Югозападен университет Неофит Рилски  itemprop=

Югозападен университет Неофит Рилски

Югозападният университет "Неофит Рилски" Благоевград е създаден през 1975 г. като филиал на СУ "Св. Кл. Охридски" с разпореждане на Министерския съвет No 223 от 09.08.1975 г. Университетът е едно от най-авторитетните духовни огнища извън столицата София. В Университетът учат около 12
Благоевград, ул."Иван Михайлов" No 66

Югозападният университет "Неофит Рилски" Благоевград е създаден през 1975 г. като филиал на СУ "Св. Кл. Охридски" с разпореждане на Министерския съвет No 223 от 09.08.1975 г.  Университетът е едно от най-авторитетните духовни огнища извън столицата София. В Университетът учат около 12 000 български и чуждестранни студенти и докторанти се обучават по 42 специалности както в традиционните области на човешкото знание, така и в бързо променящите се изисквания на съвременната цивилизация.  ЮЗУ "Неофит Рилски" е изграден от осем основни звена: Правно-исторически факултет, Стопански факултет, Философски факултет, Факултет по изкуствата, Филологически факултет, Факултет по педагогика, Природо-математически факултет Технически колеж Университетът в Благоевград, чийто патрон е патриархът на новобългарското образование Неофит Рилски, започва своята биография като филиал на Софийския университет "Св. Климент Охридски" с Разпореждане № 323 от 9 август 1975 година на Бюрото на Министерския съвет (ДВ, бр. 65 от 1975 година). Първите 200 студенти са приети през учебната 1976/77 година в две специалности - Педагогика за подготовка на детски учители и Педагогика за подготовка на начални учители. Така за първи път в България започва подготовка на детски и начални учители с висше образование. Обучението се осъществява от трима професори, двама доценти и тринадесет асистенти. С Указ № 2296 от 4 август 1983 година на Държавния съвет на Народна република България (ДВ, бр. 62 от 1983 година), филиалът е преобразуван в самостоятелен Висш педагогически институт, който с течение на времето набира опит, търси свой облик и път в подготовката на педагогически кадри. Две години по-късно - през 1985 година, започва да функционира и Научен съвет, с право да избира доценти по педагогика, психология, дефектология и методика на обучението. Разкриват се много нови специалности (математика, физика, химия, български език и литература, български език и история и др.) и през 1990 година вече се осъществява обучение на редовни и задочни студенти в пет факултета по десет специалности. Организира се и обучение на чуждестранни студенти. Институтът все повече се утвърждава като висше училище от университетски тип. В периода след 1990 г. под въздействието на процесите на демократизация във всички области на обществения живот и в съответствие със Закона за академичната автономия, висшето училище в Благоевград започва да се развива с ускорени темпове. Създават се редица нови факултети и специалности. Наред с обучението, финансирано от държавата, се въвежда и платено обучение. С оглед на достигнатата степен на развитие, на повишените потребности от специалисти с висше образование, особено в областите на икономиката, правото и социалните дейности, с Решение на Народното събрание от юли 1995 година (ДВ, бр. 68 от 1995 година) Висшият педагогически институт - Благоевград се преобразува в Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград.