Областна администрация Пловдив - Вижте още

Областна администрация Пловдив

Пловдивска област е разположена в централната част на Южна България и заема 5972,9 кв. км.площ, което се равнява на 5.4% от територията на Република България. Тя е една от облагодетелстваните от природата региони в страната.
Пловдив, пл. Никола Мушанов 1

Областна администрация - Пловдив
 • 18 общини
 • Площ на област Пловдив - 5972.89 кв.км.
 • Гъстота на населението - 119.84 жители на кв.км.
 • Население на област Пловдив към 31.12.2002 г. - 712 702.
 • Повече от 150 държавни институции, подразделения на централни ведомства.
 • Силно развит НПО сектор с над 1300 неправителствени организации.
 • Генерални консулства на Република Гърция и Република Турция;
 • Почетно консулство на Република Италия;
 • Икономически, земеделски, медицински и технически колежи, научно-изследователски институти и центрове за обучение и квалификация.
 • 6 висши учебни заведения: 
  -Технически университет - филиал Пловдив
  -Аграрен университет
  -Университет по хранителни технологии
  -Академия за музикално и танцово изкуство
  -Медицински университет
  -Пловдивски университет

Пловдивска област е разположена в централната част на Южна България и заема 5972,9 кв. км.площ, което се равнява на 5.4% от територията на Република България. Тя е една от облагодетелстваните от природата региони в страната.

На север областта граничи с област Ловеч, на изток граница е област Стара Загора, на югоизток са разположени област Хасково и област Кърджали, на юг граничи с област Смолян, на запад граничи с област Пазарджик, на северозапад има обща граница с област София.

ПловдивВ Пловдивска област се намират много исторически и културни забележителности, които традиционно привличат туристи от цял свят. В близост до Асеновград се намира Бачковският манастир, един от най-прочутите и стари манастири с голямо историческо значение за България. Тук е и една от малкото останали средновековни крепости по нашите земи - Асеновата крепост.

В малка котловина в югоизточното подножие на Средна гора се намира община Хисар, прочута с лековитите си минерални извори. Термалното находище на Хисар се състои от 22 извора, от които 6 са получени при дълбоки сондажи. Най-горещи са естествените извори "Парилките" и "Момина баня". Построени са балнеоложки комплекси, санаториуми, почивни домове. В по-големите от тях са създадени рехабилитационни центрове, които са оборудвани с модерна медицинска апаратура за извършване на широка гама от лечебни процедури. Района на Пловдивска област е прочут със десетките тракийски гробници. Те представляват неизчерпаема съкровищница, поднасяща постоянни изненади на археолозите, които ги проучват. Най-известната от тях, обявена за паметник от световно значение на ЮНЕСКО е Казанлъшката гробница.

Уникалните археологически разкопки, на тракийската древна култура в областта са притегателен център за многобройни туристи не само от чужбина но и от България. На 10-12 км южно от Пловдив се издига величественият силует на Родопите. Близостта до големия град и достъпността през всички сезони, превръщат планината в предпочитано място за почивка и туризъм.

Областта има удобно транспортно географско разположение, разполага с висок природен, икономически и човешки потенциал, благоприятен биоклиматичен ресурс, защитени територии, високопродуктивни обработваеми земи, термоминерални води, изключително богато културно наследство.

Благоприятното географско положение на областта се допълва и от наличието на изградена инфраструктура за транспортен достъп. През Пловдив и областта преминават ЕТК № 8 и № 4 ( ЕТК № 10 на територията на област Пловдив съвпада с ЕТК № 4).

Евроазиатският транспортен коридор, по трасето на коридор № 8 е от изключително значение за нашата страна, тъй като се явява връзката между страните от Средна Азия, и тези от северното Черноморие. Коридор № 8 осигурява връзката между градовете Варна, Бургас, Пловдив, София, Скопие, Тирана, Дурас, а от там през Италия и за други европейски центрове.

Не по-малко важен е и транспортен коридор № 4, който също свързва Европа и Азия, преминавайки през територията на областта.

Добре развит е и железопътния транспорт, а летище Пловдив осигурява авиотранспортните връзки на областта, като се обслужват граждански и товарни полети.

