Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация - Вижте още

Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация

ИА БСА извършва инспекция и удостоверяване съответствието на лаборатории с Добрата лабораторна практика (ДЛП). ИА БСА е пълноправен член на Европейската организация за акредитация (ЕА) от 2001 г. Агенцията участва в заседанията на Генералната асамблея на ЕА с право на глас.  ИА БСА е
София, ул. "Д-р Г. М. Димитров" №52 А

Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация ИА БСА извършва инспекция и удостоверяване съответствието на лаборатории с Добрата лабораторна практика (ДЛП).

ИА БСА е пълноправен член на Европейската организация за акредитация (ЕА) от 2001 г. Агенцията участва в заседанията на Генералната асамблея на ЕА с право на глас. 
ИА БСА е страна по Многостранно споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация за следните области: 

 • Лаборатории за калибриране; 
 • Лаборатории за изпитване; 
 • Органи за контрол; 
 • Органи за сертификация на продукти;
 • Органи по сертификация на персонал;
 • Органи по сертификация на системи за управление.

ИА БСА е национален орган по акредитация на:

 • лаборатории за изпитване и лаборатории за калибриране;
 • органи по сертификация на продукти, на персонал и на системи за управление;
 • органи за контрол;
 • проверяващи по околна среда;
  верификационни органи
ИА БСА работи на основата на законите на страната, на стандартите от серията БДС EN 45000, ISO/IEC 17000, Ръководства на ЕА и ISO/IEC. Агенцията разработва и възприема редица правила, норми, процедури, документи и организационни практики за хармонизиране с Европейското право.

ИА БСА взаимодейства с физически и юридически лица от държавния и неправителствения сектор.

Орган за управление на агенцията е изпълнителният директор, който при изпълнение на дейността си се подпомага от Съвет по акредитация (СА), който е постоянно действащ орган и се състои от 26 члена, представители на:

 • министерства; 
 • организации, представляващи индустрията; 
 • организации, представляващи потребители; 
 • организации, представляващи експерти; 
 • организации, представляващи акредитирани лица.


За отделните области на акредитация са утвърдени Технически комитети по акредитация (ТКА), които имат съвещателни функции относно техническите изисквания за акредитация и техническите въпроси по прилагане на системите за акредитация.

Комисията по акредитация и Комисията по възражения в системата на ИА БСА гарантират обективността и безпристрастността на решенията за акредитация.

Агенцията провежда образователно-квалификационна дейност за своите служители и за външни оценители по програми, осигуряващи компетентност съизмерима с международните изисквания.

ИА БСА поддържа преки делови отношения и осъществява ползотворно сътрудничество с международни организации и с национални институции от инфраструктурата по качество.

Чрез своята дейност ИА БСА осигурява конкурентноспособността на произвежданите у нас стоки по международните и европейски стандарти за качество и безопасност, като насърчава утвърждаването им на българския и на световния пазар.

Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация - отрасли:


Администрация, Общини, Изпълнителни Агенции,