Технически университет Габрово  itemprop=

Технически университет Габрово

Наследник и духовен продължител на идеите на народните будители, създали в Габрово първото светско училище, днес Техническият университет – Габрово успешно съчетава традициите на миналото с възможностите на настоящето в областта на образованието и науката. Той е престижен образователен и
Габрово, ул. "Хаджи Димитър" 4

Наследник и духовен продължител на идеите на народните будители, създали в Габрово първото светско училище, днес Техническият университет – Габрово успешно съчетава традициите на миналото с възможностите на настоящето в областта на образованието и науката. Той е престижен образователен и научен център, който предлага качествено обучение в съответствие с нуждите на пазара на труда по модерни широкопрофилни бакалавърски и съвременни магистърски и докторски специалности в областта на техниката и технологиите, стопанските и социални науки. Гаранция за това е дадената от Националната агенция за оценяване и акредитация институционална акредитация на университета и програмна акредитация на специалностите по професионални направления за бакалавър и магистър и на научните специалности за образователната и научна степен доктор. Системата за управление на качеството на обучението, научните изследвания и академичния състав на университета е сертифицирана по ISO 9001:2000 и ISO 9001:2008 от DQS GmbH и IQNet. Техническият университет – Габрово е акредитиран от Международното сдружение по инженерна педагогика IGIP и от Европейската професионална асоциация за инженери FEANI. Образователната и научна дейност в университета се осъществява от 240 души висококвалифициран академичен състав. Преподавателите със съвременните методи за обучение, богатата материална база и социалните придобивки създават привлекателни условия за обучение и развитие на студентите. Университетът активно участва в европейските образователни и изследователски програми и осъществява ползотворно и ефективно сътрудничество с български и чуждестранни университети. Техническият университет – Габрово е горд със своите десетки хиляди възпитаници, които успешно се реализират в страната и чужбина и допринасят за развитието на съвременното общество. Факултети Факултет "Електротехника и електроника": Понастоящем във факултета се обучават около 1500 студенти по осем акредитирани специалности: Автоматика, информационна и управляваща техника (образователно - квалификационни степени “бакалавър” и “магистър”); Електроенергетика и електрообзавеждане (образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър”); Електроника (образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър”); Компютърни системи и технологии (образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър”); Комуникационна техника и технологии (образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър”); Предотвратяване и контрол на замърсяванията от индустрията (образователно - квалификационна степен “магистър”). Автомобилна електроника (образователно-квалификационна степен “магистър”). Безопасност на труда (образователно-квалификационна степен “магистър”). Оптоелектроника и лазерна техника (образователно-квалификационна степен “магистър”). Медийна техника (образователно-квалификационна степен “магистър”). Във факултета работят 80 преподаватели. В структурата на факултета има шест катедри: Автоматика, информационна и управляваща техника; Електроника; Електроснабдяване и електрообзавеждане; Компютърни системи и технологии; Комуникационна техника и технологии; Основи на електротехниката и електроенергетиката; Факултет "Машиностроене и уредостроене": Академичният състав се състои от висококвалифицирани преподаватели е обединени в 7 катедри: Машиностроене и уредостроене; Машиностроителна техника и технологии; Текстилна техника и технологии; Енергийна техника; Материалознание и технология на материалите; Техническа механика; Машинни елементи и техническо чертане. Факултетът извършва обучение в три акредитирани професионални направления, за образователно – квалификационни степени „бакалавър” и „магистър”: Направление “Машинно инженерство” Машиностроителна техника и технологии Машиностроене и уредостроене Текстилна техника, дизайн и технологии Хидравлична, пневматична и топлинна техника Направление “Материали и материалознание” Технология на материалите и мениджмънт Направление “Общо инженерство” Индустриално инженерство Техника и технологии за опазване на околната среда Факултетът е акредитиран от Националната агенция за оценка и акредитация през 2008 г. за обучение в образователната и научна степен "доктор" по научните специалности: Приложна механика Материалознание и технология на машиностроителните материали Машинознание и машинни елементи Теория на машините, механизмите и автоматичните линии Хидравлични и пневматични задвижвания Технология на машиностроенето Рязане на материалите и режещи инструменти Металорежещи машини и системи Машини и съоръжения за леката промишленост Метрология и метрологично осигуряване Точно уредостроене Промишлена топлотехника Технология на текстилните материали. Факултет "Стопански" Понастоящем във факултета се обучават студенти по пет специалности: Икономика на търговията Индустриален мениджмънт Публична администрация Социални дейности Стопанско управление В структурата на факултета има пет катедри: Мениджмънт с направления "Индустриален мениджмънт" и "Управление и маркетинг" Математика Приложна информатика Социални и стопански науки с направления "Икономика на търговията" и "Социални науки" Физика, химия и екология с направления "Физика" и "Химия и екология" Департамент за езиково и специализирано обучение Направление „Чужди езици” Обезпечава задължителното обучение по чужди езици (английски, немски, руски) на редовните студенти от трите факултета на Университета. Организира курсове  по чужд език  за докторанти и преподаватели в Университета. Провежда изпити по чужди езици за кандидат-докторанти и изпити от докторантския минимум на редовните докторанти в Университета. Разработва