Колеж Телематика  itemprop=

Колеж Телематика

Колеж "Телематика" със седалище гр. Стара Загора е самостоятелно висше училище, създадено с решение на Народното събрание от 25.07.2002г., публикувано в ДВ бр.75 от 02.08.2002г.
  Колеж "Телематика" със седалище гр. Стара Загора е самостоятелно висше училище, създадено с решение на Народното събрание от 25.07.2002г., публикувано в ДВ бр.75 от 02.08.2002г.            Утвърден прием на студенти от Министерски съвет за учебната 2007 - 2008 година с Решение № 379/02.06.2007 г.            МИСИЯТА на ВУ – колеж „Телематика”, Стара Загора, се изразява във въвеждане на съвременни професионални изисквания и използване на най-нови активни методи и средства за обучение и интегриране на своите ресурси с помощта на национални и международни компании, фирми, програми и проекти, за да:            1. Развива изследванията и професионализма в областта на електрониката, компютърните, комуникационните и информационните технологии. Да разпространява най-новите знания и разширява тяхното практическо използване в сферата на модерната икономика, развиващия се туризъм и организацията на кетъринга.            2. Привлича студенти от региона, страната и чужбина за обучение по предмета на своята дейност.            3. Постига висококачествена пазарно ориентирана подготовка по най-новите знания и професионални компетентности и постоянно да я подобрява.            4. Осигурява пълноценно продължаващо образование на своите възпитаници през целия им професионален живот.            ВУ – колеж „Телематика”, Стара Загора, ОБЯВЯВА тази своя МИСИЯ пред държавата и обществото и с нея заема достойно място в конкурентния пазар на образователните услуги в България!            Произтичащите от МИСИЯТА цели на ВУ – колеж „Телематика” се изразяват в:            1.Подготовка на релевантни на международните изисквания професионални бакалаври в областта на електрониката, компютърните, комуникационните и информационните технологии в различни сфери на живота и в унисон с изискванията на пазарното стопанство и потребностите на страната и Европейския съюз.            2. Изграждане на нов тип специалисти за работа в условията на пазарна среда и конкуренция, притежаващи високи професионални компетентности чрез използване на съвременни методи, средства и баланс между репродуктивни, продуктивни и творчески знания и практически умения.            3. Съдействие за целенасочена професионална реализация на своите випускници в съответствие с поведението и изискванията на европейското и националното стопанство.            4. Принос в ускоряване на процесите на демократизация в страната за приобщаването й към ценностната система на европейската цивилизация и пълноценното интегриране на България със страните от Европейската общност.            Като недържавна академична институция ВУ – колеж „Телематика” отстоява правото си да бъде призната и да упражнява своята дейност в съответствие със законите на страната. По естествен начин се превръща в алтернатива на традиционния тип висши училища с унифицирано учебно съдържание, класическа структура и конвенционално управление. От тука произтича:            ПРЕДМЕТЪТ НА ДЕЙНОСТ на ВУ – колеж „Телематика” се изразява в пазарно ориентирана подготовка на професионални бакалавричрез тригодишен курс на обучение по утвърдените от Академичния съвет (Протокол № 27/13.10.) специалности, както и развитие на науката и практиката в тази сфера. Специалности  - Компютърни системи и технологии  - Софтуерно инжинерство  - Изграждане на компютърни системи и мрежи (Системен администратор)  - Комуникационна техника и технологии  - Индустриален мениджмънт и предприемачество  - Електроника (авто, битова и индустриална)  - Компютърни и комуникационни техники и технологии в туризма и храненето  - Компютърни технологии и графичен дизайн