Държавна комисия за енергийно и водно регулиране  itemprop=

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

Държавната комисия за енергийно регулиране е създадена с Постановление 181 на Министерския съвет на Република България от 10/09/1999 г. на основание чл. 11 ал. 2 от Закона за енергетиката и енергийната ефективност (ЗЕЕЕ). Със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните
София, бул. Дондуков № 8 ет 6

Държавната комисия за енергийно регулиране е създадена с Постановление 181 на Министерския съвет на Република България от 10/09/1999 г. на основание чл. 11 ал. 2 от Закона за енергетиката и енергийната ефективност (ЗЕЕЕ). Със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр.18 от 22.02.2005 г., ЗРВКУ) е изменен Закона за енергетиката(обн., ДВ, бр.107 от 9.12.2003 г., ЗЕ) и комисията е трансформирана в Държавна комисия за енергийно и водно регулиране. І. Основни правомощия на комисията  за регулиране на дейностите в енергетиката, съгласно чл. 21 от ЗЕ комисията: Издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема лицензии за производство на електрическа и/или топлинна енергия, за пренос на електрическа, топлинна енергия или природен газ, за разпределение на електрическа енергия или природен газ, за съхранение на природен газ, за търговия с електрическа енергия, за организиране на пазар на електрическа енергия, за обществена доставка на електрическа енергия или природен газ, за обществено снабдяване с електрическа енергия или природен газ и за транзитен пренос на природен газ за извършване на дейностите в енергетиката, предвидени в този закон; Приема и публикува основни насоки за дейността си; Одобрява общите условия на договорите в енергетиката; Упражнява контрол в случаите, предвидени в ЗЕ; Осъществява регулиране на цените на топлинната и електрическа енергия и природния газ; Определя правилата за търговия с електрическа енергия и природен газ и техническите правила на мрежите по предложение на енергийните предприятия и контролира спазването им; Приема и контролира прилагането на методиката за определяне на цените на балансиращата енергия; Определя правилата за достъп до електропреносната и газопреносната мрежа, съответно до електроразпределителната и газоразпределителната мрежа; Провежда конкурсите за изграждане на нова мощност за производство на електрическа енергия и за разпределение на природен газ на за обособените територии, определени с описа на териториите за разпределение на природен газ; Изготвя и контролира спазването на условията и правилата за снабдяване на потребителите с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ, включително нормите за качество на услугите; Разглежда исканията на енергийните предприятия за компенсиране на невъзстановяеми разходи и взема решение за размера на обоснованите невъзстановяеми разходи, както и начина за компенсирането им; Издава сертификати на производителите на електрическа енергия за произхода на стоката електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници и при комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия; Издава зелени сертификати на производителите на електрическа енергия, използващи възобновяеми енергийни източници и произвеждащи електрическа и топлинна енергия по комбиниран начин; Определя допустимите размери на технологични разходи на електрическа енергия при производство, пренос и разпределение на електрическа енергия, при производство и пренос на топлинна енергия и при пренос, разпределение и съхранение на природен газ, съгласно методика, приета от комисията Определя разполагаемостта и техническите параметри за производство на електрическа енергия, в съответствие с които всеки производител може да сключва сделки с привилегировани потребители, търговци на електрическа енергия и други производители; Дава съгласие за разделяне, отделяне, вливане или сливане на енергийни предприятия – титуляри на лицензия; Разрешава извършването на сделки на разпореждане с имущество, с което се упражнява лицензионна дейност, както и на други сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване на сигурността в снабдяването вследствие задлъжнялост на енергийното предприятие. Разглежда жалби на потребители срещу лицензианти или на лицензианти срещу лицензианти, свързани с изпълнението на лицензионната дейност. ІІ. Основни правомощия на комисията  за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги: Регулира качеството на ВиК услугите; Осъществява регулиране на цените на ВиК услугите (цените по които ВиК операторите доставят вода на потребителите, отвеждат отпадъчните води, пречистват отпадъчните води, присъединяват потребителите към водоснабдителните системи или към канализационните системи); Разглежда жалби на потребители срещу ВиК оператори или на ВиК оператори срещу ВиК оператори, свързани с предмета на регулиране на ЗРВКУ; Одобрява общите условия на договорите за предоставяне на ВиК услугите на потребителите; Упражнява контрол и налага санкции в случаите,  предвидени в ЗРВКУ; Води регистър на договорите за възлагане извършването на ВиК услуги; Регистрира експертите, които участват при извършването на контрола по ЗРВКУ; Одобрява предложените от ВиК операторите бизнес планове Извършва предварителен контрол, като при подготовката на концесионните и на другите видове договори за управление на ВиК системите дава становище по съответствието им със ЗРВКУ  и подзаконовите нормативни актове по прилагането му

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране - отрасли:


Администрация, Общини, Държавни Комисии,

Мнения за Държавна комисия за енергийно и водно регулиране


The company has no review.

Напиши мнение за Държавна комисия за енергийно и водно регулиране


Поставете отметката.
Съгласен съм | Условия за писане на мнения

Уважаеми клиенти когато публикувате мнение Ви молим да запазите добрия тон на общуване и да се придържате и излагате фактите които касаят и описват конкретния случай. Всякакви коментари и обидни квалификации по адрес на хората или фирмите за които пишете и са в разрез с добрия тон на общуване ще бъдат премахвани.

Коментарите може да бъдат изтрити от модераторите, ако съдържат обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

ПРАВО НА ОТГОВОР - На всяка фирма, към която се отнася конкретният коментар или мнение, се дава правото на отговор.