Агенция Митници - Вижте още

Агенция Митници

Агенцията е юридическо лице - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на финансите, със седалище София, ул. "Г. С. Раковски" 47. Издръжката на агенцията се формира от бюджетни средства и от приходите по чл. 14 от Закона за митниците, на които агенцията е
София, ул. Г.С.Раковски № 47

Агенцията е централизирана административна структура към министъра на финансите.

Агенция Агенцията е юридическо лице - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на финансите, със седалище София, ул. "Г. С. Раковски" 47.
Издръжката на агенцията се формира от бюджетни средства и от приходите по чл. 14 от Закона за митниците, на които агенцията е администратор.
Агенцията е структурирана в Централно митническо управление и десет митници -Аерогара София, Бургас, Варна, Лом, Пловдив, Свиленград, Свищов, Столична, Русе и Югозападна.
Митниците се ръководят от началници, които отговарят пряко за дейността на съответните митнически учреждения.
Общата численост на персонала на агенцията е 3337 щатни бройки, от които 576 щатни бройки е числеността на Централно митническо управление.
В рамките на общата численост на персонала на агенцията се определя по един представител на агенцията в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел, Белгия, в Световната митническа организация в Брюксел, Белгия, и в Регионалния център за борба с трансграничната престъпност към Инициативата за сътрудничество в Югоизточна Европа със седалище Букурещ, Румъния.
Администрацията на Централното митническо управление на агенцията е организирана в 4 дирекции обща администрация, 9 дирекции специализирана администрация, както и Звено по сигурността на информацията и Звено за вътрешен одит.
Организацията и дейността на териториалните митнически учреждения (митници) се определя с правилници, приети от министъра на финансите, предложени от директора на агенцията.

МИСИЯ

Митническият съюз е основа на Европейската Общност и един от стълбовете на вътрешния пазар с важна роля в нарастващата търговия. Големият ръст на търговския обем, в съчетание със сложността на съвременната търговска верига, необходимостта от повече усилия за опазване сигурността и безопасността на гражданите и гарантиране приходите, броя на участниците в целия този процес и скоростта на стокообмена, поставят големи изисквания пред митниците. Тяхната мисия е да гарантират безопасността и сигурността на гражданите, защитават финансовите интереси на Общността и държавите-членки, да защитават Общността от нелоялна и незаконна търговия, докато улесняват законната търговия, увеличават конкурентно способността на европейския бизнес чрез съвременни методи на работа в лесно достъпна електронна среда.

ЦЕЛИ

За да отговори на предизвикателството на непрекъснато променящите се изисквания в осъществяването на контрола за защита на финансовите, социалните и икономическите интереси на Общността, без да се създават ненужни пречки пред легалния бизнес, и за изпълнение на основните приоритети, Българската митническа администрация си е поставила следните цели:

 • Цел 1 - Ефективно функциониране на митническата администрация в условията на пълноправно членство в ЕС
 • Цел 2 - Повишаване на ефективността при събирането на вземанията при внос на стоки и от акциз при сделки в страната
 • Цел 3 - Засилване на сътрудничеството на митническата администрация с други митнически администрации, с правоприлагащи органи, с икономическите оператори и с обществеността
 • Цел 4 - Осъществяване на държавната политика в областта на противодействието на митническите, валутни и акцизни нарушения, на незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори и оръжия, стоки и технологии с възможна двойна употреба и на защитата на права върху интелектуална собственост
 • Цел 5 - Продължаване процеса на компютъризация и изграждане на електронни митници
 • Цел 6 - Развитие на митническата лабораторна мрежа
 • Цел 7 - Развитие на обучението на служителите в митническата администрация
 • Цел 8 - Превенция и противодействие на корупцията и други неправомерни деяния на митнически служители

ЗАДАЧИ

В условията на единна митническа територия целта е всички митнически администрации на държавите-членки на ЕС да действат като една - да прилагат еднакво митническото законодателство. Поради това е приета общата стратегия за митническия съюз, Комисията е оформила рамката за прилагане на мерките за модернизиране на митниците в съвременните условия, генералните директори на митническите администрации са приели съвместно изявление за мисията на митниците в Европейския съюз, с която са съобразени и основните задачи на Българската митническа администрация за периода 2007-2009г.:

 • Продължаване опростяване и рационализиране на митническото законодателство и възприемане на ефективни процедури, при отчитане на развитието на информационните технологии
 • Подобряване прилагане на митническото законодателство - ефективно събиране на вземанията и прилагане на мерките на търговската политика, ефективен митнически контрол и засилване на сътрудничеството с митническите органи на другите държави-членки, както и с другите национални органи, компетентни за прилагане на специфични мерки при вноса и износа на стоки
 • Подкрепа на търговския сектор чрез по-тесни връзки с търговските оператори
 • Модернизиране на митниците чрез подходяща реорганизация на системата в условията на членството в ЕС, подобряване на обучението на митническите служители и информираността на икономическите оператори
 • Подобряване на международното митническо сътрудничество, с цел улесняване на търговията и митническите процедури на световно ниво