Икономиката на Пловдивска област е добре представена на национално ниво по редица показатели. Регионът осигурява 7,9% от националния брутен вътрешен продукт /БВП/ през 2003г., което е един от най-високите дялове за страната. Произведеният БВП в областта през 2003 г. е над 39 % от произведения вътрешен продукт на Южен централен район за планиране, което показва сравнително голямото влияние на областта за икономическото развитие на района.

ПловдивОтличителна черта на Пловдивската областна икономика е разнообразието на производства. Основните сектори характеризиращи структурата на икономиката в областта са: производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия; металургия и производство на метални изделия; производство на текстил и облекла; производство на хартия и картони; производство на химически вещества, продукти и влакна; производство на машини и оборудване; производство на изделия от пластмаси.

Традиционно оформили се промишлени центрове са градовете Пловдив, Асеновград, Карлово, Стамболийски, Първомай, Сопот и Раковски. Аграрният сектор е свързан с развитието на интензивни производства: зеленчукопроизводство (включително и на ранни зеленчуци); овощарство; лозарство; зърнени и технически култури.

С най-голям дял в структурата на промишлената продукция в Пловдивска област е хранително-вкусовата промишленост. Този отрасъл е с широка производствена специализация - месопреработка, млекопреработка, мелничарство, производство на захарни изделия, пиво, безалкохолни напитки, цигари и други. Развитието на отрасъла е свързано с благоприятните възможности, които предоставя града като пазар на продукция и наличието на подходящи суровинни ресурси.

Област Пловдив е традиционен производител на храни и напитки. Предпоставки за доброто развитие на този отрасъл са благоприятните почвени и климатични условия, както и наличието на образователни институции - Университет за хранителни технологии, Аграрен университет, катедра "Химия" към Пловдивския университет.

Областта е най-големият производител на стерилизирани плодове и зеленчуци в страната. Продажбите в бранша бележат постоянен прираст от 5-6% годишно. Компаниите са частна собственост, като в пивоварната индустрия предприятията са модернизирани предимно с чуждестранни инвестиции.

Освен да задоволява нуждите на потребителите в областта, хранително-вкусовата промишленост изнася значителна част от продукцията си - около 70 млн. USD годишно. Наетият персонал в отрасъла е 6 610 души, разпределен в 309 фирми.

В отрасъла най-висок относителен дял има производството на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия, което формира 24,4% от нетните приходи на промишлеността в общината. Водещи фирми са "Каменица" АД, "Кристал" АД, "Пловдивска консерва" АД, "Пловдив ботълинг къмпани", "Симид", "Българска оризарна" АД, "Пловдив-БТ" и други.

Важно място в обема на произведената бруто продукция за областта с относителните си дялове заемат подотраслите "Металургия и производство на метални изделия" - 13,1% и "Производство на текстил и облекла" - 10,4%.

Основна предпоставка за развитието на този подотрасъл са седемте предприятия, от които най-значима е фирмата "Комбинат за цветни метали".

Цветната металургия има принос с 16,9% от общия размер на нетния приход. Броят на заетите надхвърля 1 900 души.

Текстилната и трикотажна индустрия е специализирана в производство на памучни прежди и платове, памучен трикотаж и други. В 36-те предприятия от отрасъла работят 1907 души, като по-значими са "Марицатекс" АД с 1021 зает персонал и "Булсафил". През 2004 г. делът на тази промишленост бележи намаление в общата структура на градското промишлено производство - 10,4% заедно с шивашката промишленост. Подобна е и тенденцията в националното производство - намаление от 10,6% на 8,3%.

Шивашката промишленост е с широк спектър, в който преобладаващо място заема производството на горно облекло. През последните години този подотрасъл увеличи близо два пъти дела си в промишлеността на областта и приблизително 3,5 пъти в националното производство. В Пловдив има регистрирани 283 фирми /предимно МСП/ с такъв предмет на дейност, в които са ангажирани 5685 души. От междинната група фирми /между средни и големи/ по-значими са "Пулпудева" АД, "Адонис 95" ООД, "Булгарконф" АД и "Вердоса" ООД. Повечето от фирмите работят като изпълнители на поръчки и са силно зависими от цената на труда и производителността, която могат да постигнат. Те могат да останат на пазара само доколкото им позволява постигнатата конкурентноспособност. Освен това основният пазар на продукцията им /ЕС/ към момента стагнира и възложителите на поръчки засилено търсят все по-ниска цена за единица продукт.

