Общинска администрация Сухиндол - Вижте още

Общинска администрация Сухиндол

Територията на община Сухиндол е разположена в Централна Северна България, заема западната част на област Велико Търново, Северен Централен район за планиране. Общата и площ е 157,55 кв.км. Община Сухиндол се явява преходна между Дунавската равнина и Предбалкана. Разположена е в
Общинска администрация Сухиндол

Територията на община Сухиндол е разположена в Централна Северна България, заема западната част на област Велико Търново, Северен Централен район за планиране. Общата и площ е 157,55 кв.км.

Община Сухиндол се явява преходна между Дунавската равнина и Предбалкана. Разположена е в централната част на Северна България и заема западната част на област Велико Търново.

Общинският център Сухиндол се намира на 52 км. западно от областния град Велико Търново. Градът отстои на 117 км. от Българо - Румънската граница, както и на 30 км. от първостепенния шосеен път София - Севлиево - Велико Търново - Варна.

Географското положение на община Сухиндол
определя до голяма степен нейното бъдещо икономическо, социално и културно развитие. Общината разполага с възможности за бърз достъп до земен и въздушен транспорт, което би допринесло за развитието на успешни устойчиви регионални и международни партньорства. Близостта на общината до Румъния дава възможност за създаване на сътрудничество на ниво местни власти, бизнес, неправителствен сектор.

На територията на общината, заедно с общинския център, има общо шест селища:

Сухиндол
  • гр.Сухиндол,
  • с.Горско Калугерово,
  • с.Горско Косово,
  • с.Бяла Река,
  • с.Коевци
  • с.Красно Градище.

Общината граничи с общините - Павликени, Левски, Летница и Севлиево.

Град Сухиндол е известен лозаро- винарски център.

Топография и релеф

Територията на община Сухиндол спада към Предбалканския физикогеографски район, характеризиращ се с ниски хълмисти ридове. Средната надморска височина е 300 – 400 м. Най-високата точка в границите на общината е връх “Сухиндолски връх” с 482 м надморска височина. Най-ниските райони на територията са разположени по долината на р. Росица и имат надморска височина 130 – 150 м. Високите части на района са изградени върху карстови варовити скали, а в терасата на р. Росица преобладават речни наслаги (алувий).

Kлимат

По своите климатични особености общината принадлежи към Средния или Могилен район на Дунавската хълмиста равнина, който пък е част от умереноконтиненталната Европейска климатична област. Тя се характеризира с горещо и сравнително сухо лято, и студена зима. 

Климатичните особености на района като цяло благоприятстват за развитието на различна стопанска дейност. Те оказват благоприятно въздействие за развитието на селското стопанство и най-вече по отношение на лозарството и отглеждането на висококачествено грозде. Почви

Част от територията на общината попада в севернобългарската горска степна зона, а останалата в полупланинска зона. Заради това разположение, преобладаващите почвени типове са: тъмносивите горски почви, светлосивите горски почви, излужените черноземи, планинските кафяви горски почви, слабоглинестите рендзини (които са типични лозарски почви за производство на качествени вина), алувиални и делувиални ливадни почви по поречието на река Росица (изключително благоприятни за отглеждане на овощни (ябълки) видове, вкореняване на облагородени лози и зеленчукови култури) и други почви. Основните почвени типа в района са шест. В обработваемите земи мощността на хумусния хоризонт се движи средно на 30-40 см дълбочина, което определя и високия процент продуктивност на почвата.

Води

От водните обекти на територията на общината с най-голямо значение е язовир “Ал. Стамболийски” с обем 220 милиона кубически метра вода и водна площ 10 000 дка. Язовирът осигурява вода за напояване, както и спомага работата на две водно-електрически централи. В землището на гр. Сухиндол и с. Горско Калугерово има по един микроязовир.

През територията на общината преминава река Росица.

Туризъм

Природните дадености и климатични условия в община Сухиндол са предпоставки за развитието на различни видове туризъм. Най-вече потенциалът на района позволява развитие на селски, еко и винен туризъм.

Районът около язовир "Александър Стамболийски" е подходящ за развитието на селски туризъм поради тишината, чистия въздух и красивата природа. Има добри условия за различни видове водни спортове. Къщите в селото, което е в непосредствена близост, притежават интересна архитектура и могат да бъдат ремонтирани и пригодени за малки семейни хотели.

Другите водоеми (река Росица и микроязовири) на територията на общината редовно се посещават от туристи с цел любителски и спортен риболов. Наличието на специфични антропогенни туристически ресурси, съчетани с изключително благоприятните природни дадености, са сериозни предпоставки за развитието на екологичен туризъм в общината. Това би дало възможност за комбиниране на почивката с хоби-занимания, придобиване на умения и задоволяване на нуждата от емоционални преживявания и впечатления.

Община Сухиндол има благоприятно туристическо географско положение. Чрез пътната си мрежа, тя се свързва с важен туристически център за страната – гр.Велико Търново, както и магистралата София – Варна.

Общинска администрация Сухиндол - отрасли:


Администрация, Общини, Общинска Администрация,