Изпълнителна агенция по горите - Вижте още

Изпълнителна агенция по горите

Изпълнителната агенция по горите е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните, със седалище София. Агенцията е администрация, която подпомага изпълнителния директор при осъществяване на правомощията му,
София, бул. "Христо Ботев" № 55

Изпълнителна агенция по горитеИзпълнителната агенция по горите е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните, със седалище София.

Агенцията е администрация, която подпомага изпълнителния директор при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административно обслужване на гражданите и юридическите лица.

Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор.

Договорът с изпълнителния директор се сключва, изменя се и се прекратява от министъра на земеделието и храните след съгласуване с министър-председателя.

Изпълнителният директор осъществява правомощията си пряко и чрез регионалните дирекции по горите и специализираните териториални звена на агенцията.
При осъществяване на правомощията си изпълнителният директор се подпомага от заместник изпълнителния директор и главния секретар.
Договорът със заместник изпълнителния директор се сключва, изменя се и се прекратява от изпълнителния директор на агенцията след съгласуване с министъра на земеделието и храните.

Стопански съвет
Стопанският съвет се състои от председател, секретар и членове. 
Председател на Стопанския съвет е изпълнителният директор на агенцията или оправомощено от него длъжностно лице.

Структура, функции и организация на работата на агенцията
Агенцията е структурирана в дирекция "Вътрешен одит", служител по сигурността на информацията, финансов контрольор, две дирекции на обща администрация и 3 дирекции на специализирана администрация.
Главният секретар ръководи, координира и контролира дейността на администрацията, като отговаря за:

  1. административното и правното обслужване;
  2. планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на администрацията;
  3. дейността по управление на човешките ресурси.

Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия на агенцията, свързани с финансовата й дейност.
Финансовият контрольор е на пряко подчинение на изпълнителния директор.

Дирекция "Вътрешен одит" е на пряко подчинение на изпълнителния директор на агенцията и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
Дирекцията осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в агенцията, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз и на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен към изпълнителния директор на агенцията, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Служителят по сигурността на информацията е на пряко подчинение на изпълнителния директор на агенцията.
Служителят по сигурността на информацията изпълнява възложените му в изпълнение на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) задачи. 

Общата администрация е организирана в две дирекции:

  1. дирекция "Финансово-стопански дейности";
  2. дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси".

Специализираната администрация е организирана в 3 дирекции:

  1. дирекция "Гори";
  2. дирекция "Лов и опазване на горите и дивеча";
  3. дирекция "Горска политика и стопански дейности".

Изпълнителна агенция по горите - Отрасли:

Администрация, Общини, Изпълнителни Агенции,

Населено място:

София

Отрасли в град София:

Администрация, Общини в град София, Изпълнителни Агенции в град София,

Актуално в каталога


Здравейте приятели на Business.bg.

Последните 7 месеца за нас бяха много важни, защото стартирахме изработването на нов дизайн на нашия каталог, нов администраторски панел и нова мобилна версия с респонзив дизайн, според последните очаквания на потребителите и новите изисквания на Google и останалите търсещи машини, до услугите на които се позоваваме ежедневно. Виж още...

За BUSINESS.bg


Контакти
Какво е BUSINESS.bg?
Услуги
Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?