международни проекти по европейски програми – Еразъм, Сократ, Леонардо и др. Сътрудничи на Международния отдел на ТУ – Габрово и извършва преводаческа дейност. Направление „Специализация на етнически българи от чужбина” Организира посрещането, настаняването и обучението на нашите сънарод­ници от чужбина по ПМС № 103/1993 г. и провеждането на педагогическа практика на студентите в училищата на Габрово и областта. Обучава специализанти по дисциплините: български език, българска литература, българска история, педагогика и др. в лекционни курове и семинарни занятия; Консултира студенти-абсолвенти по техни българистични дипломни проекти; Поддържа контакти с представителите на българските общности в чужбина; Организира научни сесии, конференции и кръгли маси по проблемите на етническите българи в чужбина. Направление “Езикова и специализирана подготовка за чужденци, кандидатстващи във висшите  училища  на Република България”: Осигурява обучение по български език на чуждестранни граждани, кандидат-студенти – 2 семетъра (9) месеца – подготвителен курс. Провежда задължителните изпити по български език от подготвителния курс за чуждестранни граждани – кандидат-студенти. Провежда изпити за установяване нивото на владеене на български език за чуждестранни студенти и граждани, които не се обучават в подготвителен курс, но ще пребивават продължително време или постоянно на територията на България. Идеята за създаване на висше училище в град Габрово, предшественик на днешния Технически университет, датира от 40-те години на ХІХ век. Тя е формулирана от българския просветител и учен Васил Евстатиев Априлов и неговия съратник Никола Стоев (Стефанов) Палаузов, и двамата родом от Габрово. На 30 юли 1964 г. Президиумът на Народното събрание издава Указ №395 за откриване в града на Висш общотехнически задочен институт (ВОТЗИ). Първата учебна 1964/65 г. Институтът започва с 1327 задочни студенти, приети за обучение във висшите тухнически учебни заведения в страната. Във ВОТЗИ-Габрово те се обучават през първите 3 години от следването си, а след това продължават и завършват висшето си образование там, където са приети. С Разпореждане № 177 на Министерския съвет през учебната 1965/66 г. на ВОТЗИ-Габрово се предоставя собствена квота за прием и обучение на студенти, които започват и завършват в него своето висше образование и се възлага обучение на студенти задочници по специалностите “Технология на машиностроенето” и “Електрически машини и апарати”. На обучение по тези специалности до завършване на образованието си преминават и студентите-задочници от ІV, V и VІ курс, независимо от това къде първично са приети и записани. С Разпореждане на Министерския съвет № 225 от 18 юли 1967 г. в Габровския висш общотехнически институт се откриват две нови специалности – “Полупроводникова и промишлена електроника” и “Механично уредостроене” с прием на 60 студенти редовно обучение. От 29 септември 1972 г. с Указ на Държавния съвет на Народна република България ВОТЗИ-Габрово се преименува във Висш машинно-електротехнически институт (ВМЕИ). Кадрово Институтът се осигурява с хабилитирани преподаватели предимно от софийските технически висши училища. Предприемат се решителни стъпки за назначаване на млади преподаватели и асистенти на постоянна работа. Голяма част от тях преминават на обучение в аспирантура и придобиват съответни научни степени и звания. В началото на 70-те години на ХХ в. ВМЕИ-Габрово вече разполага със свои хабилитирани преподаватели, чийто брой непрекъснато се увеличава. Междувременно се решава и проблемът за материално-техническата и учебната база.Към средата на 70-те години на ХХ век ВМЕИ-Габрово разполага с 4 удобни и просторни учебни корпуса, с добре обзаведени аудиторни зали, лаборатории, работилници и други помещения. Построяват се и четири студентски общежития, появяват се още два учебни корпуса. Създава се университетската библиотека, за която в момента е построена модерна и функционална сграда. Налице е и добре обзаведена полиграфична база и собствено издателство “Васил Априлов”. От ул.”Свищовска” до “Варовник” в квартал “Баждар” се очертава университетската зона на съвременния модерен, с европейски облик Технически университет-Габрово С решение на НС на Република България от м.юли 1995 г. ВМЕИ-Габрово придобива статут на Технически университет. Националната агенция за оценяване и акредитация даде една от първите в страната институционални акредитации на Технически университет-Габрово както и програмна акредитация по специалностите, по които се обучават бакалаври и магистри и 31 научни специалности за обучение на докторанти. През м. септември 2001 г. ТУ-Габрово е акредитиран от Международното сдружение по “Инженерна педагогика” за обучение на инженери за придобиване на квалификация “Европейски инженер-педагози”, която се признава от Европейския съюз и от UNESCO. В началото на 2004 г. Университетът получи сертификат за съответствие на сиситемата за управление на качеството със стандарта ISO 9001:2000 при обучение за придобиване на висше образование, следдипломна квалификация и научни изследвания, издаден от Германското дружество за сертифициране на системи за управление (DQS GmbH) и Международната сертификационна мрежа IQNet DQS. Обучението в Технически университет–Габрово се осъществява в три факултета с 23 катедри по програми за образователно-квалификационните степени бакалавър и магистър и за образователна и научна степендоктор, както и по програми за квалификация и следдипломна специализация в системата на продължаващото обучение. В Университета се обучават общо 5400 студента в бакалавърска и магистърска степен. От тях 60 са чуждестранни студенти от Украйна, Македония, Турция, Сирия, Албания, Молдова и Бангладеш. Учебният процес се осъществява по учебни планове, адаптирани към европейските образователни стандарти. Ежегодно в ТУ-Габрово се подготвят докторанти по акредитирани специалности. През 2004/2005 г. в него се обучават общо 72 докторанти: 47 редовни, 15 задочни и 10 докторанти на самостоятелна подготовка.