Общинска администрация Лесичово - Вижте още

Общинска администрация Лесичово

Община Лесичово е една от младите общини в страната. Създадена е на 10 септември 1983 г. Разположена е в Северозападната част на Пазарджишка област,като цялата територия на общината в посока запад-изток се пресича от АМ"Тракия". Общата площ,която заема община Лесичово е 211,9 кв.км. От
Общинска администрация Лесичово

Община Лесичово е една от младите общини в страната. Създадена е на 10 септември 1983 г. Разположена е в Северозападната част на Пазарджишка област,като цялата територия на общината в посока запад-изток се пресича от АМ"Тракия".

Общата площ,която заема община Лесичово е 211,9 кв.км. От тях 5 кв.км. са заети от населени места,137 кв.км.са селскостопански земи и 70 кв.км. са горски фонд.

В границите на общината,заедно с нейния център,попадат общо седем села:Лесичово, Калугерово, Церово, Боримечково, Динката, Памидово и Щърково, в които живеят около 6500 души.

Територията на община Лесичово обхваща на север и запад части от Ихтиманска и Същинска Средна гора, а на юг и югоизток-северните разклонения на Горнотракийската низина.Най-високата точка е връх "Бенковски"/1186 м./,а най-ниските места са с надморска височина 300 м. Главната водна артерия,протичаща през територията на община Лесичово,е река Тополница. Бента на реката до с.Лесичово,се използва като водосбор на водите от язовир"Белмекен",които чрез канала Момина Клисура-Лесичово-Стряма се подават към язовир"Пясъчник". Изградените шест микроязовира и развитата канална мрежа създават добри възможности за напояване и развитие на интензивно земеделие.

Община Лесичово е типична селска община. Във всички етапи на развитие селското стопанство е заемало водещо място в общинската икономика,осигурявало е основната част от доходите на населението и най-голяма заетост на трудоспособното население.

Лесичово

Благоприятният климат, плодородните почви, наличието на естествени водоизточници, традициите и опита на местното население, както и стратегическото местоположение спрямо най-големите консумативни центрове София и Пловдив дават възможност за производство на почти всички растениевъдни култури,отглеждани в България.

Известни в цялата страна и на световните пазари са Калугеровското червено вино, Маврудовото вино от с.Памидово, черешите на с.Церово.

ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ И ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

Малка по територия, но с богато културно-историческо наследство е община Лесичово. През различните исторически епохи тук са живели траки, римляни, византийци, славяни, турци, арменци и евреи.

Времето и годините са унищожили по-голяма част от културата на тези народи, но въпреки това на територията на общината има останки от праисторически селищни могили, тракийски селища и надгробни могили.

Тук са открити археологически находки с висока културно-историческа стойност-съкровище от златни накити и сребърни монети, тракийска колесница и златни съдове. Забележителни старини са останките от Великия Траян друм, Римската пътна станция край с.Калугерово, средновековните крепости край селата Лесичово, Церово и Боримечково, османските каменни мостове край Динката и Щърково, римския мост край с.Лесичово и др.

На територията на община Лесичово се намират прочутия Калугеровски манастир с възможности за преспиване, Бенковска поляна-свързана с най-масовото участие на българското население в Априлското въстание от 1876 г. и др.

В този непокорен и свободолюбив край са родени безстрашният хайдутски войвода Бейко Гащанов от с.Калугерово, прославилият се с безпримерния си героизъм Кочо Честименски от с.Динката, смелите предводители на Априлското въстание от 1876 г. Гене Телийски от с.Церово, Теофил Бейков от с.Калугерово, Георги Начев-Даскала от с.Лесичово, прочутата оперна певица Елена Николай и др.

Този край има вековни традиции в земеделието, скотовъдството, винопроизводството, занаятите, самобитната народна култура. Състави за народен фолклор, кукерски състави, певчески и танцови групи разнасят славата на общината и печелят множество награди от авторитетни прегледи и фестивали.

Ненарушената природна среда, разнообразния ландшафт,автентичната етнография и фолклор,а така също и стратегическото местоположение спрямо София, Пловдив, Пазарджик са условията, благоприятстващи развитието на община Лесичово.

В планинската част на общината и по поречието на река Тополница съществуват прекрасни възможности за краткотраен отдих, селски туризъм, спортен риболов, ловен и познавателен туризъм.

И днес с духа на древни традиции,съхранила забележителни исторически паметници и уникална природа Община Лесичово търси своя облик в 21-ви век.

Общинска администрация Лесичово - отрасли:


Администрация, Общини, Общинска Администрация,
5 1