Минно-геоложки университет Свети Иван Рилски  itemprop=

Минно-геоложки университет Свети Иван Рилски

Минно-геоложкият университет "Св. Иван Рилски" съществува като самостоятелна образователна институция от 1953 г. За тези близо 50 години той се утвърждава като учебен и научен център, където се подготвят инженери по геоложки, минни и електромеханични специалности, провеждат се
София, Студентски град", ул."Христо Ботев"

История Минно-геоложкият университет "Св. Иван Рилски" съществува като самостоятелна образователна институция от 1953 г. За тези близо 50 години той се утвърждава като учебен и научен център, където се подготвят инженери по геоложки, минни и електромеханични специалности, провеждат се фундаментални и приложни научни изследвания и се осъществяват всички форми за следдипломна квалификация. Доброто съчетание на една обща инженерна подготовка с по-тясно профилирани знания и умения дава широки възможности за реализация на завършилите университета в страната и в чужбина. От създаването на университета досега са подготвени над 14 000 инженери, реализиращи се в областта на геологията, минното дело, в енергийно-суровинния отрасъл, гражданското и промишлено строителство, опазването на околната среда и др., сред които граждани на близо 40 държави от Европа, Азия, Африка и Южна Америка. Обучението Минно-геоложкият университет "Св. Иван Рилски" е защитил правото си да обучава по всички образователни степени. По продължителност и обхват те съответстват на степените давани в университетите на САЩ и Европа. В Колежа по минно дело - гр. Кърджали, който е основно звено в структурата на МГУ, се обучават студенти по образователно-квалификационната степен специалист. Продължителността на обучението е 3 години. Първата основна квалификационна степен е бакалавър и се получава след 4 (4,5) годишен курс на обучение. Тази образователна степен се дава по основните 12 специалности на университета. При успешно положени изпити, изработени и защитени проекти и дипломна работа се получава държавна диплома и степен "бакалавър". Завършилите бакалавърска степен са високо квалифицирани кадри за производството. Магистър е втората образователно-квалификационна степен. Обучението е с продължителност 1 (1,5) години след завършване на бакалавърската степен. При успешно положени изпити, изработени и защитени проекти и дипломна работа се получава държавна диплома и степен "магистър". Третата образователна и научна степен включва обучение на докторанти. Обучението е по индивидуален план, като на завършилите се присъжда образователна и научна степен доктор, съответстваща на PhD от САЩ и Европа Акредитация С решение на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация от 11.05.2006 година на МГУ "Св. Иван Рилски" се дава редовна институционална акредитация с оценка "Мн.добър" и правото да обучава в образователно-квалификационните степени - "бакалавър" и "магистър", до 11.05.2012 г. Международни контакти Международните контакти на МГУ са много активни в областта на обучението и изследванията с университети и научни институции от Германия, Австрия, Русия, Испания, Полша, Румъния, Словакия, Унгария, Сърбия, Македония, Англия, САЩ, Франция, Турция, Гърция и др. МГУ "Св. Иван Рилски" има контакти с европейски научни и образователни организации чрез програмите European Scientific Foundation, TEMPUS, CEEPUS, SOCRATES, COPERNICUS и др. ФАКУЛТЕТИ Геологопроучвателен факултет - ГПФ Специалности: Биотехнология - БТ Геология и геоинформатика - ГГИ Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси - ГПМЕР Екология и опазване на околната среда - ЕООС Приложна геофизика - ПГ Сондиране и добив на нефт и газ - СДНГ Хидрогеология и инженерна геология - ХИГ Минно-eлектромеханичен факултет - МЕМФ Специалности: Автоматика, информационна и управляваща техника - АИУТ Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии - ГГПТТ Електроенергетика и електрообзавеждане - ЕЕЕО Компютърни технологии в инженерната дейност - КТИД Механизация на минното производство - ММП Миннотехнологичен факултет - МТФ Специалности:Маркшайдерство и геодезия - МиГ Обогатяване и рециклиране на суровини - ОРС Подземно строителство - ПС Разработване на полезни изкопаеми - РПИ Стопанско управление - СУ Управление на ресурси и производствени системи - УРПС Хуманитарен департамент - ХД Катедри: Чужди езици Философски и социални науки Физкултурно възпитание и спорт КАТЕДРИ Автоматизация на минното производство Геология и палеонтология Геология и проучване на полезни изкопаеми Електрификация на минното производство Електротехника Икономика и управление Инженерна геоекология Информатика Маркшайдерство и геодезия Математика Машинознание Механизация на мините Минералогия и петрография Обогатяване и рециклиране на суровини Открито разработване на полезни изкопаеми и взривни работи Подземно разработване на полезни изкопаеми Подземно строителство Приложна геофизика Руднична вентилация и техническа безопасност Сондиране и добив на нефт и газ Техническа механика Физика Физкултурно възпитание и спорт Философски и социални науки Хидрогеология и инженерна геология Химия Чужди езици

Минно-геоложки университет Свети Иван Рилски - отрасли:


Наука и Образование, Частни Училища, Университети, Читалища, Библиотеки, Научна Дейност, Курсове,