Колеж по икономика и администрация  itemprop=

Колеж по икономика и администрация

Мисията на Икономическия колеж е да осигурява образователното, културното, интелектуалното и социално развитие на младото поколение, като дава на студентите висока (и съответстваща на световните и европейски стандарти) професионалноориентирана подготовка в областта на икономиката, туризма
Пловдив, ул." Арх. Камен Петков" 1а

Мисията на Икономическия колеж е да осигурява образователното, културното, интелектуалното и социално развитие на младото поколение, като дава на студентите висока (и съответстваща на световните и европейски стандарти) професионалноориентирана подготовка в областта на икономиката, туризма, управлението и администрацията, с което да утвърждава демократичните ценности и да стимулира и съдейства за по-качественото и ефективно функциониране на пазарното стопанство и на неговите структурни единици в региона и страната. Икономическият колеж, както и всяка образователна структура, по дефиниция и традиция следва да възпитава и култивира у младото поколение високи духовнокултурни критерии и ценности. СПЕЦИАЛНОСТИ БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ ФИНАНСИ ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА МАРКЕТИНГ (РЕКЛАМА И PR) МЕНИДЖМЪНТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД Колежът по икономика и администрация (КИА) – гр. Пловдив, е едно от най-младите висши училища в България. Създаден е с Решение на 39-ото Народно събрание, обнародвано в брой 97 на „Държавен вестник“ (4.ІХ.2003 г.). Идеята за създаването на Икономическия колеж възниква в началото на 1999 г. сред група видни преподаватели и учени, които повече от десетилетие работят в сферата на частното висше образование в България. Те стават учредители на Колежа, като решението произтича от обективната потребност на Пловдив и региона от обучение на специалисти в областта на управлението, икономиката, финансите, туризма и др. След като българският парламент разкрива самостоятелното частно висше училище „Колеж по икономика и администрация“, през 2006 г. КИА получава и институционална акредитация от Националната агенция по оценяване и акредитация. През същата година Колежът става първото висше училище в Пловдив, на което е присъден Сертификат за качество EN ISO 9001:2000. Високите постижения, които Икономическият колеж постига в кратката си история, изцяло са основани на модерната философия за развитие на частното висше образование в България, което се опира на високото качество, социалната насоченост и иновационните технологии. Това е безалтернативна стратегия за развитие, която ще продължи да се прилага и усъвършенства чрез нови, още по-модерни форми за стимулиране на студентското мислене и труд. Благодарение на всичко това на 1.VII.2010 г. Колежът по икономика и администрация – Пловдив, получи Сертификат за институционална акредитация за нов, 6-годишен период. Това означава, че висшето училище може да продължи да обучава кадри до 2016 г. Документът се издава от Националната агенция по оценяване и акредитация. С новата оценка се признава доброто ниво и качество на обучението в Колежа, както и съответствието на цялостната му структура и дейност със Закона за висшето образование и държавните изисквания. Оценката, която Колежът получи, е една от най-високите, давани на подобен род висши училища у нас. През 2010 г. Moody International присъди на КИА и нов сертификат за качество – EN ISO 9001:2008. От учебната 2010/2011 г. студентите на Колежа вече се обучават в нова, свръхмодерна и мащабна учебна база, разположена на бул. „Кукленско шосе“ 13 в Пловдив. Сградата, чиято разгъната застроена площ надхвърля осем хиляди квадратни метра, разполага с модерни аудитории и семинарни зали, оборудвани с най-съвременни информационни и иновационни технологии, компютърни и лингвистични кабинети. Базата е построена за рекордно кратки срокове – 10 месеца, и се състои от 4 самостоятелни корпуса, които включват аула, 6 големи аудитории, 12 семинарни зали, 4 компютърни и 2 лингвистични кабинета. Тук функционират и единствените по рода си в България специализирани зали по хотелиерство, ресторантьорство, криминалистика и др. В сградата едновременно могат да се обучават над 3000 студенти по шест специалности – „Бизнес администрация“, „Счетоводство и контрол“, „Финанси“, „Икономика на туризма“, „Маркетинг (реклама и PR)“ и „Мениджмънт на обществения ред“. Оборудването на Икономическия колеж е последна дума на техниката, а информационните технологии са толкова модерни, че всеки един студент от всяка точка на света може да комуникира с Колежа, да провери резултатите от изпитите си и т.н. Настоящата материална база е най-модерната и уникална по рода си в страната, построена в условията на българския преход към демокрация и пазарна икономика. Тя позволява в нея да се провеждат не само занятия и научни конференции, но и бизнес форуми и всякакви други подобни събития. Аулата на КИА може да побере над 350 души. За тази своя инвестиция Колежът по икономика и администрация – Пловдив,получи приза „Инвеститор № 1“ в сферата на културата и образованието на Десетия годишен конкурс „Бизнесмен на годината“, който отличава водещите мениджъри и фирми в Пловдив и региона. КИА предлага и професионални извънколежански форми на обучение (специализации), които са разработени по специални програми от наши и чуждестранни експерти. Целта е студентите да придобият нови, модерни знания и практически умения в избраната от тях научна област. В профилираните извънколежански форми могат да се обучават и външни лица, за което Колежът има разработени съответни планове и програми. В Центъра за професионално обучение към Икономическия колеж всички студенти и специализанти имат възможност допълнително да преминат обучение с цел квалификация и преквалификация по различни специалности. Колежът по икономика и администрация осигурява високоефективно и модерно образование на своите студенти, които след тригодишно обучение получават първата образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“. Икономическият колеж е известен и със своята социална програма, която е внедрена тук за първи път у нас. От следващата учебна година ще започне да функционира и Национален център за безплатно обучение. Благодарение на него 100 деца в неравностойно положение от домове от цялата страна ще се обучават в новата сграда изцяло за сметка на Колежа. Висшето училище има успешно функциониращ и много ефективен Кариерен център, който позволява висока степен на реализация на кадрите. Голяма част от бившите студенти на Колежа работят като специалисти в едни от най-големите предприятия, банки и фирми в региона. Основните принципи в стратегията за управление и развитие на Колежа по икономика и администрация – Пловдив, са легитимността, качеството на обучението и непрекъснатият процес за достигане на европейските образователни стандарти. От една страна, това защитава интересите на студентите, като гарантира високо качество на обучението и легитимност на дипломата при завършване; а от друга, тази философия на управление гарантира модернизирането на българското висше образование, което има потенциал да бъде реален конкурент на най-добрите европейски колежи и университети.