Тракийски университет  itemprop=

Тракийски университет

Тракийският университет (ТрУ) – Стара Загора е автономна държавна институция. Създаден е през 1995 г., на базата на съществуващите висши училища, с Решение на 37-то Народно събрание. Университетът има редовна институционална акредитация с най-високата оценка „Много добър”, богата и
Стара Загора, бул. Г. М. Димитров №36

Тракийският университет (ТрУ) – Стара Загора е автономна държавна институция. Създаден е през 1995 г., на базата на съществуващите висши училища, с Решение на 37-то Народно събрание. Университетът има редовна институционална акредитация с най-високата оценка „Много добър”, богата и модерна материална база. В структурата на Университета са включени следните учебни звена: Аграрен факултет с учебно-експериментална база.Специалности: Зооинженерство; Екология и опазване на околната среда; Агрономство; Аграрно инженерство; Рибовъдство и аквакултура Ветеринарномедицински факултет с клиники.Специалности: ветеринарна медицина. Медицински факултет с Университетска болница. Специалности: Медицина; Медицинска сестра; Акушерка; Управление на здравните грижи; Социални дейности. Педагогически факултет.Специалности: Социална педагогика; Специална педагогика; Предучилищна и начална училищна педагогика; Начална училищна педагогика с чужд език. Стопански факултет.Специалности: Аграрна икономика; Регионална икономика. Медицински колеж, Стара Загора.Специалности: Рехабилитатор; Медицински лаборант Технически колеж, гр. Ямбол.Специалности: Специалности: Електротехника, Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия; Автотранспортна и земеделска техника; Автоматика, информационна и управляваща техника; Технология на храните; Топло- и газоснабдяване. Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите. Център за езиково обучение и квалификация- гр. Хасково В Университета се обучават над 6333 студенти от 613 преподаватели. Тракийският университет - Стара Загора има редовна институционална акредитация с решение на Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет. Завършилите студенти получават диплома, подпечатана с държавния герб на Република България. Тракийският университет (ТрУ) е автономна държавна учебно-научна институция със седалище гр. Стара Загора. Създаден е с Решение на Народното събрание от 17.07.1995г. на основание чл.53, ал.5 и чл.86, ал.1 от Конституцията на Република България и чл.2, ал.1 от Закона за висшето образование (ЗВО) на базата на Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина (ВИЗВМ) и Висшия медицински институт (ВМИ) - Стара Загора, със съществуващите към тях факултети и самостоятелни звена. По-късно с Постановления на Министерския съвет (МС) (№ 62/26.03.1996 г., № 16/27.01.1997г. и № 374/15.10.1997г.) към Тракийския университет се присъединяват Института за повишаване квалификацията на учителите (ИПКУ) и четири преобразувани в колежи полувисши институти: три медицински - в гр. Ст. Загора, гр. Хасково, гр. Сливен и един технически – гр.Ямбол. С постановление № 135/03.07.2002 г. на МС се разкриват Педагогически факултет и Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ), а с ПМС № 136/03.07.2002 г. ИПКУ се закрива. Българо-германският аграрен колеж /БГАК/ е включен в структурата на Тракийския университет с ПМС № 182/11.09.2000г. Колежът е наследник на съществуващия преди това колеж за фермери. С писмо на МОН изх. № 25110/10.01.2000г. структурата на Тракийския университет е утвърдена като съответстваща на изискванията на чл.26, ал.1, т.1 от ЗВО, а по–късно след създаването на Педагогически факултет с писмо на МОН изх. № 0302-197/29.09.2004 г. тя е актуализирана . Названието Тракийски университет напълно отговаря на изисквания на ЗВО чл.17, ал.2, т.1, тъй като институцията извършва обучение в три от четирите основни области на науката, а именно: обществени, природни и технически. Съобразно ПМС № 125/24.06.2002 год., Тракийският университет покрива 6 от областите на висше образование /педагогически, социални и стопански, природни, технически, аграрни науки и ветеринарна медицина, здравеопазване и спорт/, както и 16 професионални направления от Класификатора на областите висше образование и професионални направления 

Актуално в каталога


Здравейте приятели на Business.bg.

Последните 7 месеца за нас бяха много важни, защото стартирахме изработването на нов дизайн на нашия каталог, нов администраторски панел и нова мобилна версия с респонзив дизайн, според последните очаквания на потребителите и новите изисквания на Google и останалите търсещи машини, до услугите на които се позоваваме ежедневно. Виж още...

За BUSINESS.bg


Контакти
Какво е BUSINESS.bg?
Услуги
Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?