Шуменски университет - Епископ Константин Преславски  itemprop=

Шуменски университет - Епископ Константин Преславски

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” е плод на многовековни културно-просветни традиции. Той е наследник на Плисковско-Преславската книжовна школа и носи името на епископ Константин Преславски – един от най-образованите и най-талантливите преки ученици на Кирил и Методий
Шумен, ул. "Университетска" 115

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” е плод на многовековни културно-просветни традиции. Той е наследник на Плисковско-Преславската книжовна школа и носи името на епископ Константин Преславски – един от най-образованите и най-талантливите преки ученици на Кирил и Методий. Добре уредените шуменски възрожденски училища стават благоприятна основа непосредствено след Освобождението през 1879 г. тук да се открие първият педагогически курс, който през 1919 г. се преобразува в Педагогически институт за прогимназиални учители. През 1964 г. той става Факултет-филиал на Софийския университет. На неговата база през 1971 г. се открива Висш педагогически институт, който от 1995 г. прераства в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. Днес Шуменският университет е утвърдено и ползващо се с авторитет в страната и в чужбина висше училище със съвременни условия за провеждане на учебния процес, за научноизследователска и художественотворческа дейност. Неговите специалности обхващат универсума на висшето образование, състоящ се от хуманитарни, природодни, математически, педагогически и технически науки. Структурата на университета включва пет факултета (в гр. Шумен), един Колеж (в гр. Добрич) и един Департамент (в гр. Варна). В Шуменския университет се обучават в редовна, задочна и дистанционна форма над 7000 студенти във Факултета по хуманитарни науки, Факултета по математика и информатика, Факултета по природни науки, Педагогичексия факултет, Факултета по технически науки Колеж. В съответствие с държавните нормативни документи обучението се осъществява по учебни планове и програми за образователно-квалификационните степени професионелен бакалавър, бакалавър и магистър, както и за образователно-научната степен доктор. Чрез Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите и чрез Центъра за следдипломно обучение и квалификация са създадени необходимите условия за преквалификация и повишаване квалификацията на специалисти, завършили колеж, на лица с полувисше и с висше образование. Университетът гарантира на своите възпитаници адаптивност за работа в различни условия. Учебният процес се осъществява от над 400 преподаватели на основен трудов договор, от които около 30 професори, 150 доценти, 30 доктори на науките, 220 доктори. Привличат се и авторитетни учени от страната и от чужбина. Университет осигурява необходимата мобилност на студентите в собствените си граници, както и в други висши училища на страната и чужбина чрез трансфера на натрупаните кредити. Чрез международни и преки договори с редица чуждестранни университети и академии се осъществява обмен на студенти и преподаватели. Към университета работи и Център за езикова подготовка на чуждестранни граждани. Академическият състав има сериозен принос в различни клонове на науката и е желан партньор в разработката на редица национални и международни образователни и научни проекти и програми. В неговите многобройни лаборатории, ателиета и научни и центрове (като Научния център “Преславска книжовна школа”, Астрономическия център, Центъра за педагогически изследвания, Центъра по византиистика, Лабораторията по приложна лингвистика, Лабораторията по компютърни методи в археологията, Лабораторията по иконография, Лабораторията по математическо моделиране, Лабораторията по медицинска физика и пр.) се осъществяват фундаментални и приложни изследвания, творят се произведения на изкуството. В тяхната дейност активно участват не само преподаватели, но и докторанти и студенти. Университетскита библиотека разполага с богати фондове и модерни средства за тяхното ползване. Университетското издателство “Епископ Константин Преславски” издава стотитци томове специализирана учебна и научна литература. Шуменският университет има: 5 учебни корпуса, 4 студентски общежития с над 1000 легла, спортни игрища, плувен басейн, фитнес зала, заведения за отдих и развлечение. Студенстският съвет е в центъра на студентското самоуправление. Студентите имат възможност не само да се образоват в избраното от тях направление, но и да се включат в разнообразни аудиторни и извънаудиторни начинания и програми, които им дават възможност да се изявят според предпочитанията и способностите си в полето на науката, художественото творчество и спорта. Специалности ОКС "БАКАЛАВЪР" Английска филология Археология Астрономия Биология и физика Биология и химия Българска филология Български език и история Български език и руски език Връзки с обществеността География и биология Геодезия Екология и Опазване на околната среда Журналистика Икономика Инженерна логистика Информатика История История и география Комуникационни и информационни системи Математика Математика и информатика Начална училищна педагогика и чужд език Немска филология Педагогика Педагогика на обучението по изобразително изкуство Педагогика на обучението по музика Педагогика на обучението по физическо възпитание Предучилищна и начална училищна педагогика Приложна лингвистика Радиолокационна техника и технологии Растителна защита Руска филология Сигналнохранителна техника и технологии Социална педагогика Социални дейности Специална педагогика Теология Техника и технологии Туризъм Турска филология Управление на системите за сигурност Физика Химия Химия и опазване на околната среда ОКС "МАГИСТЪР" Алгебра Анализ Археология Гражданско и интеркултурно образование Диагностика и корекция на комуникоативните нарушения Екологична химия Растителна защита Икономическа информатика Интеркултурна комуникация Интеркултурни връзки Турция и Русия – култура и комуникативност История на литературата Лингвистика Лингвистика и масови комуникации Лингвистика и превод – Английска филология Лингвистика и превод – Немска филология Лингвистика и превод – Руска филология Маркетинг Музикална педагогика Начална училищна педагогика и информационни технологии Организация и управление на социално-педагогическите дейности Органична химия Педагогика на обучението по математика Педагогика на обучението по изобразително изкуство Педагогическа рехабилитация на умствената изостаналост Педагогически модели за познавателното, социалното и физическото развитие Педагогическо консултиране в училище Регулиране и контрол в системата на социалните дейности Руска литература и култура Системно администриране Теория на литературата Управление на малкия и средния бизнес Управление на образованието Училищна педагогика Педагогика на обучението по пластични изкуства - Живопис/ Графичен дизайн/ Ювелирен дизайн и миниатюрна пластика Образователни аспекти на пластичните изкуства - Живопис/ Графичен дизайн Физическо възпитание и спорт в училище

Актуално в каталога


Здравейте приятели на Business.bg.

Последните 7 месеца за нас бяха много важни, защото стартирахме изработването на нов дизайн на нашия каталог, нов администраторски панел и нова мобилна версия с респонзив дизайн, според последните очаквания на потребителите и новите изисквания на Google и останалите търсещи машини, до услугите на които се позоваваме ежедневно. Виж още...

За BUSINESS.bg


Контакти
Какво е BUSINESS.bg?
Услуги
Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?