Областна администрация Враца - Вижте още

Областна администрация Враца

Област Враца разполага със сравнително добре организирана водоснабдителна мрежа, централно водоснабдяване имат всички населени места с изключение на малките селища като с. Галово, с. Средни рът и с. Марково равнище, за  чието водоснабдяване има изготвени проекти.
Враца, бул. Демокрация 1

Областна администрация - Враца

Област Враца разполага със сравнително добре организирана водоснабдителна мрежа, централно водоснабдяване имат всички населени места с изключение на малките селища като с. Галово, с. Средни рът и с. Марково равнище, за  чието водоснабдяване има изготвени проекти. В Общините Враца, Мездра и Криводол голяма част от водните количества са от язовир "Среченска бара", разположен между селата Бързия и Слатина (община Монтана), с общ завирен обем 16.5 млн. куб. м.   Повърхностният оток на реките, потоците и суходолията в на територията на област Враца е обхванат от множество микроязовири, водите на които след задържането и изравняването им се използват за различни цели. Тези язовири имат малък обем и локално значение за напояване, риболов и други местни нужди на всяка една от общините от областта.

Водоснабдяването и канализацията в област Враца са услуги, които се извършват от “ВиК” ООД – град Враца. Регионът е относително задоволен с питейни води, но системата за водоподаване е високо енергоемка. Водоснабдяването се осъществява помпажно, гравитачно и смесено. Само 1,35 % от подаваната вода е гравитачна. Подаването на водата до потребителите в населените места се осъществява чрез водопроводна мрежа с обща дължина 2 857,61 км., от които 944,42 км. външна и 1 913,19 км. вътрешна водопроводна мрежа.  

        С изменение в Закона за водите, влязло в сила от 2009 г. се регламентира нова система за управление, планиране и изграждане на ВиК системи и предоставяне на ВиК услуги чрез регистриране на Асоциации по ВиК.

        Органи на управление на асоциацията по ВиК са:

  1. общо събрание, което се състои от представители на държавата и общините, включени в обособената територия.
  2.  председател, който е представител на държавата – областният управител на административната област, в която попада съответната обособена територия. 
Враца

Устойчивото  развитие на икономиката на област Враца зависи от макро и микро-средата – тоест понастоящем и тя е повлияна от световната икономическа криза, както и от посоката на развитие на националната ни икономика

Област Враца преобладаващ е делът на преработващата промишленост –  производство на продукти от неметални минерални суровини, производството на текстил и облекло, хранителни продукти  /хлебопроизводство, сладкарство,месопреработване, млекопреработване/, производство на машини и оборудване /производство на стругове и фрези/, металолеене и металообработка, мебелна и лека промишленост и други.

           Дейността на частните фирми е съсредоточена главно в услугите, търговията, преработващата индустрия /предимно за хранителни стоки/, операциите с недвижимо имущество, строителството. Има изградена мрежа от модерни търговски обекти/p>

ВрацаИкономическите сфери на индустриалното развитие са производство на електроенергия, машиностроене, хранително-вкусова промишленост, текстилна и шивашка промишленост, производство на мебели, търговия и строителство. В Област Враца се намира най-голямата централа за производство на електроенергия на Балканския полуостров - “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, единствената атомна централа в България и най-голям производител на електроенергия в страната с годишен дял в националното електропроизводство през последните години - над 40 %, което я определя като  фактор за икономическа стабилност в регионален и в национален план. 

          За периода 2008 г.-2009 г. по данни от ТСБ-Враца предприятията от нефинансовия сектор са се увеличили със 700 от 5200 през 2008 г. на 5 900 за 2009 г. От тях с най-значителен брой 325 са предприятията в сферата на търговията; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство, което е ръст от 2,2 % за едногодищния период. Ръст с 1% отчита статистиката в селско, горско и рибно стопанство, 0,32% в държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа, 0,17 % в операции с недвижими имоти, 0,08 % в административни и спомагателни дейности, 0,04 % в добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване и едва 0,01 % в строителството за едногодишния период.


Областна администрация Враца - Отрасли:

Областна Администрация,

Населено място:

Враца

Отрасли в град Враца:

Областна Администрация в град Враца,

Актуално в каталога


Здравейте приятели на Business.bg.

Последните 7 месеца за нас бяха много важни, защото стартирахме изработването на нов дизайн на нашия каталог, нов администраторски панел и нова мобилна версия с респонзив дизайн, според последните очаквания на потребителите и новите изисквания на Google и останалите търсещи машини, до услугите на които се позоваваме ежедневно. Виж още...

За BUSINESS.bg


Контакти
Какво е BUSINESS.bg?
Услуги
Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?