Общинска администрация Белослав - Вижте още

Общинска администрация Белослав

Община Белослав се намира в Североизточна България и е една от съставните общини на Област Варна. Общината има 4 населени места с общо население 10 935 жители
Белослав, ул.Цар Симеон Велики 23

Общинска администрация БелославОбщина Белослав се намира в Североизточна България и е една от съставните общини на Област Варна. Общината има 4 населени места с общо население 10 935 жители. По Брутен вътрешен продукт на човек през 2001 г. община Белослав се нарежда на 16 място от общо 262 общини в България. Общинската икономика е с промишлено-аграрна структура, като местната индустрия е доминирана от тежката промишленост, и тя има структуроопределящо значение за икономиката на община Белослав. Енергетиката е представена от ТЕЦ “Варна”, а развитието на добивната промишленост е свързано предимно с възможностите за строителни материали в района на град Белослав и с. Разделна. Освен това за общината са характерни производството на зърнени и технически култури и лозарството. Край село Езерово има големи лозови масиви.

Близостта до голям административен и стопански център – град Варна и особено отличната транспортна достъпност определят възможностите за индустриализацията на общинската икономика, чрез подкрепа за развитие на технологичен бизнес.

Икономическите дейности в община Белослав са насочени в различни сфери. Като по-крупни икономически дейности и съответно важни стопански субекти могат да се определят:

  • - Производство на Електроенергия - "ТЕЦ ВАРНА"АД
  • - Кораборемонт - "МТГ-Варна"АД
  • - Воден транспорт - Ферибот /пътнически и за МПС/
  • - "Фериботен комплекс"АД, "Белфери" ЕООД
  • - Строителство - "Транстрой-Варна" АД
  • - Производство на стъкларски изделия - "ИНХОМ" ООД
  • - Търговия с метални отпадъци - "ТРАНСИНС ИНДЪСТРИ" АД
  • - Производство на оборудване за Енергетиката - "ЕНЕРГОРЕМОНТ ВАРНА" АД, Военноморска ремонтна база - община Белослав.

БелославНа 2 км източно от централната част на Белослав се намира защитената местност „Ятата”, примамлива за орнитолози и екотуристи. Мястото представлява мозайка от разнообразни местообитания на птици, като най-характерни са заблатените територии, разделени от дига на две- сладководна и соленоводна. Малка долина с тревна и храстова растителност, неголеми скални венци и изоставена пясъчна кариера допълват разнообразието от местообитания.

По данни на Българското дружество за защита на птиците на територията на защитената местност са установени 208 вида птици. Тук гнездят 178 вида редки и застрашени видове птици. 51 от тях са включени в Червената книга на България. От срещащите се тук видове 89 са от европейско природозащитно значение. Като световнозастрашени са включени 7 вида, а като застрашени в Европа съответно между 20 и 62 вида според различните категории. По време на миграция могат да се наблюдаватт ри световно застрашени вида - малкият корморан /Phalacrocorax pygmeus/, къдроглавият пеликан /Pelecanus crispus/, белооката потапница /Aythya nyroca/, както и блестящият ибис /Plegadis falcinellus/ и бялата лопатарка /Platalea leucorodia/.

В района от Страшимирово до Белослав има отделни пръснати групи от природния феномен „Побити камъни”, които са част от известната„каменна гора”между Варна и Девня. Цялата местност се състои от 14 групи каменни колони с неправилна,цилиндрична или конусовидна форма, разположени сред пясъци и разпръснати в западния край на варненската низина. На юг тя достига до Белославското езеро,на север до склоновете на Варненското плато. Природните образувания представляват части от малката варненска пясъчно – чакълена пустиня, което е уникален феномен. Някои от тези варовико–пясъчни образувания достигат близо 6 метра височина. Възникнали преди 50 000 0,00 г. вследствие на ерозионни процеси живописните каменни форми, разположени на площ от около 240 хектара на териториятана общините Варна, Белослав и Девня, са обект с важно международно значение, предложен за вписване в световния списък за уникални геоложки образования на ЮНЕСКО. Наред с уникалните каменни образувания тук могат да се видят редки декоративни храсти и дървета.Отделни скални образувания от „Побитите камъни”се издигат и на южната страна на Белославския бряг.

Общинска администрация Белослав - отрасли:


Администрация, Общини, Общинска Администрация,