Общинска администрация Родопи - Вижте още

Общинска администрация Родопи

Община "Родопи" е разположена върху Тракийско-Странджанската природогеографска област и съответно - Горнотракийската подобласт. Тя е административна единица в състава на Пловдивска област, която от своя страна е териториална част от Южен Централен Район.
Родопи (Община), ул. Софроний Врачански, 1а

Общинска администрация Родопи

Община "Родопи" е разположена върху Тракийско-Странджанската природогеографска област и съответно - Горнотракийската подобласт. Тя е административна единица в състава на Пловдивска област, която от своя страна е териториална част от Южен Централен Район.

Община "Родопи" има територия от 524 кв.км и заема около 10% от площа на Пловдивска област. Има благоприятно природно и климатично разположение: юг-югозапад от град Пловдив; в подножието на северните склонове на планина "Родопи", където заема площ от около 300 кв.км, от Родопските гори между Асеновград, Михалково и Кричим. На север, североизток Община "Родопи", граничи с общините "Куклен", "Чепеларе" и "Девин". На изток - с община "Асеновград", а на запад с община "Стамболийски".

Родопи

Административно, Община "Родопи" е представена от 21 селища - кметства, кметски наместничества и населени места, 7 от които са планински. Селищата, които формират облика на Община "Родопи"са:

 • Белащица,
 • Бойково,
 • Брани поле,
 • Брестник,
 • Брестовица,
 • Дедево,
 • Злати трап,
 • Извор,
 • Кадиево,
 • Крумово,
 • Лилково,
 • Марково,
 • Оризари,
 • Първенец,
 • Ситово,
 • Скобелево,
 • Устина,
 • Храбрино,
 • Цалапица,
 • Чурен,
 • Ягодово.

Природните и климатични дадености на Община "Родопи" и нейното географско разположение я представят като естествена крайградска зона на гр.Пловдив, с висок потенциален стопански, културен и туристически ресурс.

Съществуващата инфраструктура създава значими потенциални възможности за развитие на Община "Родопи" като зона за активно влияние в Пловдивска област и Южен централен район.

История

За периода 1966 - 1991 г. , в Община "Родопи" са проучени, декларирани и обявени недвижими паметници на културата от почти всички исторически епохи. Подробна документация на културните паметници се съхранява в Националния Институт за паметниците на културата и в Археологическия Институт на БАН.

Тази информация е база за развитие на специален проект, предназначен за съживяване на културния туризъм в региона. Културното наследство на Община "Родопи" е свързано главно със старите римски пътища от които най - известен е Траяновия път.

Археологическите и историческите забележетелности, многобройните параклиси, манастири - съчетани с природните дадености на местностите "Момина скала", "Трите Чучура", "Челевишката пещера", връх "Модър", Върховръх, Местността "Равнища", Чуренския дол и описаните по - долу защитени територии са реална основа за развитие на алтернативен туризъм.

Туризъм

Със своето благоприятно географско разположение, планински и полупланински релеф, Община "Родопи" може да стане притегателен център за развитие на модерен ловен туризъм.

Археологическите и историческите забележетелности, многобройните параклиси, манастири - съчетани с природните дадености на местностите "Момина скала", "Трите Чучура", "Челевишката пещера", връх "Модър", Върховръх, Местността "Равнища", Чуренския дол и защитените територии са реална основа за развитие на алтернативен туризъм.

Защитените територии са:

 • Местност "Голина", в землището на с. Лилково;
 • Пет броя Вековни чинара, в землището на с. Белащица, разположени в местността "Чифлика";
 • Зимен дъб, в землището на с.Извор, разположен в местността "Свети Георги";
 • Вековна ела, в землището на с.Скобелево, разположена в местността "Самунджица".

Общинска администрация Родопи - отрасли:


Администрация, Общини, Общинска Администрация,