Общинска администрация Хитрино - Вижте още

Общинска администрация Хитрино

Хитрино е село в Североизточна България, административен център на община Хитрино, Област Шумен. Община Хитрино е разположена в североизточната част на Лудогорието и заема важно географско местоположение. Тя е еднакво отдалечена от р.Дунав и Черно море, намира се на главен път Силистра
Общинска администрация Хитрино

Хитрино е село в Североизточна България, административен център на община Хитрино, Област Шумен.

Община Хитрино е разположена в североизточната част на Лудогорието и заема важно географско местоположение. Тя е еднакво отдалечена от р.Дунав и Черно море, намира се на главен път Силистра-Шумен (І–7), близо е до областния център (20 км), а общинският център е железопътна гара на главната жп линия Варна-Русе.

На север граничи с община Каолиново, на изток с общините Нови пазар и Каспичан, на юг с община Шумен, на запад с община Лозница и на северозапад и запад с община Самуил.

Съгласно наредбата за критериите за определяне на териториалния обхват на районите за целенасочено въздействие общината се дефинира като изостанал селски район. В общината се намират 21 населени места – 2 големи села, 7 средни, 11 малки и едно много малко.

Площта й е 280 кв.км. Преобладаващият релеф е равниннохълмист и платовиден. Надморската височина е между 100 и 300м. Обширно пространство заемат плоските вододели. Общината е разположена върху мизийската плоча, основата на която е изградена от палеозойски скали. Специфична скала е льосът.

Населени места:

Хитрино
 • Байково
 • Близнаци
 • Висока поляна
 • Върбак
 • Длъжко
 • Добри Войниково
 • Единаковци
 • Живково
 • Звегор
 • Иглика
 • Калино
 • Каменяк
 • Развигорово
 • Сливак
 • Становец
 • Студеница
 • Тервел
 • Тимарево
 • Трем
 • Хитрино
 • Черна

КЛИМАТЪТ е умереноконтинентален. Хидрогеоложките особености се обуславят и от варовиковите скали и льосовата покривка, които формират дълбоко разположени карстови водни басейни. Климатът е мек, с по-ярко изразени контитентални черти поради влиянието на Черно море. Средногодишната температура се движи между 21-25 градуса по Целзий, относителната влажност на въздуха е 51-70%. Характерни са умерените ветрове със скорост 1,5 до 3м/сек.

ПОЧВИТЕ са представени от всички подтипове на черноземите.
Основни почви са излужените черноземи, както и тъмносивите и ливадни почви. Изградените полезащитни горски пояси донякъде смекчават негативното влияние на суховеите върху селскостопанската дейност.

РАСТИТЕЛНОСТ - Преобладават церови, габърови гори, масиви от сребролистна липа, както и гори от дъб на места примесен с габър.

Община Хитрино да се превърне в привлекателно място, осигуряващо условия за трудова и социална реализация, висок стандарт и просперитет на своите жители, развивайки интензивно селскостопанското производство и хранително-вкусовата промишленост, запазвайки чиста природната среда и историческото си наследство.

Селско стопанство

РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Земеделските земи на територията на общината са 228 100 дка.
Пшеницата, царевицата и слънчогледът заемат около 59.91% от посевната площ. Много добре са представени дините и пъпешите – 0,5 %, просо 2.73 %, лозовите насаждения – 0.6%, незасята земя – 9.5 %.

ЖИВОТНОВЪДСТВО

Сравнително добре е развито.
Спрямо растениевъдството няма преимуществен характер.

- Отглеждане на крави
- Отглеждане на прасета
- Отглеждане на кози
- Отглеждане на овце
- Птицевъдство
- Пчеларство

Общинска администрация Хитрино - отрасли:


Администрация, Общини, Общинска Администрация,