Департамент за езиково обучение - ИЧС при СУ Св. Кл. Охридски  itemprop=

Департамент за езиково обучение - ИЧС при СУ Св. Кл. Охридски

Департаментът за езиково обучение (ДЕО-ИЧС) на СУ "Св. Климент Охридски" предлага: Обучение по чужди езици;Обучение по български език за чужденци; Междунаролдна школа по български език и култура; Компютърни курсове;
Департаментът за езиково обучение (ДЕО) при Софийския университет „Св. Климент Охридски” има многогодишен опит в преподаването на български език като чужд (от 1963 г.) и на чужди езици (от 1976 г.). В него работят високо квалифицирани преподаватели, които използват както традиционни методики, така и нови модерни методи. ДЕО е пълноправен член на АLTE (Асоциация на европей- ските езикови центрове). Удостоен е с Европейския езиков знак за иновативни методи в областта на преподаването на чужди езици. От 2009г. е съосновател и член на Международната асоциация по приложна лингвистика. В ДЕО се провеждат курсове по чужди езици - английски, немски, френски, испански, португалски, гръцки, турски, арабски, руски и др. Курсовете са от ниво А1 до С1 по Общата европейска езикова рамка. Департаментът е лицензиран изпитен център за територи ята на България по следните езици: Английски: ECCE, ECPE на университета в Мичиган, ALCE на Гръцко - американския университет; Френски: TCF, CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES PEDAGOGIQUES към Министерството на образованието на Република Франция; Гръцки: CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE (KEГ) към Минис- терството на образованието на Република Гърция; Руски: STATE TESTING CENTRE FOR FOREIGNERS към Министерството на образованието на Руската федерация. За горепосочените изпити предлагаме лицензирани подготвителни курсове, както и подготвителни курсове за TOEFL, SAT, FCE, CAE, CPE, D.E.L.E. INTERMEDIO, DaF, CELI. Компютърните курсове Компютърните курсове са в диапазон от начална компю- търна грамотност до различни специализирани софтуери. Аз мога Извършва се и обучение по чужди езици и компютърни курсове по програмата „Аз мога” на Агенцията по заетостта. Водещи преподаватели провеждат курсове за доуниверситетска подготовка по български език и литература, история, математика и други предмети, както и подготовка за кандидатстване след 7 клас. Mултимедийни курсове Водят се и мултимедийни курсове по английски език за деца. Български език за чужденци ДЕО обучава чуждестранни студенти във връзка с подготовката им за следване в българските университети. В про- цеса на обучение по български език се изучават и специални предмети с цел приравняване знанията на чуждестранните студенти към българското средно образование. В ДЕО съществуват и курсове по български език като чужд за всички желаещи. Като член на ALTE ДЕО е оторизиран да провежда изпитиза ниво на владеене на бъл- гарски език по Общата евро- пейска езикова рамка. ДЕО разполага с модерна база за обучение – фонетични каби- нети, компютърни зали. За повече информация прочетете повече на www.deo.uni-sofia.bg

Департамент за езиково обучение - ИЧС при СУ Св. Кл. Охридски - отрасли:


Наука и Образование, Частни Училища, Езикови Школи, Учебен център,