Технострой инженеринг ЕООД  itemprop=

Технострой инженеринг ЕООД

Фирма Технострой инженеринг ЕООД е специализирана в: производството на нестандартни изделия от въглеродни, неръждаеми и специални стомани, цветни метали и др.; извършване на капитални ремонти в металургията, енергетиката, химическата и минната промишленост
Черноочене, обл.Кърджали

„Технострой инженеринг” ЕООД Фирма „Технострой инженеринг” ЕООД е специализирана в: производството на нестандартни изделия от въглеродни, неръждаеми и специални стомани, цветни метали и др.; извършване на капитални ремонти в металургията, енергетиката, химическата и минната промишленост; изработка и монтаж на стоманени конструкции, тръбопроводи и други метални изделия; извършване на електро-монтажни дейности в промишлеността и строежи от енергийната инфраструктура; поддръжка, ремонт и преустройство на промишлени и битови парни и водогрейни котли; производство и монтаж на стоманени газопроводи и газови инсталации. Фирма „Технострой инженеринг” ЕООД е основана от инж. Славейко Тодоров Генев през 1995 година със седалище в гр.Димитровград и адрес на управление: ул.”Груди Кирков” № 1. „Технострой инженеринг” ЕООД Производствено-административната база на фирмата се намира в с. Черноочене, обл. Кърджали. Базовият завод е оборудван с машини за производство на нестандартни метални изделия и метални конструкции. Произвеждат се нестандартни изделия от разнообразни видове метали. През 2006 г. във фирмата е разработена и внедрена Система за управление на качеството, която удовлетворява изискванията на стандарта ISO 9001:2000, за което получи сертификат. През 2009 г. Фирмата е ресертифицирана по стандарт ISO 9001:2008. „Технострой инженеринг” ЕООД „Технострой инженеринг” ЕООД е вписано в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, с регистрационен № Х047 като лице, което извършва поддържане, ремонтиране и преустройване на: парни котли с работно налягане до 2,0 МРа и водогрейни котли; съдове, работещи под налягане; тръбопроводи за водна пара и гореща вода; стоманени газопроводи и газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове; стоманени разпределителни газопроводи и съоръженията към тях, стоманени промишлени газови инсталации и газови уреди за природен газ и автомобилни газови уредби за компресиран природен газ; козлови и мостови кранове и релсовите пътища към тях и кранове, стрелови тип, монтирани на автомобили. „Технострой инженеринг” ЕООД Дружеството е член на Германо-Българската индустриално-търговска камара, Българската търговско-промишлена палата, Камарата на строителите в България. Удостоверения “Технострой инженеринг” ЕООД притежава Удостоверение № I – 009846 за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват: първа група – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения; строежи от първа до пета категория. “Технострой инженеринг” ЕООД притежава Удостоверение № I I I – 002582 за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват: трета група – строежи от енергийната инфраструктура; строежи от трета категория. “Технострой инженеринг” ЕООД притежава Удостоверение № V – 006651 за вписване в Централния професионален регистър на строителя на основание чл.6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя: пета група – отделни видове СМР. Удостоверенията може да изтеглите от тук.