НИПРОРУДА АД  itemprop=

НИПРОРУДА АД

НИПРОРУДА АД е водеща българска инженерингова компания, специализирана в проучвателна, проетантска, производствена и търговска дейност в областта на добива и преработката на минерални суровини, екологията, хидротехническото строителство
НИПРОРУДА АД е водеща българска инженерингова компания, специализирана в проучвателна, проетантска, производствена и търговска дейност в областта на добива и преработката на минерални суровини, екологията, хидротехническото строителство, промишленото и гражданското строителство, индустриалната топлотехника и други. 40-годишната биография на НИПРОРУДА АД е неразривно свързана с изграждането и развитието на добива и обогатяването на минерални суровини. Със своите разработки и подобрени конструкции минно-обогатително оборудване и проекти, осигуряващи високи произвоствени показатели, институтът стана водеща инженерингова компания в областта на добива и обогатяването на руди и нерудни полезни изкопаеми. НИПРОРУДА АД разполага със съвременни лаборатории, опитни и производствени бази, с компютърна база и софтуер за технологични разчети, строително и машинно конструиране, съставяне на схеми за електроснабдяване, специализирани бази данни). НИПРОРУДА АД заема водещо място в областта на технологичните изследвания, свързани с решаването на екологичните проблеми (битови и промишлени). Дружеството има богат опит в извършване на проучвания във връзка с добива и преработка на минерални суровини, изграждане и поддържане на хидротехнически съоръжения и др. Научноизследователски разработки на НИПРОРУДА АД, насочени към решаване проблемите на екологията, биотехнологиите, технологиите за добив и преработка на руди и индустриални минерали, са внедрени в: “Юнион миниер - Пирдоп мед” АД, "Елаците - мед" ЕАД, "КЦМ" ЕАД - Пловдив, "Асарел - Медет" ЕАД, "ОЦК" АД - Кърджали, "Елисейна" ЕАД, "Бургаски медни мини" ЕАД, "ГОРУБСО" ЕАД, "Бентонит" ЕАД - Кърджали, "Марица - изток" ЕАД, "Соди" ЕАД - Девня, "Кремиковци" АД, "МДК" АД - Пирдоп, "Челопеч" АД и др.