Целулозно-хартиената и полиграфическа промишленост обхваща производството на хартиени и полиграфически изделия и осигурява 8,7% от брутната промишлена продукция. Предприятията в отрасъла са 129 с 2574 работещи. Водещи фирми са "Пловдив-Юрий Гагарин-БТ"АД, ЗХА "Родина" АД, "Полиграфия" АД, "Делта+", "Нова Тимкомпакт", "Жанет-45" и други.

Същият дял 8,7% има и производството на машини и оборудване, което се осъществява на територията на Пловдивска област в 136 фирми от 1604 наети работещи.

С голяма социална и икономическа значимост е производството и разпределението на електроенергия, газ и вода. В осемте предприятия от отрасъла са наети 1630 души. По-важните предприятия в отрасъла са: "Електроразпределение - Пловдив" ЕАД и "Топлофикация" ЕАД с нейните поделения за производство и пренос на топлинна енергия.

В подотрасъл "Машиностроене, металообработване, електротехника и електроника" през 2002-2003 г. работят малко над 8000 души. Характеризира се с ниска конкурентноспособност и срив на пазарите, поради което е с изчерпан потенциал и се нуждае от коренно обновяване на производството и продукцията.

В периода 2000-2004 г. се наблюдава общо нарастване със 17 % броя на нефинансовите предприятия за област Пловдив - от 20 011 предприятия през 2000 г. на 24 126 през 2004 година. За същия период нетните приходи от дейността на стопанските единици са се увеличили от 4 148 621 000 лв на 8 101 181 000 лв., а печалбата - от 155 811 000 лв. на 311 316 000 лв. Това може да се разглежда като трайна тенденция в областната икономика, което е крачка към постигане на нейното устойчиво развитие. С най-голям дял от общия брой предприятия (50,6 %) е отрасъл "Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството", следван от "Операции с недвижими имоти и бизнес услуги" (9,5 %).

Анализирайки горепосочените данни се вижда, че през 2004 г. водещ отрасъл за икономиката на област Пловдив с най-голям дял фирми, приходи от дейността, печалба и разходи за придобиване на ДМА е "Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството". Данните показват голямото значение на сектора на услугите за областната икономика. Повече от половината стопански субекти от нефинансовия сектор на територията на област Пловдив са в подотрасъл "Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството". Това е сектора на дребните търговци, занаятчии и свободни професии, който генерира най-голяма заетост в региона. Той отчита растеж по всички показатели при относително задържане на постоянен брой опериращи фирми. В сектора работят 12207 предприятия, като в по-голямата си част те представляват микрофирми. През 2004 г. броят на заетите лица е 39 371, а на наетите - 28 069. Това е и сектора с най-голяма конкуренция и потенциал за развитие.

С голямо значение за областната икономика е и "Производството на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия", който дава най-големия дял от произведената продукция - 17,8%, приходите от дейността. Едни от най-динамично развиващите се отрасли в областта в разглеждания период са "Операции с недвижими имоти и бизнес услуги" и "Хотели и ресторанти", "Металургия и производство на метални изделия, без машини" и "Строителство".

От съществено значение за развитието на икономиката на Пловдивска област е и развитието на отрасъл "Транспорт, складиране и съобщения". Стратегическото място на региона го превръща във важен транспортен център. През 2004 година действащите фирми в този отрасъл са 1161 броя. Пловдивска област разполага с най-гъстата мрежа в страната. От 1980 година в Пловдив има международно летище, обслужващо пътнически и товарни полети. Годишно летище Пловдив обслужва над 50000 пътника и над 4500 тона товари.

Разпределението на ДМА в нефинансовите предприятия бележи постоянен ръст, което е предпоставка за устойчивото развитие на предприятията в областта - разширяване на дейността им и подобряване на технологичния процес.

Областна администрация Пловдив - Отрасли:

Областна Администрация,

Населено място:

Пловдив

Отрасли в град Пловдив:

Областна Администрация в град Пловдив,

Актуално в каталога


Здравейте приятели на Business.bg.

Последните 7 месеца за нас бяха много важни, защото стартирахме изработването на нов дизайн на нашия каталог, нов администраторски панел и нова мобилна версия с респонзив дизайн, според последните очаквания на потребителите и новите изисквания на Google и останалите търсещи машини, до услугите на които се позоваваме ежедневно. Виж още...

За BUSINESS.bg


Контакти
Какво е BUSINESS.bg?
Услуги
Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?