционална акредитация с най-високата оценка “много добър”. За периода 1997-99 година ректор отново е професор Георги Кънев. От 1999 до 2088 година ректор е професор Анастас Славчев. През юни 2008 година за Ректор на АМТИИ бе избрана доц. д-р Василка Йончева. Досега в Академията са се дипломирали над 6270 студенти по широк кръг специалности както от пъстрата палитра на различните изкуства, така и от сферата на педагогиката на обучение по тях. Студентите се обучават от ярки личности, известни и утвърдени творци и учени. Те са и най-верните съмишленици на младите таланти, които градят своето бъдеще тук. Издаваните в АМТИИ дипломи се признават навсякъде по света. Широкият спектър на сътрудничество с висши училища и авторитетни български и чуждестранни институции по изкуствата дава много възможности за всестранни изяви и успешна професионална реализация и кариерно развитие. АКАДЕМИЧНА СТРУКТУРА Обучението на студентите в момента е организирано в три основни звена: Факултет "Музикална педагогика" Факултет "Музикален фолклор и хореография" Факултет "Изобразителни изкуства" Департамент за езикова и специализирана подготовка. АМТИИ е в процедура за формиране на нова академична структура чрез обособяване на факултет “Изобразителни изкуства” и промяна в имената на останалите два факултета. СТАТУТ И АКРЕДИТАЦИЯ Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство е държавно висше училище, в което се обучават студенти в образователно-квалификационни степени бакалавър, магистър и доктор. В учебните планове е въведена кредитна система в съответствие с Европейската система за трансфер на кредити (ECTS). През м. юни 2006 г. АМТИИ получи от НАОА институционална акредитация с най-висока оценка и срок на валидност шест години и програмни акредитации по специалностите за същия срок. СПЕЦИАЛНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛНО КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР" Педагогика на обучението по музика Изпълнителско изкуство (класически инструмент или класическо пеене) Изпълнителско изкуство (народен инструмент или народно пеене) Изпълнителско изкуство (поп и джаз) Балетно изкуство (балетна педагогика) Българска народна хореография Педагогика на обучението по изобразително изкуство Графичен дизайн и фотография Църковна живопис Сценография Дизайн на облеклото ОБРАЗОВАТЕЛНО КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР” (след завършено средно образование) Дирижиране (хорово и оркестрово) Дирижиране на народни състави Композиция Музикознание (профил "Етномузикознание") ОБРАЗОВАТЕЛНО КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР” (след придобита степен "Бакалавър") Педагогика на обучението по музика Изпълнителско изкуство (класически инструмент или класическо пеене) Изпълнителско изкуство (народен инструмент или народно пеене) Изпълнителско изкуство (поп и джаз) Дирижиране (хорово и оркестрово) Дирижиране на народни състави Композиция Музикознание (профил "Етномузикознание") Православна църковна музика (Византийско църковно пеене или Дирижиране на църковен хор) Тонрежисура Медийно музикално редакторство Музикално-сценична режисура Балетно изкуство (балетна педагогика или балетна режисура) Българска народна хореография Педагогика на обучението по изобразително изкуство Графика Графичен дизайн Фотография Живопис Църковна живопис Сценография Костюм и мода Мултимедия и виртуална реалност Артмениджмънт PR на арторганизации  

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - отрасли:


Наука и Образование, Частни Училища, Университети, Читалища, Библиотеки, Научна Дейност, Курсове,