Общинска администрация Руен - Вижте още

Общинска администрация Руен

Община Руен е разположена на територията на Бургаска област в Югоизточния планов район за развитие. Съставена е от 42 населени места включително и общинския център с.Руен. Повечето населени места са разположени край Айтоския проход пресичащ Стара планина по поречието на река Луда Камчия и
Руен (Област Бургас), ул. "Първи Май" 18

Общинска администрация Руен

Община Руен е разположена на територията на Бургаска област в Югоизточния планов район за развитие.

Съставена е от 42 населени места включително и общинския център с.Руен. Повечето населени места са разположени край Айтоския проход пресичащ Стара планина по поречието на река Луда Камчия и р.Хаджийска

Общината има добри традиции в спорта особенно “Спортен клуб по борба Руен” с единственият в България отбор по мазни борби

Смесеният етнически състав на населението предопределя празнуването на различни религиозни празници

Населени места
Съставена е от 42 населени места /села/ обособени в 38 кметства. Център на Общината е с.Руен, в което живеят 2 200 жители.

Промишленост

Добива се варовик за производство на негасена вар и други строителни материали. Проучени са много големи залежи от глина за производство на строителна керамика /тухли, керемиди и теракота/, а така също и за художествено-битова керамика.
По поречието на река "Луда камчия" има много големи динамични запаси от инертни материали - баластра и пясък.
Развита е шивашката промишленост като положителните демографски процеси /раждаемост над 20 %/ способстват за това.
В шестте броя потребителни кооперации наред с търговската дейност има и промишлени дейности - производство на хляб и хлебни изделия, облекло и т.н.

Селско стопанство

Производство на ориенталски тютюн тип "Башибали" - "Източен Балкан". Годишното производство може да надхвърли 2 000 тона сух тютюн.
На лице са природо-климатични условия и има производство на грозде за производство на бели трапезни вина. Развито е частично и овощарството - ябълки, кайсии, сливи. По поречието на реките и в местата с по-ниска надморска височина е развито зеленчукопроизводството.
Застъпено е производството на маслодайни култури - слънчоглед, зърнено-хлебни и зърнено-фуражни култури. От етерично-маслените култури се отглежда лавандула и кореандър.

Горско стопанство

В горския фонд се добиват значителни количества дървесина, част от която се обработва в Общината.
Има доста добри дивечови ресурси - благороден елен, сърна, дива свиня, заек, катерица, яребица, пъдпъдък, горски бекас, гургулица, гълъб, глухар. Това е предпоставка за развитието на ловен туризъм.
В земите от горския фонд и обработваемите земи могат да се добиват диворастящи гъби, билки и плодове.

География

Руен

Община Руен е разположена в северозападната част на област Бургас върху площ от 689,9 кв. км. Граничи с общините Поморие, Сунгурларе, Карнобат, Айтос, Смядово, Дългопол и Долни чифлик. Общината е съставена от 42 населени места(29 484 жители), от които най-големи са общинският център с. Руен (2 360 души), Люляково, Планиница и Трънак. Две от населените места (Дюля и Китка) са без постоянно население.

Релефът е планински и равнинен, като в границите на общината попадат части от южните склонове на Източна Стара планина, долината на р. Луда Камчия и р. Хаджийска. Средната надморска височина е 302м.

Климатът е умереноконтинентален с преобладаващо черноморско влияние в източната част на общината. Средните годишни температури варират от 8°C във високопланинските части до 11°C по долината на р.Луда Камчия. Средната температура през м.януари е около 1°C, а през м. юли - 24-26 °C. Зимата е сравнително мека поради близостта до морето, пролетта - хладна, лятото е горещо с голям брой слънчеви дни, а есента е продължителна и топла.
Най-разпространени са канелените горски почви, а северните части от територията са заети от излужени и сиви горски почви. Канелените и планинските горски почви са водопропускливи, характеризират се с маломощен хумусно-алувиален слой и са подходящи за отглеждането на топлолюбиви интензивни култури като слънчоглед, тютюн, лозя и трайни насаждения. В районите на разпространението им ерозионните процеси са засилени.

По поречията на реките има планинско-ливадни и алувиално-ливадни почви, подходящи за отглеждане на зеленчуци и овощни култури, фъстъци, технически култури.

Водните ресурси на общината се формират от р. Луда Камчия, р. Хаджийска и 15 микроязовира и водоема с местно значение, които представляват ресурс за развитие на поливно земеделие и възстановяване на хидромелиоративната система. Общината се намира в район с продължителни летни засушавания, които водят до изчерпване на подпочвените водни запаси. Община Руен е сравнително бедна на полезни изкопаеми. Южно от общинския център с. Руен е разположено голямо находище на глина за строителна керамика, кариери за добив на камък за строителството и варовик функционират край с. Добромир.

Защитените територии са представени от природните забележителности:

  • “Костенурката” (площ 0,1 ха, скално образувание);
  • “Свинската глава” (площ 0,5 ха, скално образувание);
  • “Професора” (площ 5,0 ха, скално образувание);
  • “Трите цера” (площ 1,5 ха, естествено находище на червен божур).

Общинска администрация Руен - отрасли:


Администрация, Общини, Общинска Администрация,